Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2562(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0147/2013

Συζήτηση :

PV 14/03/2013 - 13.2
CRE 14/03/2013 - 13.2

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 14.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0101

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

14.2. Ιράκ: η δραματική κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 και B7-0152/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0147/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 και B7-0151/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Μαρία-Ελένη Κοππά, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Jaroslav Paška

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0101)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0152/2013 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου