Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2039(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0018/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0018/2013

Συζήτηση :

PV 14/03/2013 - 4
CRE 14/03/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0094

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

4. Καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης (συζήτηση)
CRE

Έκθεση με συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης [2012/2039(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

Ο Luigi Berlinguer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Regina Bastos (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Françoise Castex.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivo Vajgl και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Ανδρούλλα Βασιλείου και Luigi Berlinguer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου