Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. märts 2013 - Strasbourg

17. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 81 lõige 3)

(esimeeste konverentsi 7. märtsi 2013. aasta otsuse alusel)

ECON komisjon

- Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse süsteem rahalise abi andmiseks liikmesriikidele, kelle rahaühik ei ole euro (COM(2012)0336 - 2012/0164 (APP)).

nõuandvad komisjonid: BUDG

Pealkirja muutmine

(esimeeste konverentsi 7. märtsi 2013. aasta otsuse alusel).

CONT komisjon

- Uus pealkiri: dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud „Futur rôle de la Cour des comptes. Procédure de nomination des membres de la Cour des comptes: consultation du Parlement européen” (2012/2064(INI))

nõuandvad komisjonid: REGI

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

(esimeeste konverentsi 7. märtsi 2013. aasta otsuse alusel)

CULT komisjon

- Hariduse ümbermõtestamine (COM (2012)0669 - 2013/2041(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, REGI)

EMPL komisjon

- Kuidas saab Euroopa Liit aidata ettevõtteid, äriühinguid ja alustavaid ettevõtjaid töökohtade loomist soodustava keskkonna loomisel? (2013/2046(INI))

- Võitlus noorte tööpuudusega: võimalikud väljapääsuteed (2013/2045(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, REGI)

- Kriisi mõju hoolduse kättesaadavusele kaitsetute elanikkonnarühmade hulgas (2013/2044(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI)

ECON komisjon

- Pangandussektoriväliste asutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik (2013/2047(INI))

FEMM komisjon

- Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused (2013/2040(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

IMCO komisjon

- ELi e-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg (COM (2012)0698 - 2013/2043(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

REGI komisjon

- Eelarvepiirangute mõju piirkondlikele ja kohalikele asutustele seoses ELi struktuurifondide kulutustega liikmesriikides (2013/2042(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

- Energiatõhususe meetmete rakendamine ja mõju ühtekuuluvuspoliitika raames (2013/2038(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 97 ja artikli 121 lõige 3)

(esimeeste konverentsi 7. märtsi 2013. aasta otsuse alusel)

AFET komisjon

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi Valgevene-poliitika kohta (2013/2036(INI))

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 50)

(esimeeste konverentsi 7. märtsi 2013. aasta otsuse alusel)

ENVI komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Kaasatud komisjonid ENVI, ITRE

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

AFET komisjon

- Stockholmi programmi vahehindamine (2013/2024(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI, LIBE, AFCO
nõuandvad komisjonid: FEMM, AFET

LIBE komisjon

- Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) rakendamine (2012/2324(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: LIBE

REGI komisjon

- dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud „Futur rôle de la Cour des comptes. Procédure de nomination des membres de la Cour des comptes: consultation du Parlement européen” (2012/2064(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: CONT
nõuandvad komisjonid: REGI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika