Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2567(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0130/2013

Συζήτηση :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0098

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

5. Στήσιμο αγώνων και διαφθορά στον αθλητισμό (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Στήσιμο αγώνων και διαφθορά στον αθλητισμό (2013/2567(RSP))

Η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Morten Løkkegaard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Nicole Sinclaire, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Morten Løkkegaard, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη, Marco Scurria, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivo Vajgl, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Νικόλαος Χουντής, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Emine Bozkurt, Mitro Repo και Santiago Fisas Ayxela.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Παπανικολάου και Jacek Olgierd Kurski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid και Marco Scurria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το στήσιμο αγώνων και την διαφθορά στον αθλητισμό (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch και Jürgen Creutzmann, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013

- Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το στήσιμο αγώνων και την διαφθορά στον αθλητισμό (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τους "στημένους" αγώνες και τη διαφθορά στον αθλητισμό (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου