Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

14. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


14.1. Bangladeshin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 ja B7-0146/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0133/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 ja B7-0146/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0100)

Puheenvuoro:

Barbara Lochbihler esitti johdanto-osan J kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


14.2. Irak: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, ahdinko (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 ja B7-0152/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0147/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 ja B7-0151/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0101)

(Päätöslauselmaesitys B7-0152/2013 raukesi.)


14.3. Arafat Jaradatin tapaus ja palestiinalaisvankien tilanne Israelin vankiloissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 ja B7-0158/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0153/2013

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0154/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 ja B7-0158/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari ja Robert Goebbels S&D-ryhmän puolesta

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0102)

(Päätöslauselmaesitys B7-0156/2013 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö