Index 
Notulen
PDF 248kWORD 199k
Donderdag 14 maart 2013 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ontslag van de Europese Ombudsman
 3.Agenda
 4.Statuut van de Europese onderlinge maatschappij (debat)
 5.Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (debat)
 6.De mondiale waardeketen voor katoen (debat)
 7.Verklaring van de Voorzitter
 8.Stemmingen
  8.1.Stappenplan Energie 2050 (stemming)
  8.2.Risico- en veiligheidsevaluaties van kerncentrales in de Europese Unie ("stresstests") (stemming)
  8.3.Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (stemming)
  8.4.Bescherming van de volksgezondheid tegen hormoonontregelaars (stemming)
  8.5.Integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en de externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid (stemming)
  8.6.Aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid en vooruitzichten op afschaffing van alle bestaande vormen van asbest (stemming)
  8.7.Statuut van de Europese onderlinge maatschappij (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.8.De situatie in Egypte (stemming)
  8.9.Nucleaire dreigingen en mensenrechten in Noord-Korea (stemming)
  8.10.De betrekkingen EU-China (stemming)
  8.11.Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (stemming)
  8.12.De mondiale waardeketen voor katoen (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 13.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  13.1.De situatie in Bangladesh
  13.2.Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van de Iraakse Turkmenen
  13.3.De zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen
 14.Stemmingen
  14.1.De situatie in Bangladesh (stemming)
  14.2.Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van de Iraakse Turkmenen (stemming)
  14.3.De zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (stemming)
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Ingekomen stukken
 17.Besluiten inzake bepaalde documenten
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Ontslag van de Europese Ombudsman

De Voorzitter deelt mee dat Nikiforos Diamandouros, overeenkomstig artikel 204, lid 8, van het Reglement, en artikel 7 van bijlage XI van het Reglement, hem in kennis heeft gesteld van het neerleggen van zijn mandaat van Europees Ombudsman met ingang van 1 oktober 2013.


3. Agenda

Overeenkomstig artikel 140, lid 2, van het Reglement, deelt de Voorzitter mee dat de stemmingen vandaag om 11.30 uur zullen beginnen.


4. Statuut van de Europese onderlinge maatschappij (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het Statuut van de Europese onderlinge maatschappij [2012/2039(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

Luigi Berlinguer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Regina Bastos (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Françoise Castex.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivo Vajgl en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou en Luigi Berlinguer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: zie punt 8.7 van de notulen van 14 maart 2013.


5. Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (debat)

Verklaring van de Commissie: Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (2013/2567(RSP))

Androulla Vassiliou (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, Petra Kammerevert, namens de S&D-Fractie, Morten Løkkegaard, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicole Sinclaire, Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Morten Løkkegaard, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid, Marco Scurria, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivo Vajgl, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Emine Bozkurt, Mitro Repo en Santiago Fisas Ayxela.

VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papanikolaou en Jacek Olgierd Kurski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid en Marco Scurria, namens de PPE-Fractie, over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013);

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013);

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch en Jürgen Creutzmann, namens de ALDE-Fractie, over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013);

- Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 14.3.2013.


6. De mondiale waardeketen voor katoen (debat)

Verklaring van de Commissie: De mondiale waardeketen voor katoen (2012/2841(RSP))

Androulla Vassiliou (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, George Sabin Cutaş, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de ECR-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Elisabeth Köstinger en Bernd Lange.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Vital Moreira, Cristiana Muscardini en George Sabin Cutaş, namens de Commissie INTA, over duurzaamheid in de mondiale waardeketen van katoen (2012/2841(RSP)) (B7-0092/2013)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 14.3.2013.


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

7. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij de krachtige veroordeling door het Parlement van de executie gisteren in Saoedi-Arabië van zeven terdoodveroordeelden uitspreekt en eraan herinnert dat de afschaffing van de doodstraf een van de fundamentele waarden van de Europese Unie vormt.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Potito Salatto.


8.1. Stappenplan Energie 2050 (stemming)

Verslag over het Stappenplan Energie 2050, een toekomst met energie [2012/2103(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

De stemming is gisteren onderbroken (punt 8.11 van de notulen van 13.3.2013).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0088)

Het woord werd gevoerd door:

Niki Tzavela (rapporteur) heeft een mondeling amendement voorgesteld op amendement 48, dat niet in aanmerking werd genomen aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

Konrad Szymański heeft een mondeling amendement voorgesteld op amendement 13, dat niet in aanmerking werd genomen aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


8.2. Risico- en veiligheidsevaluaties van kerncentrales in de Europese Unie ("stresstests") (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0086/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0089)


8.3. Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 en B7-0125/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0121/2013

(ter vervanging van B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 en B7-0125/2013):

ingediend door de volgende leden:

Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino en Manfred Weber, namens de PPE-Fractie,

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie,

Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula en Edward McMillan-Scott, namens de ALDE-Fractie,

Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou en Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie,

Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0090)


8.4. Bescherming van de volksgezondheid tegen hormoonontregelaars (stemming)

Verslag over de bescherming van de volksgezondheid tegen hormoonontregelaars [2012/2066(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ECR-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0091)


8.5. Integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en de externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid (stemming)

Verslag over integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU [2012/2131(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de EFD-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0092)

Het woord werd gevoerd door:

Nadja Hirsch (rapporteur) heeft een mondeling amendement voorgesteld op paragraaf 40, dat in aanmerking werd genomen.


8.6. Aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid en vooruitzichten op afschaffing van alle bestaande vormen van asbest (stemming)

Verslag over aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid op de werkplek en vooruitzichten op afschaffing van alle bestaande vormen van asbest [2012/2065(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0093)

Het woord werd gevoerd door:

Roberta Angelilli en Stephen Hughes (rapporteur), voor de stemming.


8.7. Statuut van de Europese onderlinge maatschappij (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het Statuut van de Europese onderlinge maatschappij [2012/2039(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0094)


8.8. De situatie in Egypte (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 en B7-0100/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0095/2013

(ter vervanging van B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 en B7-0100/2013):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri en Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski en Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0095)

(Ontwerpresolutie B7-0098/2013 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Judith Sargentini heeft een mondeling amendement voorgesteld op paragraaf 2, dat in aanmerking werd genomen.


8.9. Nucleaire dreigingen en mensenrechten in Noord-Korea (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 en B7-0138/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0132/2013

(ter vervanging van B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 en B7-0138/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa en David Martin, namens de S&D-Fractie,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg en Gerald Häfner, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Anna Rosbach en Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie,

Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0096)


8.10. De betrekkingen EU-China (stemming)

Verslag over de betrekkingen EU-China [2012/2137(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0097)


8.11. Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 en B7-0141/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0130/2013

(ter vervanging van B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 en B7-0141/2013):

ingediend door de volgende leden:

Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria en Manfred Weber, namens de PPE-Fractie,

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie,

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch en Jürgen Creutzmann, namens de ALDE-Fractie,

Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda en Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie,

Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0098)


8.12. De mondiale waardeketen voor katoen (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0092/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0099)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Het woord wordt gevoerd door Nicole Sinclaire over het verloop van de stemverklaringen.

(Stemmingen van dinsdag 12.03.2013)

Verslag Silvia Costa - A7-0047/2013
Charles Tannock, Ewald Stadler, Monika Smolková en Norica Nicolai

Verslag Patrice Tirolien - A7-0049/2013
Charles Tannock

(Stemmingen van woensdag 13.03.2013)

Meerjarig financieel kader - B7-0129/2013
Vicky Ford, Marta Andreasen, Mitro Repo, Ewald Stadler en Charles Tannock

Verslag Sharon Bowles - A7-0076/2012
Elena Băsescu

Verslag Anne E. Jensen - A7-0043/2013
Marta Andreasen, Daniel Hannan en Elena Băsescu

Verslag Rafał Trzaskowski en Roberto Gualtieri - A7-0041/2013
Mitro Repo en Daniel Hannan

Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over rechtstreekse betalingen aan landbouwers uit hoofde van steunregelingen in het kader van het GLB - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vicky Ford en Elena Băsescu

Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinistitutionele onderhandelingen over de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (Integrale GMO-verordening) - 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Elisabetta Gardini en Elena Băsescu

Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) - 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Charles Tannock en Elena Băsescu

Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over financiering, beheer en monitoring van het GLB - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Elena Băsescu

Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over rechtstreekse betalingen aan landbouwers uit hoofde van steunregelingen in het kader van het GLB - 2011/0280(COD)B7-0079/2013

Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinistitutionele onderhandelingen over de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (Integrale GMO-verordening) - 2011/0281(COD)B7-0080/2013

Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) - 2011/0282(COD)B7-0081/2013

Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over financiering, beheer en monitoring van het GLB - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013

Ingeborg Gräßle.

(Stemmingen van vandaag)

Verslag Niki Tzavela - A7-0035/2013
Petru Constantin Luhan, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Elena Băsescu en Vicky Ford

Risico- en veiligheidsevaluaties van kerncentrales in de Europese Unie ("stresstests") - B7-0086/2013
Charles Tannock, Elena Băsescu en Vicky Ford

Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat - RC-B7-0121/2013
Francesca Barracciu, Charles Tannock en Elena Băsescu

Verslag Åsa Westlund - A7-0027/2013
Charles Tannock

Verslag Nadja Hirsch - A7-0040/2013
Mitro Repo, Charles Tannock, Emer Costello en Vicky Ford

De situatie in Egypte - RC-B7-0095/2013
Mitro Repo en Elena Băsescu

Nucleaire dreigingen en mensenrechten in Noord-Korea - RC-B7-0132/2013
Adam Bielan en Elena Băsescu

Verslag Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Mitro Repo

Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld - RC-B7-0130/2013
Charles Tannock

Verslag Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Adam Bielan en Elena Băsescu

Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld - RC-B7-0130/2013
Mitro Repo, Adam Bielan, Elena Băsescu en Piotr Borys

De mondiale waardeketen voor katoen - B7-0092/2013
Charles Tannock en Elena Băsescu.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.30 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (17427/1/2012 - C7-0051/2013 - 2006/0084(COD))
verwezen naar ten principale: CONT

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 15 maart 2013, in.


13. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 12.3.2013 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


13.1. De situatie in Bangladesh

Ontwerpresoluties B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 en B7-0146/2013 (2013/2561(RSP))

Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jean Lambert, Cecilia Wikström en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, Corina Creţu, namens de S&D-Fractie, Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, en Elena Băsescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jolanta Emilia Hibner en Rui Tavares.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.1 van de notulen van 14.3.2013.


13.2. Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van de Iraakse Turkmenen

Ontwerpresoluties B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 en B7-0152/2013 (2013/2562(RSP))

Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Barbara Lochbihler, Struan Stevenson, Metin Kazak en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Petri Sarvamaa en Bogusław Sonik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sari Essayah en George Sabin Cutaş.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.2 van de notulen van 14.3.2013.


13.3. De zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen

Ontwerpresoluties B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 en B7-0158/2013 (2013/2563(RSP))

Eija-Riitta Korhola, Véronique De Keyser, Margrete Auken, Annemie Neyts-Uyttebroeck en Paul Murphy lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Sari Essayah, namens de PPE-Fractie, Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Joanna Senyszyn en Emer Costello.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Paolo Francesco Silvestris en Jill Evans.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.3 van de notulen van 14.3.2013.


14. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


14.1. De situatie in Bangladesh (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 en B7-0146/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0133/2013

(ter vervanging van B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 en B7-0146/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

Jaroslav Paška

Aangenomen (P7_TA(2013)0100)

Het woord werd gevoerd door:

Barbara Lochbihler heeft een amendement voorgesteld op overweging J, dat in aanmerking is genomen.


14.2. Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van de Iraakse Turkmenen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 en B7-0152/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0147/2013

(ter vervanging van B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 en B7-0151/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie,

Jaroslav Paška

Aangenomen (P7_TA(2013)0101)

(Ontwerpresolutie B7-0152/2013 komt te vervallen.)


14.3. De zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 en B7-0158/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0153/2013

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0154/2013

(ter vervanging van B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 en B7-0158/2013):

ingediend door de volgende leden:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari en Robert Goebbels, namens de S&D-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

Jaroslav Paška

Aangenomen (P7_TA(2013)0102)

(Ontwerpresolutie B7-0156/2013 komt te vervallen.)


15. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


16. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ingediend:

1) door de Raad en de Commissie

- Aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 - Ontwerpaanbeveling van de Raad (05752/2013 - C7-0038/2013 - 2012/2167(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Aan de uitvoerende agentschappen te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2011 - Ontwerpaanbevelingen van de Raad (05754/2013 - C7-0039/2013 - 2012/2167(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Aan de gemeenschappelijke ondernemingen te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2011 - Ontwerpaanbevelingen van de Raad (05755/2013 - C7-0040/2013 - 2012/2215(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Aan de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2011 - Ontwerpaanbevelingen van de Raad (05753/2013 - C7-0041/2013 - 2012/2183(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL, ITRE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Italië) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 03/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 04/2013 - Afdeling III – Commissie (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Oostenrijk) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/016 IT/Agile, Italië) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een ondersteuningsprogramma voor ruimtebewaking en -monitoring (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 304 van het Verdrag, zal de Voorzitter overgaan tot een facultatieve raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 307 van het Verdrag, zal de Voorzitter overgaan tot een facultatieve raadpleging van het Comité van de regio's over dit voorstel.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

AFET, ENVI, TRAN, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP) (COM(2013)0096 - C7-0062/2013 – 2013/0060(COD))
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 304 van het Verdrag, zal de Voorzitter overgaan tot een facultatieve raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 307 van het Verdrag, zal de Voorzitter overgaan tot een facultatieve raadpleging van het Comité van de regio's over dit voorstel.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET

- Voorstel tot besluit van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd om in het belang van de Europese Unie het Protocol tot wijziging van het Verdrag van Wenen inzake wettelijke aansprakelijkheid voor kernschade van 21 mei 1963 te bekrachtigen of daartoe toe te treden, en om een verklaring af te leggen over de toepassing van de desbetreffende interne regels van het Unierecht (06206/2013 - C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ITRE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een programma voor geregistreerde reizigers (COM(2013)0097 - C7-0064/2013 – 2013/0059(COD))
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 304 van het Verdrag, zal de Voorzitter overgaan tot een facultatieve raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 307 van het Verdrag, zal de Voorzitter overgaan tot een facultatieve raadpleging van het Comité van de regio's over dit voorstel.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET, BUDG

2) door het Europees Economisch en Sociaal Comité

- Advies van het Europees Economisch en sociaal Comité (CES 2108/2012) over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, tot vaststelling van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2347/2002 – (COM(2012)0371) - (2012/0179 (COD))"

- Advies van het Europees Economisch en sociaal Comité (CES 2450/2012) over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (COM(2012)0617) - (2012/0295 (COD))"

- Advies van het Europees Economisch en sociaal Comité (CES 920/2013) over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (COM(2012)0499) - (2012/0237 (COD))"

- Advies van het Europees Economisch en sociaal Comité (CES 2482/2012) over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (COM(2012)0628) - (2012/0297 NLE)"


17. Besluiten inzake bepaalde documenten

Tussentijds verslag (artikel 81, lid 3, van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 maart 2013).

Commissie ECON

- Tussentijds verslag over de “faciliteit voor het toekennen van financiële bijstand aan lidstaten die de euro niet als munt hebben - COM(2012)0336 - (2012/0164 APP).

advies: BUDG

Gewijzigde titel

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 maart 2013).

Commissie CONT

- Nieuwe titel: "Toekomstige rol van de Rekenkamer. Benoemingsprocedure voor leden van de Rekenkamer: raadpleging van het Europees Parlement" (2012/2064(INI)) -

advies: REGI

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 maart 2013).

Commissie CULT

- Een andere kijk op onderwijs – (COM (2012)0669 -2013/2041(INI))
(advies: EMPL, ITRE, REGI)

Commissie EMPL

- Hoe kan de Europese Unie bijdragen aan de totstandbrenging van klimaat dat voor nieuwe banen zorgt in ondernemingen, bedrijven en 'start-ups'? (2013/2046(INI))

- Bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen (2013/2045(INI))
(advies: CULT, REGI)

- Het effect van de crisis op de toegang tot zorg voor kwetsbare groepen (2013/2044(INI))
(advies: REGI)

Commissie ECON

- Kader voor herstel en afwikkeling van niet-bancaire instellingen (2013/2047(INI))

Commissie FEMM

- Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (2013/2040(INI))
(advies: DEVE)

Commissie IMCO

- Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel in de EU (COM (2012)0698 - 2013/2043(INI))
(advies: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

Commissie REGI

- Gevolgen van de bezuinigingen op de begroting voor regionale en lokale overheden met betrekking tot de uitgaven in het kader van de EU-Structuurfondsen in de lidstaten (2013/2042(INI))
(advies: BUDG)

- De tenuitvoerlegging en het effect van de energie-efficiëntiemaatregelen in het kader van het cohesiebeleid (2013/2038(INI))
(advies: ITRE)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikelen 97 en 121, lid 3, van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 maart 2013 )

Commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over het EU-beleid ten aanzien van Belarus (2013/2036(INI))

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 50 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 maart 2013)

Commissie ENVI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(advies: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Medeverantwoordelijke commissies ENVI, ITRE

Aanwijzing commissies

Commissie AFET

- Tussentijdse evaluatie van het programma van Stockholm (2013/2024(INI))
verwezen naar ten principale: JURI, LIBE, AFCO
advies: FEMM, AFET

Commissie LIBE

- Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (2012/2324(INI))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: LIBE

Commissie REGI

- De toekomstige rol van de Rekenkamer: de procedure voor de benoeming van leden van de Rekenkamer: raadpleging van het Europees Parlement (2012/2064(INI))
verwezen naar ten principale: CONT
advies: REGI.


18. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy,die betreurt dat de de Europese hymne niet is gespeeld tijdens de twee laatste plechtige vergaderingen.


19. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 15 t/m 18 april 2013.


20. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.35 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Margrete Auken, Aylward, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Werthmann, Westlund, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Vrbat

Juridische mededeling - Privacybeleid