Index 
Protokoll
PDF 242kWORD 201k
Torsdagen den 14 mars 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Europeiska ombudsmannens avgång
 3.Föredragningslista
 4.Stadga för europeiska ömsesidiga bolag (debatt)
 5.Uppgjorda matcher och korruption inom idrotten (debatt)
 6.Den globala värdekedjan för bomull (debatt)
 7.Uttalande av talmannen
 8.Omröstning
  
8.1.Energifärdplanen för 2050 (omröstning)
  
8.2.Risk- och säkerhetsbedömningar (så kallade stresstester) av kärnkraftverk i Europeiska unionen (omröstning)
  
8.3.En intensivare kamp mot rasism, främlingsfientlighet och hatbrott (omröstning)
  
8.4.Skydd av folkhälsan mot endokrinstörande ämnen (omröstning)
  
8.5.Integrationen av invandrare, effekterna för arbetsmarknaden och den externa dimensionen av samordningen av social trygghet (omröstning)
  
8.6.Asbestrelaterade arbetsmiljöhot och utsikterna att utplåna all existerande asbest (omröstning)
  
8.7.Stadga för europeiska ömsesidiga bolag (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.8.Situationen i Egypten (omröstning)
  
8.9.Kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea (omröstning)
  
8.10.Förbindelserna mellan EU och Kina (omröstning)
  
8.11.Uppgjorda matcher och korruption inom idrotten (omröstning)
  
8.12.Den globala värdekedjan för bomull (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 13.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
13.1.Situationen in Bangladesh
  
13.2.Irak: den svåra situationen för minoriteter, särskilt den irakiska turkmenska befolkningen
  
13.3.Fallet med Arafat Jaradat och situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser
 14.Omröstning
  
14.1.Situationen in Bangladesh (omröstning)
  
14.2.Irak: den svåra situationen för minoriteter, särskilt den irakiska turkmenska befolkningen (omröstning)
  
14.3.Fallet med Arafat Jaradat och situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (omröstning)
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Inkomna dokument
 17.Beslut om vissa dokument
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Europeiska ombudsmannens avgång

Talmannen meddelade att Nikiforos Diamandouros i enlighet med artikel 204.8 i arbetsordningen och artikel 7 i bilaga XI till arbetsordningen hade informerat honom om att han skulle avgå med verkan från och med den 1 oktober 2013.


3. Föredragningslista

Talmannen meddelade i enlighet med artikel 140.2 i arbetsordningen att omröstningen idag skulle börja kl. 11.30.


4. Stadga för europeiska ömsesidiga bolag (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en stadga för europeiska ömsesidiga bolag [2012/2039(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

Luigi Berlinguer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: Regina Bastos (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Alexandra Thein för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Françoise Castex.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivo Vajgl och João Ferreira.

Talare: Androulla Vassiliou och Luigi Berlinguer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 14.3.2013.


5. Uppgjorda matcher och korruption inom idrotten (debatt)

Uttalande av kommissionen: Uppgjorda matcher och korruption inom idrotten(2013/2567(RSP))

Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Ivo Belet för PPE-gruppen, Petra Kammerevert för S&D-gruppen, Morten Løkkegaard för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nicole Sinclaire, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Morten Løkkegaard, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Marco Scurria, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Emine Bozkurt, Mitro Repo och Santiago Fisas Ayxela.

ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

Talare: Georgios Papanikolaou och Jacek Olgierd Kurski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver och Petru Constantin Luhan.

Talare: Androulla Vassiliou.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert och Mitro Repo för S&D-gruppen, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid och Marco Scurria för PPE-gruppen, om uppgjorda matcher och korruption inom idrotten (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013);

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, om uppgjorda matcher och korruption inom idrotten(2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013);

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch och Jürgen Creutzmann för ALDE-gruppen, om uppgjorda matcher och korruption inom idrotten (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013);

- Emma McClarkin för ECR-gruppen, om uppgjorda matcher och korruption inom idrotten (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer och Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, om uppgjorda matcher och korruption inom idrotten (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 14.3.2013.


6. Den globala värdekedjan för bomull (debatt)

Uttalande av kommissionen: Den globala värdekedjan för bomull (2012/2841(RSP))

Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, George Sabin Cutaş för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Cristiana Muscardini för ECR-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Elisabeth Köstinger och Bernd Lange.

Talare: Androulla Vassiliou.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Vital Moreira, Cristiana Muscardini och George Sabin Cutaş, för utskottet INTA, om hållbarhet i den globala värdekedjan för bomull (2012/2841(RSP)) (B7-0092/2013)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 14.3.2013.


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

7. Uttalande av talmannen

Talmannen fördömde å parlamentets vägnar föregående dags avrättning i Saudiarabien av sju personer som dömts till dödsstraff, och påminde om att avskaffandet av dödsstraffet utgör ett av Europeiska unionens grundläggande värden.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Potito Salatto.


8.1. Energifärdplanen för 2050 (omröstning)

Betänkande om energifärdplanen för 2050, en framtid med energi [2012/2103(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Omröstningen hade avbrutits föregående dag (punkt 8.11 i protokollet av den 13.3.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0088)

Inlägg:

Niki Tzavela (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 48, vilket inte beaktades eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig denna begäran.

Konrad Szymański lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 13, vilket inte beaktades eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig denna begäran.


8.2. Risk- och säkerhetsbedömningar (så kallade stresstester) av kärnkraftverk i Europeiska unionen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0086/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0089)


8.3. En intensivare kamp mot rasism, främlingsfientlighet och hatbrott (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 och B7-0125/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0121/2013

(ersätter B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013 och B7-0125/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino och Manfred Weber för PPE-gruppen,

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen,

Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula och Edward McMillan-Scott för ALDE-gruppen,

Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou och Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen,

Timothy Kirkhope för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0090)


8.4. Skydd av folkhälsan mot endokrinstörande ämnen (omröstning)

Betänkande om skydd av folkhälsan mot endokrinstörande ämnen [2012/2066(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ECR-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0091)


8.5. Integrationen av invandrare, effekterna för arbetsmarknaden och den externa dimensionen av samordningen av social trygghet (omröstning)

Betänkande om integrationen av invandrare, effekterna för arbetsmarknaden och den externa dimensionen av EU:s samordning av social trygghet [2012/2131(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av EFD-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0092)

Inlägg:

Nadja Hirsch (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 40, vilket beaktades.


8.6. Asbestrelaterade arbetsmiljöhot och utsikterna att utplåna all existerande asbest (omröstning)

Betänkande om asbestrelaterade arbetsmiljöhot och utsikterna att utplåna all existerande asbest [2012/2065(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0093)

Inlägg:

Roberta Angelilli och Stephen Hughes (föredragande), före omröstningen.


8.7. Stadga för europeiska ömsesidiga bolag (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en stadga för europeiska ömsesidiga bolag [2012/2039(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0094)


8.8. Situationen i Egypten (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 och B7-0100/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0095/2013

(ersätter B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 och B7-0100/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri och Kristian Vigenin för S&D-gruppen,

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda och Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski och Sajjad Karim för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0095)

(Resolutionsförslag B7-0098/2013 bortföll.)

Inlägg:

Judith Sargentini lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 2, vilket beaktades.


8.9. Kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 och B7-0138/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0132/2013

(ersätter B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 och B7-0138/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa och David Martin för S&D-gruppen,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg och Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Anna Rosbach och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen,

Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0096)


8.10. Förbindelserna mellan EU och Kina (omröstning)

Betänkande om förbindelserna mellan EU och Kina [2012/2137(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0097)


8.11. Uppgjorda matcher och korruption inom idrotten (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 och B7-0141/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0130/2013

(ersätter B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 och B7-0141/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria och Manfred Weber för PPE-gruppen,

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert och Mitro Repo för S&D-gruppen,

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch och Jürgen Creutzmann för ALDE-gruppen,

Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda och Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen,

Emma McClarkin för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0098)


8.12. Den globala värdekedjan för bomull (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0092/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0099)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Nicole Sinclaire ställde en ordningsfråga.

(Omröstningen tisdagen den 12 mars 2013)

Betänkande Silvia Costa - A7-0047/2013
Charles Tannock, Ewald Stadler, Monika Smolková och Norica Nicolai

Betänkande Patrice Tirolien - A7-0049/2013
Charles Tannock

(Omröstningen onsdagen den 13 mars 2013)

Cadre financier pluriannuel - B7-0129/2013
Vicky Ford, Marta Andreasen, Mitro Repo, Ewald Stadler och Charles Tannock

Betänkande Sharon Bowles - A7-0076/2012
Elena Băsescu

Betänkande Anne E. Jensen - A7-0043/2013
Marta Andreasen, Daniel Hannan och Elena Băsescu

Betänkande Rafał Trzaskowski och Roberto Gualtieri - A7-0041/2013
Mitro Repo och Daniel Hannan

Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0280(COD) - B7-0079/2013
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vicky Ford och Elena Băsescu

Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) - 2011/0281(COD) - B7-0080/2013
Elisabetta Gardini och Elena Băsescu

Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) - 2011/0282(COD) - B7-0081/2013
Charles Tannock och Elena Băsescu

Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Elena Băsescu

Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken – 2011/0280(COD)B7-0079/2013
Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) – 2011/0281(COD)B7-0080/2013
Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) – 2011/0282(COD)B7-0081/2013
Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0288(COD) - B7-0082/2013
Ingeborg Gräßle

(Dagens omröstning)

Betänkande Niki Tzavela - A7-0035/2013
Petru Constantin Luhan, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Elena Băsescu och Vicky Ford

Risk- och säkerhetsbedömningar (så kallade stresstester) av kärnkraftverk i Europeiska unionen - B7-0086/2013
Charles Tannock, Elena Băsescu och Vicky Ford

En intensivare kamp mot rasism, främlingsfientlighet och hatbrott - RC-B7-0121/2013
Francesca Barracciu, Charles Tannock och Elena Băsescu

Betänkande Åsa Westlund - A7-0027/2013
Charles Tannock

Betänkande Nadja Hirsch - A7-0040/2013
Mitro Repo, Charles Tannock, Emer Costello och Vicky Ford

Situationen i Egypten - RC-B7-0095/2013
Mitro Repo och Elena Băsescu

Kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea - RC-B7-0132/2013
Adam Bielan och Elena Băsescu

Betänkande Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Mitro Repo

Uppgjorda matcher och korruption inom idrotten - RC-B7-0130/2013
Charles Tannock

Betänkande Bastiaan Belder - A7-0434/2012
Adam Bielan och Elena Băsescu

Uppgjorda matcher och korruption inom idrotten - RC-B7-0130/2013
Mitro Repo, Adam Bielan, Elena Băsescu och Piotr Borys

Den globala värdekedjan för bomull - RC-B7-0092/2013
Charles Tannock och Elena Băsescu.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.30 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (17427/1/2012 - C7-0051/2013 - 2006/0084(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: CONT

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 15 mars 2013.


13. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 12.3.2013).


13.1. Situationen in Bangladesh

Resolutionsförslag B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 och B7-0146/2013 (2013/2561(RSP))

Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jean Lambert, Cecilia Wikström och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, Corina Creţu för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, och Elena Băsescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jolanta Emilia Hibner och Rui Tavares.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.1 i protokollet av den 14.3.2013.


13.2. Irak: den svåra situationen för minoriteter, särskilt den irakiska turkmenska befolkningen

Resolutionsförslag B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 och B7-0152/2013 (2013/2562(RSP))

Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Barbara Lochbihler, Struan Stevenson, Metin Kazak och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Petri Sarvamaa och Bogusław Sonik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah och George Sabin Cutaş.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.2 i protokollet av den 14.3.2013.


13.3. Fallet med Arafat Jaradat och situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser

Resolutionsförslag B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 och B7-0158/2013 (2013/2563(RSP))

Eija-Riitta Korhola, Véronique De Keyser, Margrete Auken, Annemie Neyts-Uyttebroeck och Paul Murphy redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Sari Essayah för PPE-gruppen, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Joanna Senyszyn och Emer Costello.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Paolo Francesco Silvestris och Jill Evans.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.3 i protokollet av den 14.3.2013.


14. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


14.1. Situationen in Bangladesh (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 och B7-0146/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0133/2013

(ersätter B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 och B7-0146/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn och Mitro Repo för S&D-gruppen,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,

Jaroslav Paška

Antogs (P7_TA(2013)0100)

Inlägg

Barbara Lochbihler lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl J, vilket beaktades.


14.2. Irak: den svåra situationen för minoriteter, särskilt den irakiska turkmenska befolkningen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 och B7-0152/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0147/2013

(ersätter B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 och B7-0151/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi och Mitro Repo för S&D-gruppen,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen,

Jaroslav Paška

Antogs (P7_TA(2013)0101)

(Resolutionsförslag B7-0152/2013 bortföll.)


14.3. Fallet med Arafat Jaradat och situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 och B7-0158/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0153/2013

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0154/2013

(ersätter B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 och B7-0158/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari och Robert Goebbels för S&D-gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,

Jaroslav Paška

Antogs (P7_TA(2013)0102)

(Resolutionsförslag B7-0156/2013 bortföll.)


15. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


16. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 – Utkast till rådets rekommendation (05752/2013 - C7-0038/2013 - 2012/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2011 – Utkast till rådets rekommendationer (05754/2013 - C7-0039/2013 - 2012/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Beviljande av ansvarsfrihet för de gemensamma företagen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2011 - Utkast till rådets rekommendationer (05755/2013 - C7-0040/2013 - 2012/2215(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Beviljande av ansvarsfrihet för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget vad avser genomförandet av budgeten för budgetåret 2011 - Utkast till rådets rekommendationer (05753/2013 - C7-0041/2013 - 2012/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA från Italien) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 03/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0052/2013 - C7-0057/2013 - 2013/2037(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 04/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0053/2013 - C7-0058/2013 - 2013/2039(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/010 AT/Austria Tabak från Österrike) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/016 IT/Agile från Italien) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

  • - Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))
    Talmannen skulle i enlighet med artikel 304 i fördraget frivilligt höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
    Talmannen skulle i enlighet med artikel 307 i fördraget frivilligt höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, ENVI, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen av systemet för in- och utresa och programmet för registrerade resenärer (COM(2013)0096 - C7-0062/2013 – 2013/0060(COD))
Talmannen skulle i enlighet med artikel 304 i fördraget frivilligt höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle i enlighet med artikel 307 i fördraget frivilligt höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, AFET

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för vissa medlemsstater att i Europeiska unionens intresse ratificera eller ansluta sig till protokollet om ändring av Wienkonventionen av den 21 maj 1963 om ansvarighet för atomskada och att avge en förklaring om tillämpningen av de relevanta interna unionsrättsliga bestämmelserna (06206/2013 - C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för registrerade resenärer (COM(2013)0097 - C7-0064/2013 – 2013/0059(COD))
Talmannen skulle i enlighet med artikel 304 i fördraget frivilligt höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle i enlighet med artikel 307 i fördraget frivilligt höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, BUDG

  1. från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén


    - Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (CES 2108/2012) över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av förordning (EG) nr 2347/2002 (COM(2012)0371) - (2012/0179 (COD))- Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (CES 2450/2012) över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (COM(2012)0617) - (2012/0295 (COD))- Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (CES 920/2013) över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (COM(2012)0499) - (2012/0237 (COD))- Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (CES 2482/2012) över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (COM(2012)0628) - (2012/0297 (NLE))

17. Beslut om vissa dokument

Interimsbetänkande (artikel 81.3 i arbetsordningen)

(I enlighet med talmanskonferensens beslut av den 7 mars 2013).

ECON-utskottet

- Interimsbetänkande om upprättandet av ett system för ekonomiskt stöd till de medlemsstater som inte har infört euron som valuta (COM(2012)0336 - 2012/0164 (APP)).

rådgivande utskott: BUDG

Ändring av titel

(I enlighet med talmanskonferensens beslut av den 7 mars 2013).

CONT-utskottet

- Ny titel: "Revisionsrättens framtid. Förfarandet för utnämning av Europeiska revisionsrättens ledamöter: samråd med Europaparlamentet" (2012/2064(INI))

rådgivande utskott: REGI

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

(I enlighet med talmanskonferensens beslut den 7 mars 2013)
utskottet CULT

-En ny syn på utbildning (COM(2012)0669 - 2013/2041(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE, REGI)


EMPL-utskottet

- Hur kan Europeiska unionen bidra till att skapa en gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen? (2013/2046(INI))

- Att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar (2013/2045(INI))
(rådgivande utskott: CULT, REGI)

- Krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård (2013/2044(INI))
(rådgivande utskott: REGI)

ECON-utskottet
- Ram för rekonstruktion och avveckling för institut som inte är banker (2013/2047(INI))

FEMM-utskottet
- Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (2013/2040(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

IMCO-utskottet

- En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU (COM(2012)0698 - 2013/2043(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN)

REGI-utskottet
- Effekterna på EU:s strukturfondsutgifter i medlemsstaterna av budgetbegränsningskraven inom de regionala och lokala myndigheterna (2013/2042(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

- Genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken (2013/2038(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artiklarna 97 och 121.3 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 mars 2013)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om EU:s politik gentemot Vitryssland (2013/2036(INI))

Associerade utskott (artikel 50 i arbetsordningen)(artikel 50 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 mars 2013)

ENVI-utskottet

- Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD))
(rådgivande utskott: DEVE, AGRI, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Associerade utskott: ENVI, ITRE

Hänvisningar till utskott
AFET-utskottet

- Halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet (2013/2024(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI, LIBE, AFCO
rådgivande utskott: FEMM, AFET

LIBE-utskottet

- Genomförande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (2012/2324(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: LIBE

REGI-utskottet

- Revisionsrättens framtid. Förfarandet för utnämning av Europeiska revisionsrättens ledamöter: samråd med Europaparlamentet (2012/2064(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: CONT
rådgivande utskott: REGI


18. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.

°
° ° °

Talare: Jean-Pierre Audy, som beklagade att den europeiska hymnen inte hade spelats under de två senaste högtidliga mötena.


19. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 1518 april 2013.


20. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Margrete Auken, Aylward, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Werthmann, Westlund, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatörer

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Matušić, Plenković, Vrbat

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy