Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. dubna 2013 - Štrasburk

8. Opravy (článek 216 jednacího řádu)

Výbor ECON předal následující opravy textů přijatých Evropským parlamentem:

- oprava (P7_TA-PROV(2013)0012(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 16. ledna 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (P7_TA-PROV(2013)0012) (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD));

- oprava (P7_TA-PROV(2013)0013(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 16. ledna 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/.../EU, kterou se mění směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání se na ratingy (P7_TA-PROV(2013)0013) (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD));

- oprava (P7_TA-PROV(2013)0069(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 12. března 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy (P7_TA-PROV(2013)0069) (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD));

- oprava (P7_TA-PROV(2013)0070(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 12. března 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (P7_TA-PROV(2013)0070) (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)).

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se opravy považují za schválené, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o těchto opravách hlasovalo.

Opravy jsou k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.

Právní upozornění - Ochrana soukromí