Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2013. gada 14. marts - Strasbūra

14. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


14.1. Stāvoklis Bangladešā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 un B7-0146/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0133/2013

(aizstāj B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 un B7-0146/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn un Mitro Repo S&D grupas vārdā,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,

Jaroslav Paška.

Pieņemts (P7_TA(2013)0100).

Uzstāšanās

Barbara Lochbihler ierosināja mutisku grozījumu J apsvērumam, un šis grozījums tika pieņemts.


14.2. Irāka — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 un B7-0152/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0147/2013

(aizstāj B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 un B7-0151/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi un Mitro Repo S&D grupas vārdā,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā,

Jaroslav Paška.

Pieņemts (P7_TA(2013)0101).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0152/2013 vairs nav spēkā.)


14.3. Arafat Jaradat lieta un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 un B7-0158/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0153/2013

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0154/2013

(aizstāj B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 un B7-0158/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari un Robert Goebbels S&D grupas vārdā,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda un Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,

Jaroslav Paška.

Pieņemts (P7_TA(2013)0102).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0156/2013 vairs nav spēkā.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika