Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2563(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0154/2013

Συζήτηση :

PV 14/03/2013 - 13.3
CRE 14/03/2013 - 13.3

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 14.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0102

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

14.3. Η περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και η κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 και B7-0158/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0153/2013

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0154/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 και B7-0158/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari και Robert Goebbels, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Martina Anderson και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Jaroslav Paška

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0102)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0156/2013 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου