Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2013 г. - Страсбург

14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Проект за решение на Съвета за определяне на периода за осмите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №450/2008 за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) по отношение на срока на неговото прилагане (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработка) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD)) - IMCO - Докладчик: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) - IMCO - Докладчик: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) № 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)) - PECH - Докладчик: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

- Доклад относно въвеждането в националното законодателство и прилагането на Директива 2004/113/ЕО относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (2010/2043(INI)) - FEMM - Докладчик: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 2001/111/EО, 2001/113/EО и 2001/114/EО по отношение на пълномощията, които ще бъдат предоставени на Комисията (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD)) - ENVI - Докладчик: Matthias Groote (A7-0045/2013)

- *** I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)) - ENVI - Докладчик: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) - EMPL - Докладчик: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои технически и контролни мерки в Скагерак и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 и Регламент (ЕО) № 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)) - PECH - Докладчик: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Доклад относно стимулирания от търговията и инвестициите растеж на развиващите се страни (2012/2225(INI)) - INTA - Докладчик: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Доклад относно Напредък в развитието чрез търговията (2012/2224(INI)) - DEVE - Докладчик: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Доклад относно прилагането на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (2012/2132(INI)) - CULT - Докладчик: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- *** I Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD)) - ITRE - Докладчик: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Доклад относно въздействието на финансовата и икономическата криза върху правата на човека (2012/2136(INI)) - AFET - Докладчик: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на данъчното третиране на ваучери (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - ECON - Докладчик: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Украйна за изменение на Споразумението между Европейската общност и Украйна за улесняване на издаването на визи (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- *** I Доклад относно предложението за предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за временна дерогация от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - ENVI - Докладчик: Peter Liese (A7-0060/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел ІI – Европейски съвет и Съвет (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC)) - CONT - Докладчик: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия и Десетия европейски фонд за развитие за финансовата 2011 година (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - CONT - Докладчик: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел I – Европейски парламент (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC)) - CONT - Докладчик: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[13]] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел VІ – Европейски икономически и социален комитет (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC)) - CONT - Докладчик: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Доклад относно прилагането на Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане (2012/2262(INI)) - JURI - Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на приложения ІІ и ІІІ към Решение на Съвета от 9 юни 2011 г. за одобряване от името на Европейския съюз на Хагската конвенция от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)) - JURI - Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел V – Сметна палата (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел VII – Комитет на регионите (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC)) - CONT - Докладчик: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел VІІI – Европейски омбудсман (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC)) - CONT - Докладчик: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2012)0436[[09]] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - CONT - Докладчик: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Доклад относно специалните доклади на Европейската сметна палата в рамките на освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) - CONT - Докладчик: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел X – Европейска служба за външна дейност (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Hans-Peter Martin (2012/2326(IMM)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Jürgen Creutzmann (2013/2016(IMM)) - JURI - Докладчик: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на Споразумение за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г. (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - DEVE - Докладчик: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, подадено от Италия) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) - BUDG - Докладчик: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

- Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2014 година (2013/2018(BUD)) - BUDG - Докладчик: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2011 година (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC)) - CONT - Докладчик: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2011 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на Европейския съюз (2012/2214(DEC)) - CONT - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Ewald Stadler (2012/2239(IMM)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството и на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) - PECH - Докладчик: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за улесняване на издаването на визи (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)) - LIBE - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на механизъм за предоставяне на финансова помощ на държави членки, чиято парична единица не е еврото (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)) - ECON - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно принципа на ООН за отговорност за защита (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI)) - AFET - Докладчик: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - ENVI - Докладчик: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/016 IT/Agile, подадено от Италия) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - BUDG - Докладчик: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/010 AT/Austria Tabak от Австрия) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) - BUDG - Докладчик: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Доклад относно настоящите предизвикателства и възможности за енергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар (2012/2259(INI)) - ITRE - Докладчик: Herbert Reul (A7-0135/2013)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (преработка) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) - IMCO - Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

2.2) препоръки за второ четене

- *** II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD)) - INTA - Докладчик: David Martin (A7-0123/2013)

3) от членове на Парламента

3.1) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата срещу фундаментализма и насилието срещу жените (B7-0159/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно установяване на стандартизирана мрежа за идентификация на разрешения за лица с увреждания за зони с ограничен трафик (B7-0163/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL

3.2) предложения за препоръки (член 121 от Правилника за дейността)

- Laima Liucija Andrikienė, PPE. Предложение за препоръка до Съвета относно проекта за насоки на ЕС относно насърчаването и защитата на свободата на религия или убеждения (B7-0164/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

Правна информация - Политика за поверителност