Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 maart 2013 - Straatsburg

14. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


14.1. De situatie in Bangladesh (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 en B7-0146/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0133/2013

(ter vervanging van B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 en B7-0146/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

Jaroslav Paška

Aangenomen (P7_TA(2013)0100)

Het woord werd gevoerd door:

Barbara Lochbihler heeft een amendement voorgesteld op overweging J, dat in aanmerking is genomen.


14.2. Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van de Iraakse Turkmenen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 en B7-0152/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0147/2013

(ter vervanging van B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 en B7-0151/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie,

Jaroslav Paška

Aangenomen (P7_TA(2013)0101)

(Ontwerpresolutie B7-0152/2013 komt te vervallen.)


14.3. De zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 en B7-0158/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0153/2013

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0154/2013

(ter vervanging van B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 en B7-0158/2013):

ingediend door de volgende leden:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari en Robert Goebbels, namens de S&D-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

Jaroslav Paška

Aangenomen (P7_TA(2013)0102)

(Ontwerpresolutie B7-0156/2013 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid