Index 
Protokoll
PDF 221kWORD 172k
Onsdagen den 13 mars 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning
 3.Utskottens och delegationernas sammansättning
 4.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 6.Förberedelse av Europeiska rådets möte (14-15 mars 2013) (debatt)
 7.Meddelande från talmannen
 8.Omröstning
  
8.1.Den fleråriga budgetramen (omröstning)
  
8.2.National- och regionalräkenskapssystemet ***I (omröstning)
  
8.3.Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations och European Transport Workers’ Federation om konventionen om arbete till sjöss ***I (omröstning)
  
8.4.Riktlinjer för budgeten för 2014 - Avsnitt III ***I (omröstning)
  
8.5.Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (omröstning)
  
8.6.Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (omröstning)
  
8.7.Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0280(COD)) (omröstning)
  
8.8.Förordningen om en samlad marknadsordning (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0281(COD)) (omröstning)
  
8.9.Stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0282(COD)) (omröstning)
  
8.10.Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0288(COD)) (omröstning)
  
8.11.Energifärdplanen för 2050 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Meddelande från talmannen
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning
 14.Situationen i Egypten (debatt)
 15.Kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea (debatt)
 16.Syrien, särskilt med avseende på den humanitära situationen (debatt)
 17.Situationen i Mali (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Situationen i Ukraina (debatt)
 20.Förbindelserna mellan EU och Kina (debatt)
 21.Samarbets- och kontrollmekanismen: metoder, nuvarande tillämpning och dess framtid (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. De politiska gruppernas sammansättning

Marta Andreasen hade anslutit sig till ECR-gruppen från och med den 27 februari 2013.


3. Utskottens och delegationernas sammansättning

PPE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

AFET-utskottet: Eleni Theocharous

DEVE-utskottet: Andreas Pitsillides i stället för Eleni Theocharous

delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet: Andreas Pitsillides

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Andreas Pitsillides

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


4. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende energimärkning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulator och solvärmeutrustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrusting (C(2013)817)

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med datumet för mottagande den 1 mars 2013.

Ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning (C(2013)818)

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med datumet för mottagande den 18 februari 2013.

Ansvarigt utskott: ITRE


5. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Förslag till rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp majskolvsmjöl som ett verksamt ämne i bilagorna I och IA till direktivet (COM(2013)0046 - 2012/2825(RPS) - tidsfrist: 05/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om åtgärder tillämpliga på anmälan av personuppgiftsbrott enligt direktiv 2002/58/EG vad gäller personlig integritet och elektronisk kommunikation (D023457/03 - 2013/2544(RPS) - tidsfrist: 07/05/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D024663/03 - 2013/2553(RPS) - tidsfrist: 23/05/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik vad gäller tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften och om upphävande av förordning (EG) nr 831/2002 (D025304/01 - 2013/2546(RPS) - tidsfrist: 13/05/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för dammsugare (D025421/02 - 2013/2573(RPS) - tidsfrist: 07/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1451/2007 vad gäller ytterligare verksamma ämnen i biocidprodukter som ska granskas enligt granskningsprogrammet (D025460/01 - 2013/2559(RPS) - tidsfrist: 05/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av flera tillsatser i vissa alkoholhaltiga drycker (D025479/03 - 2013/2552(RPS) - tidsfrist: 22/05/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av vissa livsmedelstillsatser (D025481/04 - 2013/2557(RPS) - tidsfrist: 27/04/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av gemensamma kriterier som påståenden om kosmetiska produkter måste uppfylla för att få användas (D025494/01 - 2013/2554(RPS) - tidsfrist: 26/05/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för datorer och datorservrar (D025517/02 - 2013/2572(RPS) - tidsfrist: 08/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2009/300/EG, 2009/543/EG, 2009/544/EG, 2009/563/EG, 2009/564/EG, 2009/567/EG, 2009/568/EG, 2009/578/EG, 2009/598/EG, 2009/607/EG, 2009/894/EG, 2009/967/EG, 2010/18/EG och 2011/331/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter (D025524/02 - 2013/2560(RPS) - tidsfrist: 05/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (D025530/03 - 2013/2548(RPS) - tidsfrist: 15/05/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av järnoxider och järnhydroxider (E 172), hydroxipropylmetylcellulosa (E 464) och polysorbater (E 432–436) för märkning av vissa frukter (D025531/03 - 2013/2551(RPS) - tidsfrist: 22/05/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D025558/01 - 2013/2555(RPS) - tidsfrist: 26/05/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D025582/02 - 2013/2576(RPS) - tidsfrist: 08/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens beslut om ändring av bilaga II till beslut 2009/861/EG om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller bearbetning i vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien av obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven (D025630/02 - 2013/2574(RPS) - tidsfrist: 08/06/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


6. Förberedelse av Europeiska rådets möte (14-15 mars 2013) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte (14-15 mars 2013) (2012/2803(RSP))

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karin Kadenbach, Stephen Hughes för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew, uttalade sig om talartiden, Zofija Mazej Kukovič, ställde en fråga ("blått kort") till Daniel Cohn-Bendit, som besvarade frågan, Martin Callanan för ECR-gruppen (talmannen gav närmare upplysningar om frågan om sluten omröstning), Rui Tavares ställde en fråga ("blått kort") till Martin Callanan, som besvarade frågan, Joseph Daul, Ashley Fox (de två senare återkom till frågan om sluten omröstning), Nigel Farage för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivailo Kalfin, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Gay Mitchell och Göran Färm.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Graham Watson och Michael Theurer, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Peter Martin, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Marietta Giannakou, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo och Anni Podimata.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Lucinda Creighton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Richard Ashworth för ECR-gruppen, om den fleråriga budgetramen och egna medel (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013);

- Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om Europeiska rådets slutsatser av den 7–8 februari avseende den fleråriga budgetramen (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 13.3.2013.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Robert Atkins, som uttalade sig om det stora antalet ändringsförslag som hade lagts fram till omröstningen denna dag, och Roger Helmer, som upplyste om att Förenade kungarikets flagga hängde på fel håll utanför parlamentsbyggnaden.

Talmannen informerade ledamötena om att han, i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen hade begärt att det ansvariga utskottet, det vill säga AGRI-utskottet, skulle behandla de ändingsförslag som lagts fram till förslagen till beslut B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 och B7-0082/2013, men att AGRI-utskottet inte hade kunnat minska antalet ändringsförslag.

Robert Atkins begärde att dessa förslag till beslut skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling (talmannen föreslog att ledamoten skulle framföra detta förslag i samband med omröstningen).


7. Meddelande från talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av tioårsdagen för mordet på den serbiske premiärministern Zoran Djindjic.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


8.1. Den fleråriga budgetramen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0126/2013 och B7-0129/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0126/2013

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0129/2013

Antogs (P7_TA(2013)0078)

Talare: Enrique Guerrero Salom, som uttalade sig om S&D-gruppens ståndpunkt rörande ändringsförslag 2, och Martin Callanan, som uttalade sig om föregående inlägg.

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman


8.2. National- och regionalräkenskapssystemet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0079)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0079)


8.3. Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations och European Transport Workers’ Federation om konventionen om arbete till sjöss ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG. [COM(2012)0134 - C7-0083/2012- 2012/0065(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0080)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Talare före omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution: Pervenche Berès (föredragande), som begärde att få veta kommissionens ståndpunkt om de ändringsförslag som parlamentet just antagit, Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen) och Pervenche Berès, som föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände detta förslag, och ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


8.4. Riktlinjer för budgeten för 2014 - Avsnitt III ***I (omröstning)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2014, avsnitt III – kommissionen [2013/2010(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0081)


8.5. Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 [2012/2309(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Medföredragande: Rafał Trzaskowski och Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0082)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0082)

Inlägg:

Talare före omröstningen: Gay Mitchell, som med stöd av 40 ledamöter i enlighet med artikel 175.2 i arbetsordningen begärde att betänkandet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet, Nikolaos Salavrakos, som stödde denna begäran, och Roberto Gualtieri (föredragande), som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

João Ferreira, som uttalade sig om ändringsförslagen 4, 5 och 6, som hade betraktats som otillåtliga.


8.6. Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0091/2013

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0083)


8.7. Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0280(COD)) (omröstning)

Förslag till beslut B7-0079/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0084)

Talare:

Robert Atkins, som före omröstningen och med stöd av 40 ledamöter i enlighet med artikel 175.2 i arbetsordningen begärde att de fyra förslaget till beslut från AGRI-utskottet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet, Giles Chichester, som stödde denna begäran, och Paolo De Castro (ordförande för utskottet AGRI), som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran.

Mairead McGuinness, som före omröstningen om ändringsförslag 73 ville förklara en detalj i omröstningslistan, och som före den gemensamma omröstningen om ändringsförslagen 107-120, lade fram ett muntligt ändringsförslag.

Talmannen konstaterade att det muntliga ändringsförslaget kunde beaktas, eftersom inte tillräckligt många ledamöter motsatte sig detta. Det införlivades således.


8.8. Förordningen om en samlad marknadsordning (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0281(COD)) (omröstning)

Förslag till beslut B7-0080/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0085)

Talare:

John Stuart Agnew, som före omröstningen begärde att detta förslag till beslut skulle återförvisas till det ansvariga utskottet (talmannen påminde honom om att parlamentet redan hade uttalat sig om denna fråga).

Sergio Paolo Francesco Silvestris, som föreslog att en gemensam omröstning skulle förrättas om ändringsförslagen 212-235 (eftersom begäranden om separat omröstning redan framförts beträffande dessa ändringsförslag godkändes inte begäran).

Iratxe García Pérez, som begärde att omröstningen om ändringsförslag 434 skulle tas om (talmannen godkände begäran).

Bruno Gollnisch, som efter slutomröstningen begärde at övriga omröstningar skulle skjutas upp till följande dag kl. 11 (talmannen biföll inte begäran).


8.9. Stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0282(COD)) (omröstning)

Förslag till beslut B7-0081/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0086)


8.10. Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0288(COD)) (omröstning)

Förslag till beslut B7-0082/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0087)

Inlägg:

Guy Verhofstadt begärde efter slutomröstningen att de återstående omröstningarna skulle skjutas upp till följande dag, Véronique De Keyser, som stödde denna begäran, och Francesco Enrico Speroni, som motsatte sig begäran.
Parlamentet förkastade denna begäran med EO (262 röster för, 324 röster emot, 20 nedlagda röster).

Jacky Hénin och Geoffrey Van Orden uttalade sig om denna begäran.


8.11. Energifärdplanen för 2050 (omröstning)

Betänkande om energifärdplanen för 2050, en framtid med energi [2012/2103(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

Omröstningen avbröts efter punkt 18.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talmannen avbröt sammanträdet på grund av den kollaps som vice talman Georgios Papastamkos drabbats av.


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Robert Sturdy berättade att han hade ett ekonomiskt intresse i fråga om förslaget till beslut B7-0081/2013 och därför inte hade deltagit i omröstningen.

Laima Liucija Andrikienė meddelade att hon av skäl som hon inte kunnat råda över inte hade kunnat komma till Strasbourg i tid för onsdagens omröstning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.35 och återupptogs kl. 16.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

11. Meddelande från talmannen

Talmannen informerade kort om Georgios Papastamkos kollaps under omröstningen. Talmannen tackade dem som omedelbart hade hjälpt till i sanband med incidenten, och tog upp frågan om hur omröstningarna bör genomföras i framtiden. Talmannen önskade Georgios Papastamkos ett snabbt tillfrisknande.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness och Frank Engel.


12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av ECR-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

PETI-utskottet: Marta Andreasen i stället för Ryszard Antoni Legutko


14. Situationen i Egypten (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Egypten (2013/2542(RSP))

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Mário David, Libor Rouček, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Barbara Lochbihler, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Charalampos Angourakis, Laurence J.A.J. Stassen, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Hans-Gert Pöttering, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Gay Mitchell, Boris Zala, Sari Essayah, Peter Šťastný, Alf Svensson och Nora Berra.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Silvia Costa, Sajjad Karim, Eija-Riitta Korhola, Olle Schmidt, Eduard Kukan och Andreas Mölzer.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Egypten (2013/2542(RSP)) (B7-0095/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson och Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, om Egypten – den senaste händelseutvecklingen (2013/2542(RSP)) (B7-0096/2013);

- Charles Tannock och Peter van Dalen för ECR-gruppen, om situationen i Egypten (2013/2542(RSP)) (B7-0097/2013);

- Willy Meyer och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Egypten (2013/2542(RSP)) (B7-0098/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez och Edward McMillan-Scott för ALDE-gruppen, om situationen i Egypten (2013/2542(RSP)) (B7-0099/2013);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Corina Creţu och Pino Arlacchi för S&D-gruppen, om situationen i Egypten (2013/2542(RSP)) (B7-0100/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 14.3.2013.


15. Kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea (2013/2565(RSP))

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Jelko Kacin för ALDE-gruppen, Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Tunne Kelam och Maria Eleni Koppa.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Gerald Häfner, Jacek Protasiewicz, George Sabin Cutaş, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi och Boris Zala.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler och Charles Tannock.

Talare: Catherine Ashton och Franz Obermayr, varav den senare uttalade sig om ögonkontaktsförfarandet.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Demokratiska folkrepubliken Korea (2013/2565(RSP)) (B7-0132/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux och Peter Šťastný för PPE-gruppen, om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea (2013/2565(RSP)) (B7-0134/2013);

- Charles Tannock, Anna Rosbach och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea (2013/2565(RSP)) (B7-0135/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa och David Martin för S&D-gruppen, om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea (2013/2565(RSP)) (B7-0136/2013);

- Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om kärnvapenhotet och de mänskliga rättigheterna i Nordkorea (2013/2565(RSP)) (B7-0137/2013);

- Tarja Cronberg, Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Amelia Andersdotter, Ulrike Lunacek och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea (2013/2565(RSP)) (B7-0138/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 14.3.2013.


16. Syrien, särskilt med avseende på den humanitära situationen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Syrien, särskilt med avseende på den humanitära situationen (2013/2571(RSP))

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, och Andrew Henry William Brons, grupplös.

Talmannen beslutade att ge ordet till Catherine Ashton, eftersom hon hade andra åtaganden efter detta. Talare: Nicole Sinclaire, som uttalade sig om detta beslut.

Talare: Catherine Ashton.

Talare: Ria Oomen-Ruijten, som ställde en fråga till Catherine Ashton, som besvarade frågan, Ana Gomes, Marietje Schaake, Rui Tavares, Sajjad Karim, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Marielle de Sarnez, Malika Benarab-Attou, Boris Zala, Charles Goerens och Pino Arlacchi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Situationen i Mali (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Mali (2013/2570(RSP))

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Jacek Włosowicz för EFD-gruppen, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Michèle Rivasi, Paul Murphy, Filip Kaczmarek, Jean-Jacob Bicep, Santiago Fisas Ayxela, Françoise Castex och Mariya Gabriel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Malika Benarab-Attou, Inês Cristina Zuber, Michael Gahler och Luis Yáñez-Barnuevo García.

Talare: Štefan Füle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

18. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

INTA-utskottet: Andrea Cozzolino i stället för Gianluca Susta

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Debora Serracchiani i stället för Gianluca Susta

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Kroatien: Gianluca Susta i stället för Debora Serracchiani

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko:Debora Serracchiani i stället för Gianluca Susta

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


19. Situationen i Ukraina (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Ukraina (2013/2569(RSP))

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Libor Rouček för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, Jacek Olgierd Kurski för EFD-gruppen, Ewald Stadler, grupplös, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Michael Gahler och Eduard Kukan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Gahler, Elena Băsescu och Bogusław Liberadzki.

Talare: Štefan Füle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Förbindelserna mellan EU och Kina (debatt)

Betänkande om förbindelserna mellan EU och Kina [2012/2137(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Bastiaan Belder redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talare: Ria Oomen-Ruijten för PPE-gruppen, Emilio Menéndez del Valle för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krzysztof Lisek, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Crescenzio Rivellini, Ana Gomes, Norica Nicolai, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, William (The Earl of) Dartmouth, Daniel Caspary, Libor Rouček, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Nirj Deva, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Bogusław Liberadzki, Bernd Posselt, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Anna Záborská och Marco Scurria.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška och Iosif Matula.

Talare: Štefan Füle och Bastiaan Belder.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 14.3.2013.


21. Samarbets- och kontrollmekanismen: metoder, nuvarande tillämpning och dess framtid (debatt)

Uttalande av kommissionen: Samarbets- och kontrollmekanismen: metoder, nuvarande tillämpning och dess framtid (2013/2568(RSP))

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Victor Boştinaru, Ioan Enciu för S&D-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cristian Dan Preda, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Adrian Severin, grupplös, Marco Scurria, Pino Arlacchi, Elena Băsescu, Iliana Malinova Iotova, Monika Panayotova, Corina Creţu, Cristian Dan Preda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vasilica Viorica Dăncilă, och Mariya Gabriel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, Victor Boştinaru, Cristian Silviu Buşoi, George Sabin Cutaş, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu och Andrey Kovatchev.

Talare: Pino Arlacchi, som tog upp en personlig fråga med anledning av Elena Băsescus inlägg, och Elena Băsescu.

Talare: Štefan Füle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 505.526/OJJE).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.35.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatörer

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy