Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2565(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0132/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2013 - 8.9

Приети текстове :

P7_TA(2013)0096

Протокол
Четвъртък, 14 март 2013 г. - Страсбург

8.9. Ядрени заплахи и правата на човека в Северна Корея (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 и B7-0138/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0132/2013

(за замяна на B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 и B7-0138/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa и David Martin, от името на групата S&D,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg и Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Anna Rosbach и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR,

Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2013)0096)

Правна информация - Политика за поверителност