Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2542(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0095/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.8
CRE 14/03/2013 - 8.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0095

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

8.8. Η κατάσταση στην Αίγυπτο (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 και B7-0100/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0095/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 και B7-0100/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0095)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0098/2013 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Η Judith Sargentini υποβάλλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου