Indeks 
Protokół
PDF 250kWORD 234k
Czwartek, 14 marca 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Dymisja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
 3.Porządek dnia
 4.Statut europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (debata)
 5.Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie (debata)
 6.Globalny łańcuch wartości dodanej w sektorze bawełny (debata)
 7.Oświadczenie Przewodniczącego
 8.Głosowanie
  
8.1.Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (głosowanie)
  
8.2.Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej (głosowanie)
  
8.3.Zaostrzenie walki z rasizmem i ksenofobią (głosowanie)
  
8.4.Ochrona zdrowia publicznego przed działaniem substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (głosowanie)
  
8.5.Integracja migrantów, jej wpływ na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (głosowanie)
  
8.6.Zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z azbestem i perspektywy usunięcia wszystkich pozostałości azbestu (głosowanie)
  
8.7.Statut europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Sytuacja w Egipcie (głosowanie)
  
8.9.Zagrożenia jądrowe i prawa człowieka w Korei Północnej (głosowanie)
  
8.10.Stosunki UE-Chiny (głosowanie)
  
8.11.Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie (głosowanie)
  
8.12.Globalny łańcuch wartości dodanej w sektorze bawełny (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 13.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
13.1.Sytuacja w Bangladeszu
  
13.2.Irak: sytuacja grup mniejszościowych, zwłaszcza irackich Turkmenów
  
13.3.Sprawa Arafata Jaradata i sytuacja palestyńskich więźniów w izraelskich więzieniach
 14.Głosowanie
  
14.1.Sytuacja w Bangladeszu (głosowanie)
  
14.2.Irak: sytuacja grup mniejszościowych, zwłaszcza irackich Turkmenów (głosowanie)
  
14.3.Sprawa Arafata Jaradata i sytuacja palestyńskich więźniów w izraelskich więzieniach (głosowanie)
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Składanie dokumentów
 17.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 18.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.


2. Dymisja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 204 ust. 8 Regulaminu i art. 7 załącznika XI do Regulaminu Nikiforos Diamandouros powiadomił go o złożeniu mandatu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ze skutkiem od dnia 1 października 2013 r.


3. Porządek dnia

Zgodnie z art. 140 ust. 2 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że dziś głosowanie rozpocznie się o godz. 11.30.


4. Statut europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie statutu europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych [2012/2039(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

Luigi Berlinguer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Androulla Vassiliou (członkini Komisji).

Głos zabrali: Regina Bastos (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Auke Zijlstra niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Françoise Castex.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivo Vajgl i João Ferreira.

Głos zabrali: Androulla Vassiliou i Luigi Berlinguer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 14.3.2013.


5. Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie (debata)

Oświadczenie Komisji: Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie (2013/2567(RSP))

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Petra Kammerevert w imieniu grupy S&D, Morten Løkkegaard w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Nicole Sinclaire, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Mortena Løkkegaarda, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Nicole Sinclaire niezrzeszona, Marco Scurria, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Ivo Vajgla, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Emine Bozkurt, Mitro Repo i Santiago Fisas Ayxela.

PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Georgios Papanikolaou i Jacek Olgierd Kurski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrała Androulla Vassiliou.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert i Mitro Repo w imieniu grupy S&D, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid i Marco Scurria w imieniu grupy PPE, w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013);

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013);

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch i Jürgen Creutzmann w imieniu grupy ALDE, w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013);

- Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer i Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 14.3.2013.


6. Globalny łańcuch wartości dodanej w sektorze bawełny (debata)

Oświadczenie Komisji: Globalny łańcuch wartości dodanej w sektorze bawełny (2012/2841(RSP))

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, George Sabin Cutaş w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy ECR, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Elisabeth Köstinger i Bernd Lange.

Głos zabrała Androulla Vassiliou.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Vital Moreira, Cristiana Muscardini i George Sabin Cutaş, w imieniu komisji INTA, w sprawie zrównoważonego rozwoju w globalnym łańcuchu wartości dodanej w sektorze bawełny (2012/2841(RSP)) (B7-0092/2013)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 14.3.2013.


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

7. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie, w którym w imieniu Parlamentu stanowczo potępił wczorajszą egzekucję w Arabii Saudyjskiej siedmiu osób skazanych na karę śmierci, przypominając, że zniesienie kary śmierci stanowi jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°

° ° °

Głos zabrał Potito Salatto.


8.1. Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050 – przyszłość z energią [2012/2103(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Głosowanie zostało przerwane w dniu wczorajszym (pkt 8.11 protokołu z dnia 13.3.2013).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0088)

Wystąpienia

Niki Tzavela (sprawozdawczyni) zaproponowała poprawkę ustną do ust. 48, która nie została dopuszczona, ponieważ sprzeciwiło się temu ponad 40 posłów.

Konrad Szymański zaproponował poprawkę ustną do poprawki 13, która nie została dopuszczona, ponieważ sprzeciwiło się temu ponad 40 posłów.


8.2. Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0086/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0089)


8.3. Zaostrzenie walki z rasizmem i ksenofobią (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 i B7-0125/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0121/2013

(zastępujący B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 i B7-0125/2013):

złożony przez następujących posłów:

Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino i Manfred Weber w imieniu grupy PPE,

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D,

Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula i Edward McMillan-Scott w imieniu grupy ALDE,

Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou i Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE,

Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2013)0090)


8.4. Ochrona zdrowia publicznego przed działaniem substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony zdrowia publicznego przed działaniem substancji zaburzających gospodarkę hormonalną [2012/2066(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ECR)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0091)


8.5. Integracja migrantów, jej wpływ na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie integracji migrantów, jej wpływu na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego [2012/2131(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę EFD)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0092)

Wystąpienia

Nadja Hirsch (sprawozdawczyni) przedstawiła poprawkę ustną do ust. 40, która została dopuszczona.


8.6. Zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z azbestem i perspektywy usunięcia wszystkich pozostałości azbestu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zagrożeń dla zdrowia pracowników związanych z azbestem i perspektyw usunięcia wszelkich pozostałości azbestu [2012/2065(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0093)

Wystąpienia

Roberta Angelilli i Stephen Hughes (sprawozdawca), przed głosowaniem.


8.7. Statut europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie statutu europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych [2012/2039(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0094)


8.8. Sytuacja w Egipcie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 i B7-0100/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0095/2013

(zastępujący B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 i B7-0100/2013):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri i Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE,

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda i Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0095)

(Projekt rezolucji B7-0098/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Judith Sargentini przedstawiła poprawkę ustną do ust. 2, która została dopuszczona.


8.9. Zagrożenia jądrowe i prawa człowieka w Korei Północnej (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 i B7-0138/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0132/2013

(zastępujący B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 i B7-0138/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa i David Martin w imieniu grupy S&D,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg i Gerald Häfner w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Anna Rosbach i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR,

Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2013)0096)


8.10. Stosunki UE-Chiny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków UE-Chiny [2012/2137(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0097)


8.11. Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 i B7-0141/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0130/2013

(zastępujący B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 i B7-0141/2013):

złożony przez następujących posłów:

Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria i Manfred Weber w imieniu grupy PPE,

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert i Mitro Repo w imieniu grupy S&D,

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch i Jürgen Creutzmann w imieniu grupy ALDE,

Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda i Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE,

Emma McClarkin w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0098)


8.12. Globalny łańcuch wartości dodanej w sektorze bawełny (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0092/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0099)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Głos zabrała Nicole Sinclaire w sprawie przebiegu wyjaśnień dotyczących głosowania.

(Głosowanie we wtorek 12.03.2013)

Sprawozdanie Silvii Costy - A7-0047/2013
Charles Tannock, Ewald Stadler, Monika Smolková i Norica Nicolai

Sprawozdanie Patrice'a Tirolien - A7-0049/2013
Charles Tannock

(Głosowanie w środę 13.03.2013)

Wieloletnie ramy finansowe - B7-0129/2013
Vicky Ford, Marta Andreasen, Mitro Repo, Ewald Stadler i Charles Tannock

Sprawozdanie Sharon Bowles - A7-0076/2012
Elena Băsescu

Sprawozdanie Anne E. Jensen - A7-0043/2013
Marta Andreasen, Daniel Hannan i Elena Băsescu

Sprawozdanie Rafała Trzaskowskiego i Roberto Gualtieriego - A7-0041/2013
Mitro Repo i Daniel Hannan

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vicky Ford i Elena Băsescu

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) - 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Elisabetta Gardini i Elena Băsescu

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Charles Tannock i Elena Băsescu

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Elena Băsescu

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) - 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Ingeborg Gräßle

(Głosowanie dzisiejsze)

Sprawozdanie Niki Tzaveli - A7-0035/2013
Petru Constantin Luhan, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Elena Băsescu i Vicky Ford

Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej - B7-0086/2013
Charles Tannock, Elena Băsescu i Vicky Ford

Zaostrzenie walki z rasizmem i ksenofobią - RC-B7-0121/2013
Francesca Barracciu, Charles Tannock i Elena Băsescu

Sprawozdanie Åsy Westlund - A7-0027/2013
Charles Tannock

Sprawozdanie Nadji Hirsch - A7-0040/2013
Mitro Repo, Charles Tannock, Emer Costello i Vicky Ford

Sytuacja w Egipcie - RC-B7-0095/2013
Mitro Repo i Elena Băsescu

Zagrożenia jądrowe i prawa człowieka w Korei Północnej - RC-B7-0132/2013
Adam Bielan i Elena Băsescu

Sprawozdanie Bastiaana Beldera - A7-0434/2012
Mitro Repo

Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie - RC-B7-0130/2013
Charles Tannock

Sprawozdanie Bastiaana Beldera - A7-0434/2012
Adam Bielan i Elena Băsescu

Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie - RC-B7-0130/2013
Mitro Repo, Adam Bielan, Elena Băsescu i Piotr Borys

Globalny łańcuch wartości dodanej w sektorze bawełny - B7-0092/2013
Charles Tannock i Elena Băsescu.


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:30 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 61 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspólnego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/1999 oraz rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (17427/1/2012 - C7-0051/2013 - 2006/0084(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: CONT

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, dnia 15 marca 2013 r.


13. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 12.3.2013)


13.1. Sytuacja w Bangladeszu

Projekty rezolucji B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 i B7-0146/2013 (2013/2561(RSP))

Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jean Lambert, Cecilia Wikström i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE, Corina Creţu w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, i Elena Băsescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jolanta Emilia Hibner i Rui Tavares.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.1 protokołu z dnia 14.3.2013.


13.2. Irak: sytuacja grup mniejszościowych, zwłaszcza irackich Turkmenów

Projekty rezolucji B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 i B7-0152/2013 (2013/2562(RSP))

Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Barbara Lochbihler, Struan Stevenson, Metin Kazak i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Petri Sarvamaa i Bogusław Sonik.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah i George Sabin Cutaş.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.2 protokołu z dnia 14.3.2013.


13.3. Sprawa Arafata Jaradata i sytuacja palestyńskich więźniów w izraelskich więzieniach

Projekty rezolucji B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 i B7-0158/2013 (2013/2563(RSP))

Eija-Riitta Korhola, Véronique De Keyser, Margrete Auken, Annemie Neyts-Uyttebroeck i Paul Murphy przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Sari Essayah w imieniu grupy PPE, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Joanna Senyszyn i Emer Costello.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Paolo, Francesco Silvestris i Jill Evans.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.3 protokołu z dnia 14.3.2013.


14. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


14.1. Sytuacja w Bangladeszu (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 i B7-0146/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0133/2013

(zastępujący B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 i B7-0146/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn i Mitro Repo w imieniu grupy S&D,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL,

Jaroslav Paška

Przyjęto (P7_TA(2013)0100)

Wystąpienie

Barbara Lochbihler przedstawiła poprawkę ustną do motywu J, która została dopuszczona.


14.2. Irak: sytuacja grup mniejszościowych, zwłaszcza irackich Turkmenów (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 i B7-0152/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0147/2013

(zastępujący B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 i B7-0151/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi i Mitro Repo w imieniu grupy S&D,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR,

Jaroslav Paška

Przyjęto (P7_TA(2013)0101)

(Projekt rezolucji B7-0152/2013 stał się bezprzedmiotowy.)


14.3. Sprawa Arafata Jaradata i sytuacja palestyńskich więźniów w izraelskich więzieniach (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 i B7-0158/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0153/2013

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0154/2013

(zastępujący B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 i B7-0158/2013):

złożony przez następujących posłów:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari i Robert Goebbels w imieniu grupy S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL,

Jaroslav Paška

Przyjęto (P7_TA(2013)0102)

(Projekt rezolucji B7-0156/2013 stał się bezprzedmiotowy.)


15. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


16. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Udzielenie Komisji absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011 – Projekt zalecenia Rady (05752/2013 - C7-0038/2013 - 2012/2167(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udzielenie agencjom wykonawczym absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2011 - Projekt zaleceń Rady (05754/2013 - C7-0039/2013 - 2012/2167(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udzielenie wspólnym przedsiębiorstwom i przedsięwzięciom absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2011 - Projekt zaleceń Rady (05755/2013 - C7-0040/2013 - 2012/2215(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Udzielenie organom ustanowionym na mocy TFUE i Traktatu Euratom absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2011 – Projekt zaleceń Rady (05753/2013 - C7-0041/2013 - 2012/2183(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA z Włoch) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 03/2013 - Sekcja III - Komisja (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 04/2013 - Sekcja III - Komisja (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/010 AT/Austria Tabak z Austrii) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2011/016 IT/Agile Włochy) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

Zgodnie z postanowieniami art. 304 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się opcjonalnie w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z postanowieniami art. 307 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się opcjonalnie w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

AFET, ENVI, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w związku ze stosowaniem systemu wjazdu/wyjazdu (EES) oraz programu rejestrowania podróżnych (RTP) (COM(2013)0096 - C7-0062/2013 – 2013/0060(COD))

Zgodnie z postanowieniami art. 304 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się opcjonalnie w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z postanowieniami art. 307 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się opcjonalnie w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE, AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej niektóre państwa członkowskie do ratyfikowania protokołu zmieniającego Konwencję wiedeńską o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową z dnia 21 maja 1963 r. lub do przystąpienia do niego, w interesie Unii Europejskiej, a także do złożenia oświadczenia w sprawie stosowania odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa Unii (06206/2013 - C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia programu rejestrowania podróżnych (COM(2013)0097 - C7-0064/2013 – 2013/0059(COD))

Zgodnie z postanowieniami art. 304 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się opcjonalnie w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z postanowieniami art. 307 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się opcjonalnie w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE, AFET, BUDG

2) przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny

- Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (CES 2108/2012) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku oraz przepisy dotyczące połowów na wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2347/2002 (COM(2012)0371 - 2012/0179(COD))

- Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (CES 2450/2012) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (COM(2012)0617 - 2012/0295(COD))

- Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (CES 920/2013) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (COM(2012)0499 - 2012/0237(COD))

- Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (CES 2482/2012) w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (COM(2012)06282012/0297(NLE))


17. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Wstępne sprawozdanie (art 81 ust. 3 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 7 marca 2013 r.).

komisja ECON

Wstępne sprawozdanie w sprawie instrumentu pomocy finansowej dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro (COM(2012)0336 - 2012/0164 (APP)).

opinia: BUDG

Zmiana tytułu

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 7 marca 2013 r.).

komisja CONT

- Nowy tytuł: (Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.) “Future role of the Court of Auditors. The procedure on the appointment of Court of Auditors's Members : European Parliament consultation” (2012/2064(INI)) -

opinia: REGI

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 48 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 7 marca 2013 r.).

komisja CULT

- Nowe podejście do edukacji – (COM (2012)0669 - 2013/2041(INI))
(opinia: EMPL, ITRE, REGI)

komisja EMPL

- W jaki sposób Unia Europejska może przyczynić się do stworzenia sprzyjającego klimatu umożliwiającego przedsiębiorstwom, w tym firmom rozpoczynającym działalność, tworzenie miejsc pracy? (2013/2046(INI))

- Walka z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania (2013/2045(INI))
(opinia: CULT, REGI)

- Wpływ kryzysu na dostęp słabszych grup społecznych do usług opieki (2013/2044(INI))
(opinia: REGI)

komisja ECON

- Ramy naprawy oraz restrukturyzacji instytucji pozabankowych (2013/2047(INI))

komisja FEMM

- Prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne (2013/2040(INI))
(opinia: DEVE)

komisja IMCO

- Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE (COM (2012)0698 - 2013/2043(INI))
(opinia: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

komisja REGI

- Skutki ograniczeń budżetowych dla władz regionalnych i lokalnych w odniesieniu do wydatkowania w państwach członkowskich środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE (2013/2042(INI))
(opinia: BUDG)

- Wdrażanie środków w zakresie efektywności energetycznej oraz ich wpływ w ramach polityki spójności (2013/2038(INI))
(opinia: ITRE)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 97 i art. 121 ust. 3 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 7 marca 2013 r.).

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie polityki UE wobec Białorusi (2013/2036(INI))

Zaangażowane komisje (art. 50 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 7 marca 2013 r.).

komisja ENVI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(opinia: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Zaangażowane komisje ENVI, ITRE

Przekazanie komisjom

komisja AFET

- Śródokresowy przegląd programu sztokholmskiego (2013/2024(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI, LIBE, AFCO
opinia: FEMM, AFET

komisja LIBE

- Wdrożenie dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (2012/2324(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: LIBE

komisja REGI

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach: “Future role of the Court of Auditors. The procedure on the appointment of Court of Auditors's Members : European Parliament consultation” (2012/2064(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: CONT
opinia: REGI.


18. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.

°
° ° °

Głos zabrał Jean-Pierre Audy, wyrażając ubolewanie nad faktem, że podczas dwóch ostatnich uroczystych posiedzeń nie odegrano hymnu europejskiego.


19. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 15 do 18 kwietnia 2013 r.


20. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16:35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Margrete Auken, Aylward, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Werthmann, Westlund, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Vrbat

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności