Показалец 
Протокол
PDF 273kWORD 240k
Четвъртък, 14 март 2013 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Оставка на Европейския омбудсман
 3.Дневен ред
 4.Устав на европейското взаимоспомагателно дружество (разискване)
 5.Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (разискване)
 6.Веригата на създаване на стойността на памука в световен мащаб (разискване)
 7.Изявление на председателството
 8.Време за гласуване
  8.1.Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (гласуване)
  8.2.Оценки на риска и безопасността (т.нар. „стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните дейности (гласуване)
  8.3.Активизиране на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза (гласуване)
  8.4.Защита на общественото здраве от веществата, смущаващи функционирането на ендокринната система (гласуване)
  8.5.Интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност (гласуване)
  8.6.Рискове за здравето на работното място, свързани с наличието на азбест, и възможности за пълното премахване в бъдеще на все още наличния азбест (гласуване)
  8.7.Устав на европейското взаимоспомагателно дружество (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.8.Положението в Египет (гласуване)
  8.9.Ядрени заплахи и правата на човека в Северна Корея (гласуване)
  8.10.Отношенията между ЕС и Китай (гласуване)
  8.11.Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (гласуване)
  8.12.Веригата на създаване на стойността на памука в световен мащаб (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Позиция на Съвета на първо четене
 13.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  13.1.Положението в Бангладеш
  13.2.Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени
  13.3.Случаят на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори
 14.Време за гласуване
  14.1.Положението в Бангладеш (гласуване)
  14.2.Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени (гласуване)
  14.3.Случаят на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори (гласуване)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Внесени документи
 17.Решения относно някои документи
 18.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 19.График на следващите заседания
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Оставка на Европейския омбудсман

Председателят съобщи, че съгласно член 204, параграф 8 от Правилника за дейността и член 7 от приложение XI на Правилника за дейността, Никифорос Диамандурос го е уведомил, че подава оставка от мандата си на Европейски омбудсман, считано от 1 октомври 2013 г.


3. Дневен ред

Съгласно член 140, параграф 2 от Правилника за дейността Председателят съобщи, че днес времето за гласуване ще започне в 11,30 ч.


4. Устав на европейското взаимоспомагателно дружество (разискване)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно устава на европейското взаимоспомагателно дружество [2012/2039(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

Luigi Berlinguer представи доклада.

Изказа се Androulla Vassiliou (член на Комисията).

Изказаха се: Regina Bastos (докладчик по становището на комисията EMPL), която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Alexandra Thein, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFD, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Françoise Castex.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivo Vajgl и João Ferreira.

Изказаха се: Androulla Vassiliou и Luigi Berlinguer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 14.3.2013.


5. Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (разискване)

Изявление на Комисията: Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта(2013/2567(RSP))

Androulla Vassiliou (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Ivo Belet, от името на групата PPE, Petra Kammerevert, от името на групата S&D, Morten Løkkegaard, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicole Sinclaire, Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Gerard Batten, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Morten Løkkegaard, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Marco Scurria, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Emine Bozkurt, Mitro Repo и Santiago Fisas Ayxela.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

Изказаха се: Georgios Papanikolaou и Jacek Olgierd Kurski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver и Petru Constantin Luhan.

Изказа се Androulla Vassiliou.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert и Mitro Repo, от името на групата S&D, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid и Marco Scurria, от името на групата PPE, относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013);

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou и Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013);

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch и Jürgen Creutzmann, от името на групата ALDE, относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013);

- Emma McClarkin, от името на групата ECR, относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: виж точка 8.11. от протокола от 14.3.2013 г.


6. Веригата на създаване на стойността на памука в световен мащаб (разискване)

Изявление на Комисията: Веригата на създаване на стойността на памука в световен мащаб (2012/2841(RSP))

Androulla Vassiliou (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, George Sabin Cutaş, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, Cristiana Muscardini, от името на групата ECR, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Elisabeth Köstinger и Bernd Lange.

Изказа се Androulla Vassiliou.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Vital Moreira, Cristiana Muscardini и George Sabin Cutaş, от името на комисията INTA, относно устойчивостта на световната верига за създаване на стойност по отношение на памука (2012/2841(RSP)) (B7-0092/2013)

Разискването приключи.

Гласуване: виж точка 8.12. от протокола от 14.3.2013 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

7. Изявление на председателството

Председателят направи изявление, в което посочи, че Парламентът силно осъжда вчерашната екзекуция в Саудитска Арабия на седем души, получили смъртна присъда, и припомни, че премахването на смъртната присъда е една от основните ценности на ЕС.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се: Potito Salatto.


8.1. Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (гласуване)

Доклад относно енергийната пътна карта за периода до 2050 г. — бъдеще с енергия [2012/2103(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Гласуването беше прекъснато вчера (точка 8.11 от протокола от 13.3.2013).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0088)

Изказвания

Niki Tzavela (докладчик) предложи устно изменение на параграф 48, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на приемането му.

Konrad Szymański предложи устно изменение на изменение13, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на приемането му.


8.2. Оценки на риска и безопасността (т.нар. „стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните дейности (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0086/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0089)


8.3. Активизиране на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 и B7-0125/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0121/2013

(за замяна на B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 и B7-0125/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino и Manfred Weber, от името на групата PPE,

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D,

Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula и Edward McMillan-Scott, от името на групата ALDE,

Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou и Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE,

Timothy Kirkhope, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2013)0090)


8.4. Защита на общественото здраве от веществата, смущаващи функционирането на ендокринната система (гласуване)

Доклад относно защитата на общественото здраве от веществата, смущаващи функционирането на ендокринната система [2012/2066(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ECR)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0091)


8.5. Интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност (гласуване)

Доклад относно интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност [2012/2131(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата EFD)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0092)

Изказвания

Nadja Hirsch (докладчик) представи устно изменение на параграф 40, което беше прието.


8.6. Рискове за здравето на работното място, свързани с наличието на азбест, и възможности за пълното премахване в бъдеще на все още наличния азбест (гласуване)

Доклад относно рисковете за здравето на работното място, свързани с наличието на азбест, и възможности за пълното премахване в бъдеще на все още наличния азбест [2012/2065(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0093)

Изказвания

Roberta Angelilli и Stephen Hughes (докладчик), преди гласуването.


8.7. Устав на европейското взаимоспомагателно дружество (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно устава на европейското взаимоспомагателно дружество [2012/2039(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0094)


8.8. Положението в Египет (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 и B7-0100/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0095/2013

(за замяна на B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 и B7-0100/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Надежда Нейнски, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri и Кристиан Вигенин, от името на групата S&D,

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Антония Първанова, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE,

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski и Sajjad Karim, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2013)0095)

(Предложението за резолюция B7-0098/2013 отпада.)

Изказвания

Judith Sargentini представи устно изменение на параграф 2, което беше прието.


8.9. Ядрени заплахи и правата на човека в Северна Корея (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 и B7-0138/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0132/2013

(за замяна на B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 и B7-0138/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa и David Martin, от името на групата S&D,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg и Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Anna Rosbach и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR,

Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2013)0096)


8.10. Отношенията между ЕС и Китай (гласуване)

Доклад относно отношенията между ЕС и Китай [2012/2137(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0097)


8.11. Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 и B7-0141/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0130/2013

(за замяна на B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 и B7-0141/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria и Manfred Weber, от името на групата PPE,

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert и Mitro Repo, от името на групата S&D,

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch и Jürgen Creutzmann, от името на групата ALDE,

Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda и Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE,

Emma McClarkin, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2013)0098)


8.12. Веригата на създаване на стойността на памука в световен мащаб (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0092/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0099)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Изказа се Nicole Sinclaire относно провеждането на обясненията на вота.

(Време за гласуване - вторник, 12.3.2013 г.)

Доклад Silvia Costa - A7-0047/2013
Charles Tannock, Ewald Stadler, Monika Smolková и Norica Nicolai

Доклад Patrice Tirolien - A7-0049/2013
Charles Tannock

(Време за гласуване – сряда, 13.3.2013 г.)

Многогодишна финансова рамка - B7-0129/2013
Vicky Ford, Marta Andreasen, Mitro Repo, Ewald Stadler и Charles Tannock

Доклад Sharon Bowles - A7-0076/2012
Elena Băsescu

Доклад Anne E. Jensen - A7-0043/2013
Marta Andreasen, Daniel Hannan и Elena Băsescu

Доклад Rafał Trzaskowski и Roberto Gualtieri - A7-0041/2013
Mitro Repo и Daniel Hannan

Решение за започване на междуинституционални преговори относно директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vicky Ford и Elena Băsescu

Решение за започване на междуинституционални преговори относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Elisabetta Gardini и Elena Băsescu

Решение за започване на междуинституционални преговори относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Charles Tannock и Elena Băsescu

Решение за започване на междуинституционални преговори относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Elena Băsescu

Решение за започване на междуинституционални преговори относно директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Решение за започване на междуинституционални преговори относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Решение за започване на междуинституционални преговори относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Решение за започване на междуинституционални преговори относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Ingeborg Gräßle

(Време за гласуване днес).

Доклад Niki Tzavela - A7-0035/2013
Petru Constantin Luhan, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Elena Băsescu и Vicky Ford

Оценки на риска и безопасността (т.нар. „стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните дейности - B7-0086/2013
Charles Tannock, Elena Băsescu и Vicky Ford

Активизиране на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза - RC-B7-0121/2013
Francesca Barracciu, Charles Tannock и Elena Băsescu

Доклад Åsa Westlund - A7-0027/2013
Charles Tannock

Доклад Nadja Hirsch - A7-0040/2013
Mitro Repo, Charles Tannock, Emer Costello и Vicky Ford

Положението в Египет - RC-B7-0095/2013
Mitro Repo и Elena Băsescu

Ядрени заплахи и правата на човека в Северна Корея - RC-B7-0132/2013
Adam Bielan и Elena Băsescu

Доклад Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Mitro Repo

Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта - RC-B7-0130/2013
Charles Tannock

Доклад Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Adam Bielan и Elena Băsescu

Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта - RC-B7-0130/2013
Mitro Repo, Adam Bielan, Elena Băsescu и Piotr Borys

Веригата на създаване на стойността на памука в световен мащаб - B7-0092/2013
Charles Tannock и Elena Băsescu.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.30 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


12. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 61, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Eвропейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (17427/1/2012 - C7-0051/2013 - 2006/0084(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : CONT

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 15 март 2013 г.


13. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 12.3.2013)


13.1. Положението в Бангладеш

Предложения за резолюция B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 и B7-0146/2013 (2013/2561(RSP))

Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jean Lambert, Cecilia Wikström и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Filip Kaczmarek, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата ALDE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, и Elena Băsescu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jolanta Emilia Hibner и Rui Tavares.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.1 от протокола от 14.3.2013.


13.2. Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени

Предложения за резолюция B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 и B7-0152/2013 (2013/2562(RSP))

Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Barbara Lochbihler, Struan Stevenson, Метин Казак и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Petri Sarvamaa и Bogusław Sonik.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sari Essayah и George Sabin Cutaş.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.2 от протокола от 14.3.2013.


13.3. Случаят на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори

Предложения за резолюция B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 и B7-0158/2013 (2013/2563(RSP))

Eija-Riitta Korhola, Véronique De Keyser, Margrete Auken, Annemie Neyts-Uyttebroeck и Paul Murphy представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Sari Essayah, от името на групата PPE, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Joanna Senyszyn и Emer Costello.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sergio Paolo Francesco Silvestris и Jill Evans.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.3 от протокола от 14.3.2013.


14. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


14.1. Положението в Бангладеш (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 и B7-0146/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0133/2013

(за замяна на B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 и B7-0146/2013:

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Мария Габриел, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn и Mitro Repo, от името на групата S&D,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,

Jaroslav Paška

приема се (P7_TA(2013)0100)

Изказване

Barbara Lochbihler представи устно изменение на съображение Й, което беше прието.


14.2. Ирак: окаяното положение на малцинствените групи, и по-конкретно на иракските туркмени (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 и B7-0152/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0147/2013

(за замяна на B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 и B7-0151/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi и Mitro Repo, от името на групата S&D,

Метин Казак, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR,

Jaroslav Paška

приема се (P7_TA(2013)0101)

(Предложението за резолюция B7-0152/2013 отпада.)


14.3. Случаят на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 и B7-0158/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0153/2013

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0154/2013

(за замяна на B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 и B7-0158/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari и Robert Goebbels, от името на групата S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,

Jaroslav Paška

приема се (P7_TA(2013)0102)

(Предложението за резолюция B7-0156/2013 отпада.)


15. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


16. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година - Проект за препоръка на Съвета (05752/2013 - C7-0038/2013 - 2012/2167(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 г. - Проект за препоръки на Съвета (05754/2013 - C7-0039/2013 - 2012/2167(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност на общите предприятия във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 г. - Проект за заключения на Съвета (05755/2013 - C7-0040/2013 - 2012/2215(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност на органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом, във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година - Проект за препоръки на Съвета (05753/2013 - C7-0041/2013 - 2012/2183(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка28 от Междуинституционалното споразумение от 17май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, подадено от Италия) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 03/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 04/2013 - Раздел III - Комисия (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка28 от Междуинституционалното споразумение от 17май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/010 AT/Austria Tabak от Австрия) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/016 IT/Agile, подадено от Италия) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))
В съответствие с разпоредбите на член 304 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 307 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, ENVI, TRAN, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) №562/2006 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане (EES) и Програмата за регистрирани пътници (RTP) (COM(2013)0096 - C7-0062/2013 – 2013/0060(COD))
В съответствие с разпоредбите на член 304 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 307 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET

- Предложение за pешение на Съвета за упълномощаване на някои държави членки да ратифицират или да се присъединят в интерес на Европейския съюз към Протокола за изменение на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда от 21 май 1963 г. и да направят декларация относно прилагането на съответните вътрешни правила от правото на Съюза (06206/2013 - C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за регистрирани пътници (COM(2013)0097 - C7-0064/2013 – 2013/0059(COD))
В съответствие с разпоредбите на член 304 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 307 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET, BUDG

2) от Европейския икономически и социален комитет

- Становище на Европейския икономически и социален комитет (CES 2108/2012) относно "Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) №2347/2002 - (COM(2012)0371) 2012/0179 COD"

- Становище на Европейския икономически и социален комитет (CES 2450/2012) относно "Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (COM(2012)0617) - 2012/0295 COD"

- Становище на Европейския икономически и социален комитет (CES 920/2013) относно "Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (COM(2012)0499) - 2012/0237 COD"

- Становище на Европейския икономически и социален комитет (CES 2482/2012) относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (COM(2012)0628) 2012/0297 NLE"


17. Решения относно някои документи

Междинен доклад (член 81, параграф 3 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 07.03.2013 г.)

комисия ECON

- Междинен доклад относно: „Предложение за регламент на Съвета за създаване на механизъм за предоставяне на финансова помощ на държави членки, чиято парична единица не е еврото“ - COM(2012)0336 - (2012/0164 APP).

подпомагаща: BUDG

Промяна на заглавие

(Съгласно решение на Председателския съвет от 07.03.2013 г.)

комисия CONT

- Ново заглавие: „Бъдеща роля на Сметната палата. Процедура за назначаване на членове на Сметната палата: допитване до Европейския парламент“ (2012/2064(INI)) -

подпомагаща: REGI

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 48 от правилника)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 07.03.2013 г.)

комисия CULT

- Преосмисляне на образованието – (COM (2012)0669 - (2013/2041(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE, REGI)

комисия EMPL

- По какъв начин може Европейският съюз да допринесе за създаването на благоприятна среда за разкриването на работни места в предприятията, стопанските субекти и новосъздадените дружества? (2013/2046(INI))

- Борба срещу безработицата сред младежите: възможни решения (2013/2045(INI))
(подпомагаща: CULT, REGI)

- Въздействие на кризата върху достъпа на уязвими групи до грижи (2013/2044(INI))
(подпомагаща: REGI)

комисия ECON

- Рамка за небанковите институции за възстановяване и излизане от кризата (2013/2047(INI))

комисия FEMM

- Сексуално и репродуктивно здраве и права (2013/2040(INI))
(подпомагаща: DEVE)

комисия IMCO

- Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС - (COM (2012)0698 - (2013/2043(INI))
(подпомагаща: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

комисия REGI

- Последици от бюджетните ограничения за регионалните и местните органи по отношение на разходите в рамките на структурните фондове на ЕС в държавите членки (2013/2042(INI))
(подпомагаща: BUDG)

- Прилагане и въздействие на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване (2013/2038(INI))
(подпомагаща: ITRE)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(членове 97 и 121, параграф 3 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 07.03.2013 г.)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно политиката на ЕС спрямо Беларус (2013/2036(INI))

Асоциирани комисии (член 50 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 07.03.2013 г.)

комисия ENVI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))

(подпомагаща: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Асоциирани комисии ENVI, ITRE

Сезиране на комисии

комисия AFET

- Междинен преглед на Стокхолмската програма (2013/2024(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI, LIBE, AFCO
подпомагаща: FEMM, AFET

комисия LIBE

- Прилагане на Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (2012/2324(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: LIBE

комисия REGI

- Бъдещата роля на Сметната палата — Процедура за назначаване на членовете на Сметната палата: консултация с Европейския парламент (2012/2064(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : CONT
подпомагаща: REGI


18. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.

°
° ° °

Изказа се Jean-Pierre Audy, за да изрази съжалението си за това, че европейският химн не е звучал на последните две тържествени заседания.


19. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят в периода от 15 до 18 април 2013 г.


20. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.35 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Margrete Auken, Aylward, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Мария Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, Vitkauskaite, Vlasák, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Werthmann, Westlund, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Vrbat

Правна информация - Политика за поверителност