Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2013 г. - Страсбург

8. Поправки (член 216 от Правилника за дейността)

Комисията ECON предаде следните поправки на приети от Парламента текстове :

- Поправка (P7_TA-PROV(2013)0012(COR01)) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 16януари2013 г., с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг (P7_TA-PROV(2013)0012) (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD));

- Поправка (P7_TA-PROV(2013)0013(COR01)) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 16януари2013 г., с оглед на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на прекомерното използване на кредитни рейтинги (P7_TA-PROV(2013)0013) (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD));

- Поправка (P7_TA-PROV(2013)0069(COR01)) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2013г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност (P7_TA-PROV(2013)0069) (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD));

- Поправка (P7_TA-PROV(2013)0070(COR01)) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2013г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) №.../2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната (P7_TA-PROV(2013)0070) (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)).

Съгласно член 216, параграф 4 от Правилника за дейността тези поправки се считат за одобрени, освен ако в 24-часов срок политическа група или най-малко 40 членове на ЕП поискат гласуването им.

Поправките на на разположение на сайта Séance en direct.

Правна информация - Политика за поверителност