Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο

14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την ·Ένωση (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των όγδοων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας), όσον αφορά την ημερομηνία της εφαρμογής του (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δημόσιες συμβάσεις (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (2010/2043(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ και 2001/114/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0045/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ διασαφηνίζοντας τις διατάξεις για τον χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές στη δημογραφία (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένα τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στο Σκαγεράκη και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Έκθεση σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις, μοχλούς ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες (2012/2225(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Έκθεση σχετικά με την προώθηση της ανάπτυξης μέσω εμπορικών συναλλαγών (2012/2224(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (2012/2132(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα (2012/2136(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- *Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των κουπονιών (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Peter Liese (A7-0060/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[13]] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά τη εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (2012/2262(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα IV – Δικαστήριο (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- *Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Χάγης, της 23ης Νοεμβρίου 2007, για την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο, απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα V — Ελεγκτικό Συνέδριο (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων (COM(2012)0436[[09]] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Hans-Peter Martin (2012/2326(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jürgen Creutzmann (2013/2016(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση για δεύτερη φορά της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση ΕΤΠ/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA από την Ιταλία) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2014 (2013/2018(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος (2012/2214(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Ewald Stadler (2012/2239(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης και πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και την οικονομική αντιπαροχή που προβλέπει η συμφωνία (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- ***Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Προσωρινη εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού παροχής οικονομικής στήριξης σε κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας» (R2P) των Ηνωμένων Εθνών (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ανακύκλωση των πλοίων (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2011/016 ΙT/Agile από την Ιταλία) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2011/010 AT/Austria Tabak από την Αυστρία) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Έκθεση σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας (2012/2259(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Herbert Reul (A7-0135/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα οργάνων μετρήσεων στην αγορά (αναδιατύπωση) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***IIΣύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του Παραρτήματος I του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: David Martin (A7-0123/2013)

3) από τους βουλευτές

3.1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση των θρησκευτικών φανατισμών και την βία εις βάρος των γυναικών (B7-0159/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία του ενοποιημένου δικτύου εντοπισμού των αδειών για αναπήρους στις ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας (ΖΠΚ) (B7-0163/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

EMPL

3.2) προτάσεις σύστασης (άρθρο 121 του κανονισμού)

- Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης ή πεποίθησης (B7-0164/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου