Indeks 
Protokol
PDF 244kWORD 198k
Torsdag den 14. marts 2013 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Ombudsmandens fratræden
 3.Dagsorden
 4.Statut for det europæiske gensidige selskab (forhandling)
 5.Aftalt spil og korruption i sport (forhandling)
 6.Den globale værdikæde for bomuld (forhandling)
 7.Erklæring fra formanden
 8.Afstemningstid
  
8.1.Energikøreplanen 2050 (afstemning)
  
8.2.Stresstest (afstemning)
  
8.3.Styrkelse af indsatsen mod racisme og fremmedhad (afstemning)
  
8.4.Beskyttelse af folkesundheden mod hormonsystemforstyrrende stoffer (afstemning)
  
8.5.Integrationen af migranter, virkningerne for arbejdsmarkedet og den eksterne dimension af koordineringen af de sociale sikringsordninger (afstemning)
  
8.6.Sundhedsrisici på arbejdspladsen som følge af asbest og udsigterne til fjernelse af al asbest (afstemning)
  
8.7.Statut for det europæiske gensidige selskab (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.8.Situationen i Egypten (afstemning)
  
8.9.Atomtrusler og menneskerettigheder i Nordkorea (afstemning)
  
8.10.Forbindelserne mellem EU og Kina (afstemning)
  
8.11.Aftalt spil og korruption i sport (afstemning)
  
8.12.Den globale værdikæde for bomuld (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 13.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
13.1.Situationen i Bangladesh
  
13.2.Irak: minoritetsgruppers vanskelige situation, navnlig for irakiske turkmenere
  
13.3.Sagen Arafat Jaradat og situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler
 14.Afstemningstid
  
14.1.Situationen i Bangladesh (afstemning)
  
14.2.Irak: minoritetsgruppers vanskelige situation, navnlig for irakiske turkmenere (afstemning)
  
14.3.Sagen Arafat Jaradat og situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler (afstemning)
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Modtagne dokumenter
 17.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 18.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 19.Tidspunkt for næste mødeperiode
 20.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Ombudsmandens fratræden

Formanden meddelte, at Nikiforos Diamandouros i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 204, stk. 8, og artikel 7 i bilag XI, havde meddelt ham sit ønske om at træde tilbage som Ombudsmand med virkning fra den 1. oktober 2013.


3. Dagsorden

Formanden meddelte, jf. forretningsordenens artikel 140, stk. 2, at afstemningstiden denne dag ville påbegynde kl. 11.30.


4. Statut for det europæiske gensidige selskab (forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om statut for det europæiske gensidige selskab [2012/2039(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

Luigi Berlinguer forelagde betænkningen.

Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Regina Bastos (ordfører for udtalelse fra EMPL), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Alexandra Thein for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, Auke Zijlstra, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Françoise Castex.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivo Vajgl og João Ferreira.

Talere: Androulla Vassiliou og Luigi Berlinguer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 14.3.2013.


5. Aftalt spil og korruption i sport (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Aftalt spil og korruption i sport (2013/2567(RSP))

Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Ivo Belet for PPE-Gruppen, Petra Kammerevert for S&D-Gruppen, Morten Løkkegaard for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nicole Sinclaire, Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Morten Løkkegaard, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Nicole Sinclaire løsgænger, Marco Scurria, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivo Vajgl, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Emine Bozkurt, Mitro Repo og Santiago Fisas Ayxela.

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

Talere: Georgios Papanikolaou og Jacek Olgierd Kurski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver og Petru Constantin Luhan.

Androulla Vassiliou tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert og Mitro Repo for S&D-Gruppen, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid og Marco Scurria for PPE-Gruppen, om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013)

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou og Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013)

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch og Jürgen Creutzmann for ALDE-Gruppen, om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013)

- Emma McClarkin for ECR-Gruppen, om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer og Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 14.3.2013.


6. Den globale værdikæde for bomuld (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Den globale værdikæde for bomuld (2012/2841(RSP))

Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Daniel Caspary for PPE-Gruppen, George Sabin Cutaş for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Cristiana Muscardini for ECR-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, Elisabeth Köstinger og Bernd Lange.

Androulla Vassiliou tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Vital Moreira, Cristiana Muscardini og George Sabin Cutaş for INTA om bæredygtighed i den globale bomuldsværdikæde (2012/2841(RSP)) (B7-0092/2013)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 14.3.2013.


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

7. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han kraftigt fordømte henrettelsen den foregående dag i Saudiarabien af syv dødsdømte fanger og mindede om, at afskaffelsen af dødsstraffen udgør en af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Potito Salatto tog ordet.


8.1. Energikøreplanen 2050 (afstemning)

Betænkning om energikøreplanen 2050, en fremtid med energi [2012/2103(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Afstemningen var blevet afbrudt den foregående dag (punkt 8.11 i protokollen af 13.3.2013).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0088)

Talere

Niki Tzavela (ordfører) for at stille et mundtligt ændringsforslag til punkt 48, hvilket ikke var blevet godtaget, da mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse imod, at det blev taget under behandling.

Konrad Szymański for at stille et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 13, hvilket ikke var blevet godtaget, da mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse imod, at det blev taget under behandling.


8.2. Stresstest (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0086/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0089)


8.3. Styrkelse af indsatsen mod racisme og fremmedhad (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 og B7-0125/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0121/2013

(erstatter B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 og B7-0125/2013):

stillet af:

Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino og Manfred Weber for PPE-Gruppen

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen

Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula og Edward McMillan-Scott for ALDE-Gruppen

Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou og Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen

Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2013)0090)


8.4. Beskyttelse af folkesundheden mod hormonsystemforstyrrende stoffer (afstemning)

Betænkning om beskyttelse af folkesundheden mod hormonsystemforstyrrende stoffer [2012/2066(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ECR-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0091)


8.5. Integrationen af migranter, virkningerne for arbejdsmarkedet og den eksterne dimension af koordineringen af de sociale sikringsordninger (afstemning)

Betænkning om integrationen af migranter, virkningerne for arbejdsmarkedet og den eksterne dimension af koordineringen af de sociale sikringsordninger [2012/2131(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af EFD-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0092)

Talere

Nadja Hirsch (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 40, hvilket var blevet godtaget.


8.6. Sundhedsrisici på arbejdspladsen som følge af asbest og udsigterne til fjernelse af al asbest (afstemning)

Betænkning om sundhedsrisici på arbejdspladsen som følge af asbest og udsigterne til fjernelse af al asbest [2012/2065(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0093)

Talere

Roberta Angelilli og Stephen Hughes (ordfører), inden afstemningen.


8.7. Statut for det europæiske gensidige selskab (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om statut for det europæiske gensidige selskab [2012/2039(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0094)


8.8. Situationen i Egypten (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 og B7-0100/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0095/2013

(erstatter B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 og B7-0100/2013):

stillet af:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri og Kristian Vigenin for S&D-Gruppen

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda og Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski og Sajjad Karim for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2013)0095)

(Forslag til beslutning B7-0098/2013 bortfaldt).

Talere

Judith Sargentini havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 2, hvilket var blevet godtaget.


8.9. Atomtrusler og menneskerettigheder i Nordkorea (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 og B7-0138/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0132/2013

(erstatter B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 og B7-0138/2013):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa og David Martin for S&D-Gruppen

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland og Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg og Gerald Häfner for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Anna Rosbach og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen

Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2013)0096)


8.10. Forbindelserne mellem EU og Kina (afstemning)

Betænkning om forbindelserne mellem EU og Kina [2012/2137(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0097)


8.11. Aftalt spil og korruption i sport (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 og B7-0141/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0130/2013

(erstatter B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 og B7-0141/2013):

stillet af:

Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria og Manfred Weber for PPE-Gruppen

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert og Mitro Repo for S&D-Gruppen

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch og Jürgen Creutzmann for ALDE-Gruppen

Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda og Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen

Emma McClarkin for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2013)0098)


8.12. Den globale værdikæde for bomuld (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0092/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0099)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Nicole Sinclaire tog ordet vedrørende afviklingen af de mundtlige stemmeforklaringer.

(Afstemningstid tirsdag den 12.3.2013)

Betænkning: Silvia Costa - A7-0047/2013
Charles Tannock, Ewald Stadler, Monika Smolková og Norica Nicolai

Betænkning: Patrice Tirolien - A7-0049/2013
Charles Tannock

(Afstemningstid onsdag den 13.3.2013)

Den flerårige finansielle ramme - B7-0129/2013
Vicky Ford, Marta Andreasen, Mitro Repo, Ewald Stadler og Charles Tannock

Betænkning: Sharon Bowles - A7-0076/2012
Elena Băsescu

Betænkning: Anne E. Jensen - A7-0043/2013
Marta Andreasen, Daniel Hannan og Elena Băsescu

Betænkning: Rafał Trzaskowski og Roberto Gualtieri - A7-0041/2013
Mitro Repo og Daniel Hannan

Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vicky Ford og Elena Băsescu

Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsforordningen) 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Elisabetta Gardini og Elena Băsescu

Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Charles Tannock og Elena Băsescu

Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Elena Băsescu

Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsforordningen) 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Ingeborg Gräßle

(Dagens afstemningstid)

Betænkning: Niki Tzavela - A7-0035/2013
Petru Constantin Luhan, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Elena Băsescu og Vicky Ford

Stresstest - B7-0086/2013
Charles Tannock, Elena Băsescu og Vicky Ford

Styrkelse af indsatsen mod racisme og fremmedhad - RC-B7-0121/2013
Francesca Barracciu, Charles Tannock og Elena Băsescu

Betænkning: Åsa Westlund - A7-0027/2013
Charles Tannock

Betænkning: Nadja Hirsch - A7-0040/2013
Mitro Repo, Charles Tannock, Emer Costello og Vicky Ford

Situationen i Egypten - RC-B7-0095/2013
Mitro Repo og Elena Băsescu

Atomtrusler og menneskerettigheder i Nordkorea - RC-B7-0132/2013
Adam Bielan og Elena Băsescu

Betænkning: Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Mitro Repo

Aftalt spil og korruption i sport - RC-B7-0130/2013
Charles Tannock

Betænkning: Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Adam Bielan og Elena Băsescu

Aftalt spil og korruption i sport - RC-B7-0130/2013
Mitro Repo, Adam Bielan, Elena Băsescu og Piotr Borys

Den globale værdikæde for bomuld - B7-0092/2013
Charles Tannock og Elena Băsescu.


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.30 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (17427/1/2012 - C7-0051/2013 - 2006/0084(COD))
henvist til: kor.udv.: CONT

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 15. marts 2013.


13. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 12.3.2013)


13.1. Situationen i Bangladesh

Forslag til beslutning B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 og B7-0146/2013 (2013/2561(RSP))

Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jean Lambert, Cecilia Wikström og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Filip Kaczmarek for PPE-Gruppen, Corina Creţu for S&D-Gruppen, Phil Bennion for ALDE-Gruppen, Adam Bielan for ECR-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, og Elena Băsescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jolanta Emilia Hibner og Rui Tavares.

Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.1 i protokollen af 14.3.2013.


13.2. Irak: minoritetsgruppers vanskelige situation, navnlig for irakiske turkmenere

Forslag til beslutning B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 og B7-0152/2013 (2013/2562(RSP))

Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Barbara Lochbihler, Struan Stevenson, Metin Kazak og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Petri Sarvamaa og Bogusław Sonik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah og George Sabin Cutaş.

Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.2 i protokollen af 14.3.2013.


13.3. Sagen Arafat Jaradat og situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler

Forslag til beslutning B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 og B7-0158/2013 (2013/2563(RSP))

Eija-Riitta Korhola, Véronique De Keyser, Margrete Auken, Annemie Neyts-Uyttebroeck og Paul Murphy forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Sari Essayah for PPE-Gruppen, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Joanna Senyszyn og Emer Costello.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Paolo Francesco Silvestris og Jill Evans.

Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.3 i protokollen af 14.3.2013.


14. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


14.1. Situationen i Bangladesh (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 og B7-0146/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0133/2013

(erstatter B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 og B7-0146/2013):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn og Mitro Repo for S&D-Gruppen

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock og Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Jaroslav Paška

Vedtaget (P7_TA(2013)0100)

Indlæg

Barbara Lochbihler havde stillet en mundtligt ændringsforslag til punkt J, hvilket var blevet godtaget.


14.2. Irak: minoritetsgruppers vanskelige situation, navnlig for irakiske turkmenere (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 og B7-0152/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0147/2013

(erstatter B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 og B7-0151/2013):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi og Mitro Repo for S&D-Gruppen

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan og Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen

Jaroslav Paška

Vedtaget (P7_TA(2013)0101)

(Forslag til beslutning B7-0152/2013 bortfaldt).


14.3. Sagen Arafat Jaradat og situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 og B7-0158/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0153/2013

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0154/2013

(erstatter B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 og B7-0158/2013):

stillet af:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari og Robert Goebbels for S&D-Gruppen

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Jaroslav Paška

Vedtaget (P7_TA(2013)0102)

(Forslag til beslutning B7-0156/2013 bortfaldt).


15. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


16. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen:

- Meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 - Udkast til Rådets henstilling (05752/2013 - C7-0038/2013 - 2012/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Meddelelse af decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2011 - Udkast til Rådets henstillinger (05754/2013 - C7-0039/2013 - 2012/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Budgetmæssige retningslinjer for 2014 - Udkast til Rådets konklusioner (05755/2013 - C7-0040/2013 - 2012/2215(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Meddelelse af decharge til de organer, der er oprettet i henhold til TEUF og Euratom-traktaten, for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2011 - Udkast til Rådets henstillinger (05753/2013 - C7-0041/2013 - 2012/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/023 IT/ Antonio Merloni SpA, Italien) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 03/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 04/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Østrig) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/016 IT/ Agile, Italien) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et støtteprogram for overvågning og sporing i rummet (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 307 vil høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, ENVI, TRAN, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende (COM(2013)0096 - C7-0062/2013 – 2013/0060(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 307 vil høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, AFET

- Forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere eller tiltræde protokollen om ændring af Wienkonventionen af 21. maj 1963 om civilretligt ansvar for nuklear skade og til at fremsætte en erklæring om anvendelsen af de relevante interne EU-retlige regler (06206/2013 - C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et program for registrerede rejsende (COM(2013)0097 - C7-0064/2013 – 2013/0059(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 307 vil høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, AFET, BUDG

2) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg:

- Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse (CES 2108/2012) om ”Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2347/2002 – (COM(2012)0371) – (2012/0179(COD))”

- Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse (CES 2450/2012) om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (COM(2012)0617l) - (2012/0295 (COD))”

- Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse (CES 920/2013) om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (COM(2012)0499) - (2012/0237 (COD))"

- Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse (CES 2482/2012) om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (COM(2012)0628) - (2012/0297 (NLE))"


17. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Interimsbetænkning (forretningsordenens artikel 81, stk. 3)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. marts 2013).

ECON

- Interimsbetænkning om indførelse af en facilitet for finansiel støtte til medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (COM(2012)0336 - 2012/0164 (APP))

(rådg.udv.: BUDG)

Ændring af titel

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. marts 2013).

CONT

- Ny titel: "Revisionsrettens fremtidige rolle. Proceduren for udnævnelse af Revisionsrettens medlemmer: høring af Europa-Parlamentet" (2012/2064(INI))

(rådg.udv.: REGI)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 48)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. marts 2013)

CULT

- Nytænkning på uddannelsesområdet – (COM(2012)0669 - 2013/2041(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ITRE, REGI)

EMPL

- Hvordan kan Den Europæiske Union bidrage til at skabe et gunstigt miljø for virksomheder og nystartede virksomheder til at skabe arbejdspladser? (2013/2046(INI))

- Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed: mulige udveje (2013/2045(INI))
(rådg.udv.: CULT, REGI)

- Krisens konsekvenser for sårbare gruppers adgang til pleje (2013/2044(INI))
(rådg.udv.: REGI)

ECON

- Regelsæt for genopretning og afvikling af institutioner uden for banksektoren (2013/2047(INI))

FEMM

- Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (2013/2040(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

IMCO

- Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU (COM(2012)0698 - 2013/2043(INI))
(rådg.udv.: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

REGI

- Effekter på EU-strukturfondenes udgifter i medlemsstaterne af de budgetmæssige begrænsninger hos regionale og lokale myndigheder (2013/2042(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

- Gennemførelsen og indvirkningen af foranstaltningerne til forbedring af energieffektiviteten under samhørighedspolitikken (2013/2038(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 97 og artikel 121, stk. 3)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. marts 2013)

AFET

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil om EU's politik over for Hviderusland (2013/2036(INI))

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 50)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. marts 2013)

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv om 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændrings direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(rådg.udv.: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Associerede udvalg: ENVI, ITRE

Udvalgshenvisninger

AFET

- Midtvejsrevision af Stockholm-programmet (2013/2024(INI))
henvist til: kor.udv.: JURI, LIBE, AFCO
rådg.udv.: FEMM, AFET

LIBE

- Gennemførelsen af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (2012/2324(INI))
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: LIBE

REGI

- Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog: Future role of the Court of Auditors. The procedure on the appointment of Court of Auditors's Members : European Parliament consultation" (2012/2064(INI))
henvist til: kor.udv.: CONT
rådg.udv.: REGI.


18. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.

°
° ° °

Jean-Pierre Audy tog ordet for at beklage, at Europahymnen ikke var blevet afspillet under de to seneste højtidelige møder.


19. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 15. - 18. april 2013.


20. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Margrete Auken, Aylward, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Werthmann, Westlund, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Vrbat

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik