Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2561(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0133/2013

Разисквания :

PV 14/03/2013 - 13.1
CRE 14/03/2013 - 13.1

Гласувания :

PV 14/03/2013 - 14.1
CRE 14/03/2013 - 14.1

Приети текстове :

P7_TA(2013)0100

Протокол
Четвъртък, 14 март 2013 г. - Страсбург

14.1. Положението в Бангладеш (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 и B7-0146/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0133/2013

(за замяна на B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 и B7-0146/2013:

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Мария Габриел, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn и Mitro Repo, от името на групата S&D,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,

Jaroslav Paška

приема се (P7_TA(2013)0100)

Изказване

Barbara Lochbihler представи устно изменение на съображение Й, което беше прието.

Правна информация - Политика за поверителност