Indekss 
Protokols
PDF 245kWORD 231k
Ceturtdiena, 2013. gada 14. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas ombuda atkāpšanās no amata
 3.Darba kārtība
 4.Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (debates)
 5.Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (debates)
 6.Kokvilnas ražošanas ķēde pasaules mērogā (debates)
 7.Sēdes vadītāja paziņojums
 8.Balsošanas laiks
  
8.1."Enerģētikas ceļvedis 2050" (balsošana)
  
8.2.Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi ("noturības testi") (balsošana)
  
8.3.Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (balsošana)
  
8.4.Sabiedrības veselības aizsardzība pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem (balsošana)
  
8.5.Migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija (balsošana)
  
8.6.Ar azbestu saistītie draudi arodveselībai un izredzes pilnībā izņemt visu atlikušo azbestu (balsošana)
  
8.7.Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.8.Stāvoklis Ēģiptē (balsošana)
  
8.9.Kodoldraudi un cilvēktiesības Ziemeļkorejā (balsošana)
  
8.10.ES un Ķīnas attiecības (balsošana)
  
8.11.Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (balsošana)
  
8.12.Kokvilnas ražošanas ķēde pasaules mērogā (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 13.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
13.1.Stāvoklis Bangladešā
  
13.2.Irāka — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis
  
13.3.Arafat Jaradat lieta un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvoklis
 14.Balsošanas laiks
  
14.1.Stāvoklis Bangladešā (balsošana)
  
14.2.Irāka — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (balsošana)
  
14.3.Arafat Jaradat lieta un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvoklis (balsošana)
 15.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 16.Dokumentu iesniegšana
 17.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 18.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 19.Nākamo sēžu datumi
 20.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Eiropas ombuda atkāpšanās no amata

Sēdes vadītājs paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 204. panta 8. punktu un Reglamenta XI pielikuma 7. pantu Nikiforos Diamandouros ir informējis par savu atkāpšanos no Eiropas ombuda amata, sākot ar 2013. gada 1. oktobri.


3. Darba kārtība

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 140. panta 2. punktu paziņoja, ka šīs dienas balsošanas laiks sāksies plkst. 11.30.


4. Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Eiropas savstarpējās sabiedrības statūtiem [2012/2039(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013).

Luigi Berlinguer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Androulla Vassiliou (Komisijas locekle).

Uzstājās Regina Bastos (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Alexandra Thein ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFD grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Françoise Castex.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivo Vajgl un João Ferreira.

Uzstājās Androulla Vassiliou un Luigi Berlinguer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 14. marta sēdes protokola 8.7. punkts.


5. Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (debates)

Komisijas paziņojums: Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (2013/2567(RSP)).

Androulla Vassiliou (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ivo Belet PPE grupas vārdā, Petra Kammerevert S&D grupas vārdā, Morten Løkkegaard ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nicole Sinclaire, Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Gerard Batten EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Morten Løkkegaard, Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, Marco Scurria, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivo Vajgl, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Emine Bozkurt, Mitro Repo un Santiago Fisas Ayxela.

SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Georgios Papanikolaou un Jacek Olgierd Kurski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver un Petru Constantin Luhan.

Uzstājās Androulla Vassiliou.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert un Mitro Repo S&D grupas vārdā, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid un Marco Scurria PPE grupas vārdā – par iepriekšēju vienošanos par spēļu rezultātu un korupciju sportā (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013).

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā – par iepriekšēju vienošanos par spēļu rezultātu un korupciju sportā (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013).

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch un Jürgen Creutzmann ALDE grupas vārdā – Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013).

- Emma McClarkin ECR grupas vārdā – Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013).

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā – par spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu un korupciju sportā (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 14. marta sēdes protokola 8.11. punkts.


6. Kokvilnas ražošanas ķēde pasaules mērogā (debates)

Komisijas paziņojums: Kokvilnas ražošanas ķēde pasaules mērogā (2012/2841(RSP)).

Androulla Vassiliou (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Daniel Caspary PPE grupas vārdā, George Sabin Cutaş S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Franziska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Cristiana Muscardini ECR grupas vārdā, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā, Elisabeth Köstinger un Bernd Lange.

Uzstājās Androulla Vassiliou.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Vital Moreira, Cristiana Muscardini un George Sabin Cutaş INTA komitejas vārdā – par ilgtspējības nodrošināšanu kokvilnas ražošanas ķēdē pasaules mērogā (2012/2841(RSP)) (B7-0092/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 14. marta sēdes protokola 8.12. punkts.


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu, informējot, ka Saūda Arābijā iepriekšējā dienā izpildīts nāvessods septiņām uz nāvi notiesātām personām, un asi nosodīja šo nāvessodu izpildi, atgādinot, ka nāvesoda atcelšana ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Potito Salatto.


8.1. "Enerģētikas ceļvedis 2050" (balsošana)

Ziņojums par "Enerģētikas ceļvedi 2050" — enerģija nākotnei [2012/2103(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Niki Tzavela (A7-0035/2013).

Balsošana iepriekšējā dienā tika pārtraukta (2013. gada 13. marta sēdes protokola 8.11. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0088).

Uzstāšanās

Uzstājās Niki Tzavela (referente), ierosinot mutisku grozījumu 48. punktam, kuru nepieņēma, jo pret to iebilda vairāk nekā četrdesmit deputātu.

Uzstājās Konrad Szymański, ierosinot mutisku grozījumu grozījumam Nr. 13, kuru nepieņēma, jo pret to iebilda vairāk nekā četrdesmit deputātu.


8.2. Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi ("noturības testi") (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0089).


8.3. Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 un B7-0125/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0121/2013

(aizstāj B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 un B7-0125/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino un Manfred Weber PPE grupas vārdā,

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā,

Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula un Edward McMillan-Scott ALDE grupas vārdā,

Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou un Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā,

Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0090).


8.4. Sabiedrības veselības aizsardzība pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem (balsošana)

Ziņojums par sabiedrības veselības aizsardzību pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem [2012/2066(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Åsa Westlund (A7-0027/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ECR grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0091).


8.5. Migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija (balsošana)

Ziņojums par migrantu integrāciju, tās ietekmi uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējo dimensiju [2012/2131(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Nadja Hirsch (A7-0040/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi EFD grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0092).

Uzstāšanās

Uzstājās Nadja Hirsch (referente), ierosinot mutisku grozījumu 40. punktam, un to pieņēma.


8.6. Ar azbestu saistītie draudi arodveselībai un izredzes pilnībā izņemt visu atlikušo azbestu (balsošana)

Ziņojums par ar azbestu saistītiem draudiem arodveselībai un izredzēm pilnībā izņemt visu atlikušo azbestu [2012/2065(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Stephen Hughes (A7-0025/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0093).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Roberta Angelilli un Stephen Hughes (referents).


8.7. Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Eiropas savstarpējās sabiedrības statūtiem [2012/2039(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0094).


8.8. Stāvoklis Ēģiptē (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 un B7-0100/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0095/2013

(aizstāj B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 un B7-0100/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri un Kristian Vigenin S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā,

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski un Sajjad Karim ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0095).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0098/2013 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Uzstājās Judith Sargentini, ierosinot mutisku grozījumu 2. punktam, un to pieņēma.


8.9. Kodoldraudi un cilvēktiesības Ziemeļkorejā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 un B7-0138/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0132/2013

(aizstāj B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 un B7-0138/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa un David Martin S&D grupas vārdā,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg un Gerald Häfner Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Anna Rosbach un Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā,

Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0096).


8.10. ES un Ķīnas attiecības (balsošana)

Ziņojums par ES un Ķīnas attiecībām [2012/2137(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Bastiaan Belder (A7-0434/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0097).


8.11. Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 un B7-0141/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0130/2013

(aizstāj B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 un B7-0141/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria un Manfred Weber PPE grupas vārdā,

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert un Mitro Repo S&D grupas vārdā,

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch un Jürgen Creutzmann ALDE grupas vārdā,

Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda un Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā,

Emma McClarkin ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2013)0098).


8.12. Kokvilnas ražošanas ķēde pasaules mērogā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0092/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0099).


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Uzstājās Nicole Sinclaire jautājumā par balsojuma skaidrojumu norisi.

(Otrdienas, 2013. gada 12. marta, balsojumu skaidrojumi)

Silvia Costa ziņojums - A7-0047/2013
Charles Tannock, Ewald Stadler, Monika Smolková un Norica Nicolai.

Patrice Tirolien ziņojums - A7-0049/2013
Charles Tannock.

(Trešdienas, 2013. gada 13. marta, balsojumu skaidrojumi)

Daudzgadu finanšu shēma - B7-0129/2013
Vicky Ford, Marta Andreasen, Mitro Repo, Ewald Stadler un Charles Tannock.

Sharon Bowles ziņojums - A7-0076/2012
Elena Băsescu.

Anne E. Jensen ziņojums - A7-0043/2013
Marta Andreasen, Daniel Hannan un Elena Băsescu.

Rafał Trzaskowski un Roberto Gualtieri ziņojums - A7-0041/2013
Mitro Repo un Daniel Hannan.

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vicky Ford un Elena Băsescu.

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) - 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Elisabetta Gardini un Elena Băsescu.

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Charles Tannock un Elena Băsescu.

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Elena Băsescu.

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) - 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Ingeborg Gräßle.

(Ceturtdienas, 2013. gada 14. marta, balsojumu skaidrojumi)

Niki Tzavela ziņojums - A7-0035/2013
Petru Constantin Luhan, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Elena Băsescu un Vicky Ford.

Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi ("noturības testi") - B7-0086/2013
Charles Tannock, Elena Băsescu un Vicky Ford.

Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem - RC-B7-0121/2013
Francesca Barracciu, Charles Tannock un Elena Băsescu.

Åsa Westlund ziņojums - A7-0027/2013
Charles Tannock.

Nadja Hirsch ziņojums - A7-0040/2013
Mitro Repo, Charles Tannock, Emer Costello un Vicky Ford.

Stāvoklis Ēģiptē - RC-B7-0095/2013
Mitro Repo un Elena Băsescu.

Kodoldraudi un cilvēktiesības Ziemeļkorejā - RC-B7-0132/2013
Adam Bielan un Elena Băsescu.

Bastiaan Belder ziņojums - A7-0434/2012
Mitro Repo.

Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā - RC-B7-0130/2013
Charles Tannock.

Bastiaan Belder ziņojums - A7-0434/2012
Adam Bielan un Elena Băsescu.

Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā - RC-B7-0130/2013
Mitro Repo, Adam Bielan, Elena Băsescu un Piotr Borys.

Kokvilnas ražošanas ķēde pasaules mērogā - B7-0092/2013
Charles Tannock un Elena Băsescu.


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.30 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 61. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (17427/1/2012 - C7-0051/2013 - 2006/0084(COD)).
nodots atbildīgajai komitejai: CONT

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, t.i., 2013. gada 15. martā.


13. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2013. gada 12. marta sēdes protokola 3. punktā.)


13.1. Stāvoklis Bangladešā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 un B7-0146/2013 (2013/2561(RSP)).

Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jean Lambert, Cecilia Wikström un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Filip Kaczmarek PPE grupas vārdā, Corina Creţu S&D grupas vārdā, Phil Bennion ALDE grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā un Elena Băsescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jolanta Emilia Hibner un Rui Tavares.

Uzstājās Maria Damanaki (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 14. marta sēdes protokola 14.1. punkts.


13.2. Irāka — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 un B7-0152/2013 (2013/2562(RSP)).

Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Barbara Lochbihler, Struan Stevenson, Metin Kazak un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Petri Sarvamaa un Bogusław Sonik.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sari Essayah un George Sabin Cutaş.

Uzstājās Maria Damanaki (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 14. marta sēdes protokola 14.2. punkts.


13.3. Arafat Jaradat lieta un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 un B7-0158/2013 (2013/2563(RSP)).

Eija-Riitta Korhola, Véronique De Keyser, Margrete Auken, Annemie Neyts-Uyttebroeck un Paul Murphy iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Sari Essayah PPE grupas vārdā, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Joanna Senyszyn un Emer Costello.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris un Jill Evans.

Uzstājās Maria Damanaki (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 14. marta sēdes protokola 14.3. punkts.


14. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


14.1. Stāvoklis Bangladešā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 un B7-0146/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0133/2013

(aizstāj B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 un B7-0146/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn un Mitro Repo S&D grupas vārdā,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,

Jaroslav Paška.

Pieņemts (P7_TA(2013)0100).

Uzstāšanās

Barbara Lochbihler ierosināja mutisku grozījumu J apsvērumam, un šis grozījums tika pieņemts.


14.2. Irāka — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 un B7-0152/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0147/2013

(aizstāj B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 un B7-0151/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi un Mitro Repo S&D grupas vārdā,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā,

Jaroslav Paška.

Pieņemts (P7_TA(2013)0101).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0152/2013 vairs nav spēkā.)


14.3. Arafat Jaradat lieta un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 un B7-0158/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0153/2013

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0154/2013

(aizstāj B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 un B7-0158/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari un Robert Goebbels S&D grupas vārdā,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda un Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,

Jaroslav Paška.

Pieņemts (P7_TA(2013)0102).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0156/2013 vairs nav spēkā.)


15. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


16. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padomes un Komisijas iesniegtie dokumenti

- Apstiprinājums, ko sniedz Komisijai par 2011. finanšu gada Eiropas Savienības vispārējā budžeta izpildi — Padomes ieteikuma projekts (05752/2013 - C7-0038/2013 - 2012/2167(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Apstiprinājums, ko sniedz izpildaģentūrām par 2011. finanšu gada budžeta izpildi — projekts Padomes ieteikumiem (05754/2013 - C7-0039/2013 - 2012/2167(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Apstiprinājums, ko sniedz kopuzņēmumiem par 2011. finanšu gada budžeta izpildi — projekts Padomes ieteikumiem (05755/2013 - C7-0040/2013 - 2012/2215(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Apstiprinājums, ko sniedz saskaņā ar LESD un Euratom līgumu izveidotajām struktūrām par 2011. finanšu gada budžeta izpildi — projekts Padomes ieteikumiem (05753/2013 - C7-0041/2013 - 2012/2183(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 03/2013, III iedaļa — Komisija (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 04/2013, III iedaļa — Komisija (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28.punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006.gada 17.maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Austrijas pieteikums EGF/2011/010 AT/Austria Tabak) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006.gada 17.maija Iestāžu nolīguma 28.punktu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2011/016 IT/Agile) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programmu (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

Atbilstoši Līguma 304. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Atbilstoši Līguma 307. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, ENVI, TRAN, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (EK) Nr.562/2006 groza attiecībā uz Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) un Reģistrēto ceļotāju programmas (RCP) izmantošanu (COM(2013)0096 - C7-0062/2013 – 2013/0060(COD))

Atbilstoši Līguma 304. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 307. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro dažas dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificēt protokolu, ar kuru groza 1963. gada 21. maija Vīnes konvenciju par civilo atbildību par kodolkaitējumiem, vai tam pievienoties un sniegt deklarāciju par Savienības tiesību aktos minēto attiecīgo iekšējo noteikumu piemērošanu (06206/2013 - C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Reģistrēto ceļotāju programmu (COM(2013)0097 - C7-0064/2013 – 2013/0059(COD))

Atbilstoši Līguma 304. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 307. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET, BUDG

2. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iesniegtie dokumenti

- Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums (CES 2108/2012) par tematu „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejai dziļūdens krājumos Ziemeļaustrumu Atlantijā un noteikumus zvejai starptautiskajos ūdeņos Ziemeļaustrumu Atlantijā un atceļ Regulu (EK) Nr. 2347/2002 (COM(2012)03712012/0179(COD))”

- Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums (CES 2450/2012) par tematu „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu (COM(2012)06172012/0295(COD))”

- Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums (CES 920/2013) par tematu „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (COM(2012)04992012/0237(COD))”

- Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums (CES 2482/2012) par tematu „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (COM(2012)06282012/0297(NLE))”


17. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Starpposma ziņojums (Reglamenta 81. panta 3. punkts)

(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 7. marta lēmumu.)

ECON komiteja

- Starpposma ziņojums par mehānismu finansiālas palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro (COM(2012)03362012/0164(APP)).

Atzinums: BUDG.

Virsrakstu maiņa

(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 7. marta lēmumu.)

CONT komiteja

- jauns virsraksts “Revīzijas palātas turpmākā loma. Procedūra Eiropas Revīzijas palātas locekļu iecelšanai — apspriešanās ar Eiropas Parlamentu” (2012/2064(INI)).

Atzinums: REGI.

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 7. marta lēmumu.)

CULT komiteja

- Izglītības pārvērtēšana (COM (2012)06692013/2041(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE, REGI)

EMPL komiteja

- Veidi, kādos Eiropas Savienība var palīdzēt veidot labvēlīgu vidi uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu uzņēmumu veidošanai, lai radītu darbvietas (2013/2046(INI))

- Jauniešu bezdarba novēršana — iespējamie risinājumi (2013/2045(INI))
(atzinums: CULT, REGI)

- Krīzes ietekme uz aprūpes pieejamību mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupām (2013/2044(INI))
(atzinums: REGI)

ECON komiteja

- Sanācijas un noregulējuma režīms iestādēm, kas nav bankas (2013/2047(INI))

FEMM komiteja

- Seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības (2013/2040(INI))
(atzinums: DEVE)

IMCO komiteja

- Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei Eiropas Savienībā (COM (2012)06982013/2043(INI))
(atzinums: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

REGI komiteja

- Reģionālo un vietējo pašvaldības iestāžu budžeta ierobežojumu ietekme uz ES struktūrfondu izdevumiem dalībvalstīs (2013/2042(INI))
(atzinums: BUDG)

- Kohēzijas politikā paredzēto energoefektivitātes veicināšanas pasākumu īstenošana un ietekme (2013/2038(INI))
(atzinums: ITRE)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 97. pants un 121. panta 3. punkts)

(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 7. marta lēmumu.)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par ES politiku attiecībā uz Baltkrieviju (2013/2036(INI))

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 50. pants)

(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 7. marta lēmumu.)

ENVI komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(atzinums: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
iesaistītās komitejas: ENVI, ITRE

Nodošana komitejām

AFET komiteja

- Stokholmas programmas termiņa vidusposma pārskatīšana (2013/2024(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI, LIBE, AFCO
atzinums: FEMM, AFET

LIBE komiteja

- Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, īstenošana (2012/2324(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: LIBE

REGI komiteja

- Revīzijas palātas turpmākā loma un procedūra Revīzijas palātas locekļu iecelšanai — apspriešanās ar Eiropas Parlamentu (2012/2064(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: CONT
atzinums: REGI


18. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.

°
° ° °

Uzstājās Jean-Pierre Audy, paužot nožēlu par to, ka pēdējo divu svinīgo sēžu laikā netika atskaņota Eiropas Savienības himna.


19. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2013. gada 15. aprīļa līdz 18. aprīlim.


20. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Margrete Auken, Aylward, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Werthmann, Westlund, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Vrbat

Juridisks paziņojums - Privātuma politika