Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. april 2013 - Strasbourg

8. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)

ECON-Udvalget havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Parlamentet:

- Berigtigelse (P7_TA-PROV(2013)0012(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. januar 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (P7_TA-PROV(2013)0012) (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD));

- Berigtigelse (P7_TA-PROV(2013)0013(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. januar 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/.../EU om ændring af direktiv 2003/41/EF om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde, for så vidt angår overdreven afhængighed af kreditvurderinger (P7_TA-PROV(2013)0013) (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD));

- Berigtigelse (P7_TA-PROV(2013)0069(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet (P7_TA-PROV(2013)0069) (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD));

- Berigtigelse (P7_TA-PROV(2013)0070(COR01)) àtil Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet (P7_TA-PROV(2013)0070) (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)).

I hehold til forretningsordenens artike 216, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.

Berigtigelserne er tilgængelige på webstedet Séance en direct.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik