Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. dubna 2013 - Štrasburk

14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

TRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRA

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro územní plánování námořních prostor a integrovanou správu pobřeží (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGII

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

AFCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 450/2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex), pokud jde o datum jeho použitelnosti (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) z parlamentních výborů

2.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 812/2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu a kterým se mění nařízení (ES) č. 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

- Zpráva o provedení a uplatňování směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (2010/2043(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokud jde o pravomoci, které mají být svěřeny Komisi (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Matthias Groote (A7-0045/2013)

- ***I Zpráva k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské demografické statistice (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých technických a kontrolních opatřeních ve Skagerraku a o změně nařízení (ES) č. 850/98 a nařízení (ES) č. 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Zpráva o obchodu a investicích, které jsou hnací silou růstu rozvojových zemí (2012/2225(INI)) - výbor INTA - Zpravodajka: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Zpráva o prosazování rozvoje prostřednictvím obchodu (2012/2224(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Zpráva o uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách (2012/2132(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady týkajícího se Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Zpráva o dopadu finanční a hospodářské krize na lidská práva (2012/2136(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zdanění poukázek (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - výbor ECON - Zpravodajka: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Peter Liese (A7-0060/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl I – Evropský parlament (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[13]] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Zpráva o uplatňování směrnice 2004/25/ES o nabídkách převzetí (2012/2262(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl IV – Soudní dvůr (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění přílohy II a III rozhodnutí Rady ze dne 9. června 2011 o schválení Haagské úmluvy ze dne 23. listopadu 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů jménem Evropské unie (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl V – Účetní dvůr (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VII – Výbor regionů (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (COM(2012)0436[[09]] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rok 2011 (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl X– Evropská služba pro vnější činnost (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Zpráva o žádosti, aby byl Hans-Peter Martin zbaven imunity (2012/2326(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Zpráva o žádosti, aby byl Jürgen Creutzmann zbaven imunity (2013/2016(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady týkajícím se uzavření dohody, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé revidovaná v Lucemburku dne 25. června 2005 (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Itálie) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

- Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2014 (2013/2018(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Zpráva k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl III – Komise a výkonné agentury (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2011: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie (2012/2214(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

- Zpráva o žádosti, aby byl Ewald Stadler zbaven imunity (2012/2239(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství v odvětví rybolovu a protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční vyrovnání podle dohody (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí systém finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euro (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)) - výbor ECON - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Zpráva obsahující návrh doporučení Evropského parlamentu Radě k zásadě OSN spočívající v „odpovědnosti za ochranu“ (R2P) (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o recyklaci lodí (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/016 IT/Agile, Itálie) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Rakousko) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Zpráva k současným výzvám a možnostem obnovitelné energie na evropském trhu s energií (2012/2259(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Herbert Reul (A7-0135/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (přepracované znění) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

2.2) doporučení pro druhé čtení

***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: David Martin (A7-0123/2013)

3) od poslanců

3.1) návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti různým formám fundamentalismu a násilí páchanému na ženách (B7-0159/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

FEMM

- Cristiana Muscardini. Návrh usnesení o zřízení jednotné sítě pro identifikaci povolení vydávaných postiženým osobám pro vjezd do zón s omezenou dopravou (B7-0163/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

3.2) návrhy doporučení (článek 121 jednacího řádu)

- Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE. Návrh doporučení Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení (B7-0164/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

AFET

Právní upozornění - Ochrana soukromí