Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2561(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0133/2013

Debatter :

PV 14/03/2013 - 13.1
CRE 14/03/2013 - 13.1

Omröstningar :

PV 14/03/2013 - 14.1
CRE 14/03/2013 - 14.1

Antagna texter :

P7_TA(2013)0100

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2013 - Strasbourg

14.1. Situationen in Bangladesh (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 och B7-0146/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0133/2013

(ersätter B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 och B7-0146/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn och Mitro Repo för S&D-gruppen,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,

Jaroslav Paška

Antogs (P7_TA(2013)0100)

Inlägg

Barbara Lochbihler lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl J, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy