Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2841(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0092/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0092/2013

Συζήτηση :

PV 14/03/2013 - 6
CRE 14/03/2013 - 6

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0099

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

6. Η παγκόσμια αλυσίδα αξίας του βάμβακα (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Η παγκόσμια αλυσίδα αξίας του βάμβακα (2012/2841(RSP))

Η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Elisabeth Köstinger και Bernd Lange.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Vital Moreira, Cristiana Muscardini και George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας του βαμβακιού (2012/2841(RSP)) (B7-0092/2013)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου