Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο

13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-000023/2013) που κατέθεσε ο Pat the Cope Gallagher και Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 1026/2012 σχετικά με τη μη βιώσιμη αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP)

- (O-000017/2013) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP)

- (O-000035/2013) που κατέθεσε ο Pat the Cope Gallagher και Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς το Συμβούλιο: Θεσμικό αδιέξοδο όσον αφορά τα πολυετή σχέδια διαχείρισης της αλιείας (B7-0116/2013) (2013/2588(RSP)

- (O-000039/2013) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Συμπλήρωση του πίνακα αποτελεσμάτων για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013) ( 2013/2582(RSP)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου