Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2561(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0133/2013

Συζήτηση :

PV 14/03/2013 - 13.1
CRE 14/03/2013 - 13.1

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 14.1
CRE 14/03/2013 - 14.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0100

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

14.1. Η κατάσταση στο Μπαγκλαντές (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 και B7-0146/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0133/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 και B7-0146/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Jaroslav Paška

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0100)

Παρέμβαση

Η Barbara Lochbihler υποβάλλει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη Ι, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου