Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r. - Strasburg

8. Sprostowania (art. 216 Regulaminu)

Komisja ECON przekazała następujące sprostowania do aktów aktów przyjętych przez Parlament:

- Sprostowanie (P7_TA-PROV(2013)0012(COR01)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 16 stycznia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (P7_TA-PROV(2013)0012) (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD));

- Sprostowanie (P7_TA-PROV(2013)0013(COR01)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 16 stycznia 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/.../UE zmieniającej dyrektywę 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych (P7_TA-PROV(2013)0013) (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD));

- Sprostowanie (P7_TA-PROV(2013)0069(COR01)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 12 marca 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (P7_TA-PROV(2013)0069) (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD));

- Sprostowanie (P7_TA-PROV(2013)0070(COR01)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 12 marca 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro (P7_TA-PROV(2013)0070) (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)).

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu Parlamentu Europejskiego sprostowania te uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po ich ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Sprostowania dostępne są na stronie Séance en direct.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności