Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 15. aprill 2013 - Strasbourg

14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Eelnõu: nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks tähtaeg esindajate kaheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik), selle kohaldamiskuupäeva osas (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- ***I Raport Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (uuesti sõnastatud) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 812/2004, millega sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku püügi kohta püügipiirkondades, ja muudetakse määrust (EÜ) nr 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

- Raport meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega käsitleva nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ ülevõtmise ja kohaldamise kohta (2010/2043(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiive 1999/4/EÜ, 2000/36/EÜ, 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ ja 2001/114/EÜ seoses komisjonile antavate volitustega (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Matthias Groote (A7-0045/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa rahvastikustatistika kohta (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Skagerraki suhtes kohaldatavate teatavate tehniliste ja kontrollimeetmete kohta, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 850/98 ja (EÜ) nr 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Raport kaubanduse ja investeeringute kui arenguriikide majanduskasvu edendajate kohta 2012/2225(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Raport arengu edendamise kohta kaubanduse kaudu 2012/2224(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Raport audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamise kohta (2012/2132(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) kohta (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Raport finants- ja majanduskriisi mõju kohta inimõigustele (2012/2136(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) vautšerite käsitlemise osas (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist viisade väljastamise lihtsustamise lepingut muutva Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise lepingu sõlmimise kohta (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ajutise erandi tegemise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Peter Liese (A7-0060/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Raport kaheksanda, üheksanda ja kümnenda Euroopa Arengufondi 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Raport Euroopa Politseikolledži 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[13]] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

- Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Raport Euroopa Keskkonnaameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Raport Eurojusti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

- Raport Euroopa Toiduohutusameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- Raport Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Raport Euroopa Koolitusfondi 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Raport Euroopa Politseiameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Raport Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Raport ühisettevõtte Clean Sky 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

- Raport ühisettevõtte ARTEMIS 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Raport innovatiivsete ravimite algatuse ühisettevõtte 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Raport ülevõtmispakkumiste direktiivi 2004/25/EÜ kohaldamise kohta (2012/2262(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 9. juuni 2011. aasta otsuse (laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise 23. novembri 2007. aasta Haagi konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta) II ja III lisa (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Euroopa Kontrollikoda (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (COM(2012)0436[[09]] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Raport kontrollikoja eriaruannete kohta komisjoni 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kontekstis (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Raport Euroopa Kemikaaliameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Raport Euroopa Ravimiameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

- Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Raport ühisettevõtte SESAR 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Raport Euratomi Tarneagentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Raport ühisettevõtte ENIAC 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Raport Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2012/2326(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Raport Jürgen Creutzmanni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2013/2016(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Raport Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida leping, millega muudetakse teist korda partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous ja mida on muudetud esimest korda 25. juunil 2005 Luxembourgis (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - DEVE komisjon - Raportöör: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Itaalia) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

- Raport Euroopa Parlamendi 2014. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (2013/2018(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

- Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Raport Euroopa Liidu ametite 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (2012/2214(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

- Raport Ewald Stadleri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2012/2239(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu kalandusalase partnerluslepingu ja protokolli (millega määratakse kindlaks partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelist viisade väljastamise lihtsustamise lepingut muutva Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahelise lepingu sõlmimise kohta (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse süsteem rahalise abi andmiseks liikmesriikidele, kelle rahaühik ei ole euro (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)) - ECON komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ÜRO kaitsekohustuse põhimõtte kohta (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus laevade ringlussevõtu kohta (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/016 IT/Agile, Itaalia) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Austria) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Raport taastuvenergiaga seonduvate tänaste ülesannete ja võimaluste kohta Euroopa energia siseturul (2012/2259(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Herbert Reul (A7-0135/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

2.2) soovitused teisele lugemisele

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa seoses mitme riigi väljajätmisega läbirääkimised lõpule viinud piirkondade või riikide loetelust (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: David Martin (A7-0123/2013)

3) parlamendiliikmed

3.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek võitluse kohta fundamentalismi ja naistevastase vägivalla vastu (B7-0159/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek puuetega inimestele liikluspiirangutega alal liiklemiseks väljastatud lubade identifitseerimise ühtse võrgustiku loomise kohta (B7-0163/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL

3.2) soovituse ettepanekud (kodukorra artikkel 121)

- Laima Liucija Andrikienė, fraktsiooni PPE nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule seoses ELi suuniste kavandiga usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta (B7-0164/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

Õigusteave - Privaatsuspoliitika