Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2013 - Strasbourg

8. Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)

ECON-utskottet hade översänt följande rättelser till texter som antagits av parlamentet:

- Rättelse (P7_TA-PROV(2013)0012(COR01)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 januari 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2013 om ändring av förordning (EG) nr1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (P7_TA-PROV(2013)0012) (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD));

- Rättelse (P7_TA-PROV(2013)0013(COR01)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 januari 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/.../EU om ändring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, direktiv2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg (P7_TA-PROV(2013)0013) (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD));

- Rättelse (P7_TA-PROV(2013)0069(COR01)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet (P7_TA-PROV(2013)0069) (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD));

- Rättelse (P7_TA-PROV(2013)0070(COR01)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (P7_TA-PROV(2013)0070) (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)).

I enlighet med artikel 216.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.

Rättelserna finns tillgängliga på webbplatsen Séance en direct.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy