Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2542(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0095/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2013 - 8.8
CRE 14/03/2013 - 8.8

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0095

Protokół
Czwartek, 14 marca 2013 r. - Strasburg

8.8. Sytuacja w Egipcie (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 i B7-0100/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0095/2013

(zastępujący B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 i B7-0100/2013):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri i Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE,

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda i Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0095)

(Projekt rezolucji B7-0098/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Judith Sargentini przedstawiła poprawkę ustną do ust. 2, która została dopuszczona.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności