Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2013 - Strasbourg

17. Beslut om vissa dokument

Interimsbetänkande (artikel 81.3 i arbetsordningen)

(I enlighet med talmanskonferensens beslut av den 7 mars 2013).

ECON-utskottet

- Interimsbetänkande om upprättandet av ett system för ekonomiskt stöd till de medlemsstater som inte har infört euron som valuta (COM(2012)0336 - 2012/0164 (APP)).

rådgivande utskott: BUDG

Ändring av titel

(I enlighet med talmanskonferensens beslut av den 7 mars 2013).

CONT-utskottet

- Ny titel: "Revisionsrättens framtid. Förfarandet för utnämning av Europeiska revisionsrättens ledamöter: samråd med Europaparlamentet" (2012/2064(INI))

rådgivande utskott: REGI

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

(I enlighet med talmanskonferensens beslut den 7 mars 2013)
utskottet CULT

-En ny syn på utbildning (COM(2012)0669 - 2013/2041(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE, REGI)


EMPL-utskottet

- Hur kan Europeiska unionen bidra till att skapa en gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen? (2013/2046(INI))

- Att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar (2013/2045(INI))
(rådgivande utskott: CULT, REGI)

- Krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård (2013/2044(INI))
(rådgivande utskott: REGI)

ECON-utskottet
- Ram för rekonstruktion och avveckling för institut som inte är banker (2013/2047(INI))

FEMM-utskottet
- Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (2013/2040(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

IMCO-utskottet

- En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU (COM(2012)0698 - 2013/2043(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

REGI-utskottet
- Effekterna på EU:s strukturfondsutgifter i medlemsstaterna av budgetbegränsningskraven inom de regionala och lokala myndigheterna (2013/2042(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

- Genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken (2013/2038(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artiklarna 97 och 121.3 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 mars 2013)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om EU:s politik gentemot Vitryssland (2013/2036(INI))

Associerade utskott (artikel 50 i arbetsordningen)(artikel 50 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 mars 2013)

ENVI-utskottet

- Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(rådgivande utskott: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Associerade utskott: ENVI, ITRE

Hänvisningar till utskott
AFET-utskottet

- Halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet (2013/2024(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI, LIBE, AFCO
rådgivande utskott: FEMM, AFET

LIBE-utskottet

- Genomförande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (2012/2324(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: LIBE

REGI-utskottet

- Revisionsrättens framtid. Förfarandet för utnämning av Europeiska revisionsrättens ledamöter: samråd med Europaparlamentet (2012/2064(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: CONT
rådgivande utskott: REGI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy