Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2561(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0133/2013

Debatten :

PV 14/03/2013 - 13.1
CRE 14/03/2013 - 13.1

Stemmingen :

PV 14/03/2013 - 14.1
CRE 14/03/2013 - 14.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0100

Notulen
Donderdag 14 maart 2013 - Straatsburg

14.1. De situatie in Bangladesh (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 en B7-0146/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0133/2013

(ter vervanging van B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 en B7-0146/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

Jaroslav Paška

Aangenomen (P7_TA(2013)0100)

Het woord werd gevoerd door:

Barbara Lochbihler heeft een amendement voorgesteld op overweging J, dat in aanmerking is genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid