Kazalo 
Zapisnik
PDF 238kWORD 228k
Četrtek, 14. marec 2013 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Odstop Evropskega varuha človekovih pravic
 3.Dnevni red
 4.Statut evropske vzajemne družbe (razprava)
 5.Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcija v športu (razprava)
 6.Svetovna vrednostna veriga bombaža (razprava)
 7.Izjava predsedujočega
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Energetski načrt za leto 2050 (glasovanje)
  
8.2.Ocenjevanje tveganja in varnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji („stresni testi“) (glasovanje)
  
8.3.Okrepitev boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva (glasovanje)
  
8.4.Varovanje javnega zdravja pred endokrinimi motilci (glasovanje)
  
8.5.Vključevanje migrantov, njegovi učinki na trg dela ter zunanja razsežnost koordinacije v zvezi s socialno varnostjo (glasovanje)
  
8.6.Z azbestom povezana poklicna tveganja za zdravje in obeti za odpravo vsega obstoječega azbesta (glasovanje)
  
8.7.Statut evropske vzajemne družbe (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Razmere v Egiptu (glasovanje)
  
8.9.Jedrske grožnje in človekove pravice v Severni Koreji (glasovanje)
  
8.10.Odnosi med EU in Kitajsko (glasovanje)
  
8.11.Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcija v športu (glasovanje)
  
8.12.Svetovna vrednostna veriga bombaža (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Stališče Sveta v prvi obravnavi
 13.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
13.1.Razmere v Bangladešu
  
13.2.Irak: težak položaj manjšinskih skupin, zlasti Iračanov turkmenske narodnosti
  
13.3.Primer Arafata Džaradata in razmere palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih
 14.Čas glasovanja
  
14.1.Razmere v Bangladešu (glasovanje)
  
14.2.Irak: težak položaj manjšinskih skupin, zlasti Iračanov turkmenske narodnosti (glasovanje)
  
14.3.Primer Arafata Džaradata in razmere palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (glasovanje)
 15.Popravki in namere glasovanja
 16.Predložitev dokumentov
 17.Sklepi o določenih dokumentih
 18.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 19.Datum naslednjih sej
 20.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Odstop Evropskega varuha človekovih pravic

Predsednik je sporočil, da ga je v skladu s členom 204(8) Poslovnika in členom 7 priloge XI k Poslovniku Nikiforos Diamandouros obvestil, da s 1. oktobrom 2013 odstopa s položaja Evropskega varuha človekovih pravic.


3. Dnevni red

Predsednik je v skladu s členom 140(2) Poslovnika sporočil, da se danes čas glasovanja začne ob 11.30.


4. Statut evropske vzajemne družbe (razprava)

Poročilo s priporočili Komisiji o statutu evropske vzajemne družbe [2012/2039(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

Luigi Berlinguer je predstavil poročilo.

Govorila je Androulla Vassiliou (članica Komisije).

Govorili so Regina Bastos (pripravljavka mnenja odbora EMPL), ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Alexandra Thein v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFD, Auke Zijlstra samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Françoise Castex.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Ivo Vajgl in João Ferreira.

Govorila sta Androulla Vassiliou in Luigi Berlinguer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 14.3.2013.


5. Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcija v športu (razprava)

Izjava Komisije: Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcija v športu (2013/2567(RSP))

Androulla Vassiliou (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Ivo Belet v imenu skupine PPE, Petra Kammerevert v imenu skupine S&D, Morten Løkkegaard v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Nicole Sinclaire, Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE, Emma McClarkin v imenu skupine ECR, Gerard Batten v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Morten Løkkegaard, Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL, Nicole Sinclaire, samostojna poslanka, Marco Scurria, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivo Vajgl, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Emine Bozkurt, Mitro Repo in Santiago Fisas Ayxela.

PREDSEDSTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredsednik

Govorila sta Georgios Papanikolaou in Jacek Olgierd Kurski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver in Petru Constantin Luhan.

Govorila je Androulla Vassiliou.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert in Mitro Repo v imenu skupine S&D, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid in Marco Scurria v imenu skupine PPE, o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v športu (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013);

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou in Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE, o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v športu (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013);

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch in Jürgen Creutzmann v imenu skupine ALDE, o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v športu (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013);

- Emma McClarkin v imenu skupine ECR, o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v športu (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer in Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v športu (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 14.3.2013.


6. Svetovna vrednostna veriga bombaža (razprava)

Izjava Komisije: Svetovna vrednostna veriga bombaža (2012/2841(RSP))

Androulla Vassiliou (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Daniel Caspary v imenu skupine PPE, George Sabin Cutaş v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, Franziska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Cristiana Muscardini v imenu skupine ECR, Paul Murphy v imenu skupine GUE/NGL, Elisabeth Köstinger in Bernd Lange.

Govorila je Androulla Vassiliou.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Vital Moreira, Cristiana Muscardini in George Sabin Cutaş, v imenu odbora INTA, o trajnosti v svetovni vrednostni verigi bombaža (2012/2841(RSP)) (B7-0092/2013)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.12 zapisnika z dne 14.3.2013.


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

7. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, s katero Parlament odločno obsoja včerajšnjo usmrtitev sedmih oseb, obsojenih na smrtno kazen, v Saudovi Arabiji ter ponovno poudarja, da je odprava smrtne kazni ena od temeljnih vrednot Evropske unije.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je Potito Salatto.


8.1. Energetski načrt za leto 2050 (glasovanje)

Poročilo o energetskem načrtu za leto 2050, prihodnosti z energijo [2012/2103(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Glasovanje je bilo včeraj prekinjeno (točka 8.11 zapisnika z dne 13.3.2013).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0088)

Govorila sta

Niki Tzavela (poročevalka), ki je podala ustni predlog spremembe odstavka 48, ki pa ni bil obravnavan, saj je temu nasprotovalo več kot 40 poslancev.

Konrad Szymański, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 13, ki pa ni bil obravnavan, saj je temu nasprotovalo več kot 40 poslancev.


8.2. Ocenjevanje tveganja in varnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji („stresni testi“) (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0086/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0089)


8.3. Okrepitev boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 in B7-0125/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0121/2013

(ki nadomešča B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 in B7-0125/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino in Manfred Weber v imenu skupine PPE,

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D,

Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula in Edward McMillan-Scott v imenu skupine ALDE,

Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou in Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE,

Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR,

Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2013)0090)


8.4. Varovanje javnega zdravja pred endokrinimi motilci (glasovanje)

Poročilo o varovanju javnega zdravja pred endokrinimi motilci [2012/2066(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (vložila ga je skupina ECR)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0091)


8.5. Vključevanje migrantov, njegovi učinki na trg dela ter zunanja razsežnost koordinacije v zvezi s socialno varnostjo (glasovanje)

Poročilo o vključevanju migrantov, njegovih učinkih na trg dela ter zunanji razsežnosti koordinacije v zvezi s socialno varnostjo v EU [2012/2131(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (vložila ga je skupina EFD)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0092)

Govorila je

Nadja Hirsch (poročevalka), ki je podala ustni predlog spremembe odstavka 40, ki je bil sprejet.


8.6. Z azbestom povezana poklicna tveganja za zdravje in obeti za odpravo vsega obstoječega azbesta (glasovanje)

Poročilo o z azbestom povezanih poklicnih tveganjih za zdravje in obetih za odpravo vsega obstoječega azbesta [2012/2065(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0093)

Govorila sta

Roberta Angelilli in Stephen Hughes (poročevalec) pred glasovanjem.


8.7. Statut evropske vzajemne družbe (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o statutu evropske vzajemne družbe [2012/2039(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0094)


8.8. Razmere v Egiptu (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 in B7-0100/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0095/2013

(ki nadomešča B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 in B7-0100/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v imenu skupine PPE,

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri in Kristian Vigenin v imenu skupine S&D,

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula in Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE,

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda in Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski in Sajjad Karim v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2013)0095)

(Predlog resolucije B7-0098/2013 je brezpredmeten.)

Govorila je

Judith Sargentini, ki je podala ustni predlog spremembe odstavka 2, ki je bil sprejet.


8.9. Jedrske grožnje in človekove pravice v Severni Koreji (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 in B7-0138/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0132/2013

(ki nadomešča B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 in B7-0138/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v imenu skupine PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa in David Martin v imenu skupine S&D,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland in Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg in Gerald Häfner v imenu skupine Verts/ALE,

Charles Tannock, Anna Rosbach in Paweł Robert Kowal v imenu skupine ECR,

Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2013)0096)


8.10. Odnosi med EU in Kitajsko (glasovanje)

Poročilo o odnosih med EU in Kitajsko [2012/2137(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0097)


8.11. Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcija v športu (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 in B7-0141/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0130/2013

(ki nadomešča B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 in B7-0141/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria in Manfred Weber v imenu skupine PPE,

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert in Mitro Repo v imenu skupine S&D,

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch in Jürgen Creutzmann v imenu skupine ALDE,

Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda in Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE,

Emma McClarkin v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2013)0098)


8.12. Svetovna vrednostna veriga bombaža (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0092/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0099)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Nicole Sinclaire je govorila o poteku obrazložitev glasovanja.

(Čas glasovanja v torek, 12. 3. 2013)

Poročilo: Silvia Costa - A7-0047/2013
Charles Tannock, Ewald Stadler, Monika Smolková in Norica Nicolai

Poročilo: Patrice Tirolien - A7-0049/2013
Charles Tannock

(Čas glasovanja v sredo, 13. 3. 2013)

Večletni finančni okvir - B7-0129/2013
Vicky Ford, Marta Andreasen, Mitro Repo, Ewald Stadler in Charles Tannock

Poročilo: Sharon Bowles - A7-0076/2012
Elena Băsescu

Poročilo: Anne E. Jensen - A7-0043/2013
Marta Andreasen, Daniel Hannan in Elena Băsescu

Poročilo: Rafał Trzaskowski in Roberto Gualtieri - A7-0041/2013
Mitro Repo in Daniel Hannan

Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vicky Ford in Elena Băsescu

Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) - 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Elisabetta Gardini in Elena Băsescu

Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Charles Tannock in Elena Băsescu

Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Elena Băsescu

Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) - 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013

Ingeborg Gräßle

(Čas glasovanja tega dne)

Poročilo: Niki Tzavela - A7-0035/2013
Petru Constantin Luhan, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Elena Băsescu in Vicky Ford

Ocenjevanje tveganja in varnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji („stresni testi“) - B7-0086/2013
Charles Tannock, Elena Băsescu in Vicky Ford

Okrepitev boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva - RC-B7-0121/2013
Francesca Barracciu, Charles Tannock in Elena Băsescu

Poročilo: Åsa Westlund - A7-0027/2013
Charles Tannock

Poročilo: Nadja Hirsch - A7-0040/2013
Mitro Repo, Charles Tannock, Emer Costello in Vicky Ford

Razmere v Egiptu - RC-B7-0095/2013
Mitro Repo in Elena Băsescu

Jedrske grožnje in človekove pravice v Severni Koreji - RC-B7-0132/2013
Adam Bielan in Elena Băsescu

Poročilo: Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Mitro Repo

Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcija v športu - RC-B7-0130/2013
Charles Tannock

Poročilo: Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Adam Bielan in Elena Băsescu

Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcija v športu - RC-B7-0130/2013
Mitro Repo, Adam Bielan, Elena Băsescu in Piotr Borys

Svetovna vrednostna veriga bombaža - RC-B7-0092/2013
Charles Tannock in Elena Băsescu.


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.30, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 61(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje stališče, skupaj z obrazložitvijo za njegovo sprejetje, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (17427/1/2012 - C7-0051/2013 - 2006/0084(COD))
posredovano pristojni: CONT

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči z jutrišnjim dnem, 15. marca 2013.


13. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 12.3.2013)


13.1. Razmere v Bangladešu

Predlogi resolucij B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 in B7-0146/2013 (2013/2561(RSP))

Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jean Lambert, Cecilia Wikström in Marie-Christine Vergiat so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE, Corina Creţu v imenu skupine S&D, Phil Bennion v imenu skupine ALDE, Adam Bielan v imenu skupine ECR, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL in Elena Băsescu.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jolanta Emilia Hibner in Rui Tavares.

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.1 zapisnika z dne 14.3.2013.


13.2. Irak: težak položaj manjšinskih skupin, zlasti Iračanov turkmenske narodnosti

Predlogi resolucij B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 in B7-0152/2013 (2013/2562(RSP))

Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Barbara Lochbihler, Struan Stevenson, Metin Kazak in Marie-Christine Vergiat so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bernd Posselt v imenu skupine PPE, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Petri Sarvamaa in Bogusław Sonik.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Sari Essayah in George Sabin Cutaş.

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.2 zapisnika z dne 14.3.2013.


13.3. Primer Arafata Džaradata in razmere palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih

Predlogi resolucij B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 in B7-0158/2013 (2013/2563(RSP))

Eija-Riitta Korhola, Véronique De Keyser, Margrete Auken, Annemie Neyts-Uyttebroeck in Paul Murphy so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Sari Essayah v imenu skupine PPE, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Joanna Senyszyn in Emer Costello.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Sergio Paolo Francesco Silvestris in Jill Evans.

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.3 zapisnika z dne 14.3.2013.


14. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


14.1. Razmere v Bangladešu (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 in B7-0146/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0133/2013

(ki nadomešča B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 in B7-0146/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn in Mitro Repo v imenu skupine S&D,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen in Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE,

Charles Tannock in Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL,

Jaroslav Paška

Sprejeto (P7_TA(2013)0100)

Govorila je

Barbara Lochbihler, ki je podala ustni predlog spremembe uvodne izjave J, ki je bil sprejet.


14.2. Irak: težak položaj manjšinskih skupin, zlasti Iračanov turkmenske narodnosti (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 in B7-0152/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0147/2013

(ki nadomešča B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 in B7-0151/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi in Mitro Repo v imenu skupine S&D,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott in Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR,

Jaroslav Paška

Sprejeto (P7_TA(2013)0101)

(Predlog resolucije B7-0152/2013 je brezpredmeten.)


14.3. Primer Arafata Džaradata in razmere palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 in B7-0158/2013

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0153/2013

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0154/2013

(ki nadomešča B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 in B7-0158/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari in Robert Goebbels v imenu skupine S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson in Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda in Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL,

Jaroslav Paška

Sprejeto (P7_TA(2013)0102)

(Predlog resolucije B7-0156/2013 je brezpredmeten.)


15. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °


16. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Razrešnica Komisiji glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011 – osnutek priporočila Sveta (05752/2013 - C7-0038/2013 - 2012/2167(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2011 – osnutek priporočil Sveta (05754/2013 - C7-0039/2013 - 2012/2167(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica, ki se podeli skupnim podjetjem glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2011 – osnutek priporočil Sveta (05755/2013 - C7-0040/2013 - 2012/2215(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica organom, ustanovljenim na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2011 – osnutek priporočil Sveta (05753/2013 - C7-0041/2013 - 2012/2183(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Italija) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 03/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 04/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Avstrija) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2011/016 IT/Agile, Italija) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi podpornega programa za nadzor in sledenje v vesolju (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 304 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

AFET, ENVI, TRAN, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa (SVI) in programa za registrirane potnike (PRP) (COM(2013)0096 - C7-0062/2013 – 2013/0060(COD))

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 304 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET

- Predlog sklepa Sveta o pooblastilu nekaterim državam članicam, da v interesu Evropske unije ratificirajo Protokol o spremembi Dunajske konvencije o civilni odgovornosti za jedrsko škodo z dne 21. maja 1963 ali pristopijo k njemu ter dajo izjavo o uporabi ustreznih notranjih predpisov zakonodaje Unije (06206/2013 - C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ITRE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za registrirane potnike (COM(2013)0097 - C7-0064/2013 – 2013/0059(COD))

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 304 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET, BUDG

2) od Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

- Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (CES 2108/2012) o “Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2347/2002 – (COM(2012)0371) (2012/0179(COD))”

- Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (CES 2450/2012) o “Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (COM(2012)0617) – (2012/0295(COD))”

- mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (CES 920/2013) o “Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (COM(2012)0499) – (2012/0237(COD))”

- mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (CES 2482/2012) o “Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (COM(2012)0628) – (2012/0297 NLE)”


17. Sklepi o določenih dokumentih

Vmesno poročilo (člen 81(3) Poslovnika)

(Po sklepu konference predsednikov z dne 7. marca 2013).

Odbor ECON

- Vmesno poročilo o: Instrument za zagotavljanje finančne pomoči državam članicam, katerih valuta ni euro (COM(2012)03362012/0164 (APP)).

mnenje: BUDG.

Sprememba naslova

(Po sklepu konference predsednikov z dne 7. marca 2013).

Odbor CONT

- Novi naslov: Vloga Evropskega računskega sodišča v prihodnosti. Postopek imenovanja članov Računskega sodišča: Posvetovanje z Evropskim parlamentom (2012/2064(INI))

mnenje: REGI

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 48 Poslovnika)

(Po sklepu konference predsednikov z dne 7. marca 2013).

Odbor CULT

- Ponovni razmislek o izobraževanju (COM(2012)0669 - 2013/2041(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE, REGI)

Odbor EMPL

- Kako lahko Evropska unija prispeva k oblikovanju ugodnega okolja za podjetja, poslovne dejavnosti in na novo ustanovljena podjetja za ustvarjanje novih delovnih mest? (2013/2046(INI))

- Reševanje brezposelnosti mladih: možnosti za izhod (2013/2045(INI))
(mnenje: CULT, REGI)

- Vpliv krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe (2013/2044(INI))
(mnenje: REGI)

Odbor ECON

- Okvir za okrevanje in reševanje nebančnih institucij (2013/2047(INI))

Odbor FEMM

- Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice (2013/2040(INI))
(mnenje: DEVE)

Odbor IMCO

- Integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja v EU COM(2012)0698 (2013/2043(INI))
(mnenje: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

Odbor REGI

- Vpliv proračunskih omejitev za lokalne in regionalne oblasti glede izdatkov strukturnih skladov EU v državah članicah (2013/2042(INI))
(mnenje: BUDG)

- Izvajanje in vpliv ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike (2013/2038(INI))
(mnenje: ITRE)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člena 97 in 121(3) Poslovnika)

(Po sklepu konference predsednikov z dne 7. marca 2013).

Odbor AFET

- Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o politiki EU do Belorusije (2013/2036(INI))

Pridruženi odbori (člen 50 Poslovnika)

(Po sklepu konference predsednikov z dne 7. marca 2013).

Odbor ENVI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(mnenje: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Pridruženi odbori ENVI, ITRE

Napotitev na odbore

Odbor AFET

- Vmesni pregled Stockholmskega programa (2013/2024(INI))
posredovano pristojni: JURI, LIBE, AFCO
mnenje: FEMM, AFET

Odbor LIBE

- Izvajanje Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (2012/2324(INI))
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: LIBE

Odbor REGI

- Prihodnja vloga Računskega sodišča Postopki za imenovanje članov Računskega sodišča: posvetovanje z Evropskim parlamentom (2012/2064(INI))
posredovano pristojni: CONT
mnenje: REGI


18. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.

°
° ° °

Govoril je Jean-Pierre Audy, ki je obžaloval, da ob zadnjih dveh slovesnih sejah evropska himna ni bila predvajana.


19. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 15. do 18. aprila 2013.


20. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Margrete Auken, Aylward, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Werthmann, Westlund, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Opazovalci

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Vrbat

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov