Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 april 2013 - Straatsburg

14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Ontwerpbesluit van de Raad tot vaststelling van de termijn voor de achtste verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS))

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening(EG)nr.450/2008 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek) wat de toepassingsdatum betreft (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

- Verslag over de omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/113/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (2010/2043(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG en 2001/114/EG wat betreft de aan de Commissie toe te kennen bevoegdheden (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Matthias Groote (A7-0045/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese bevolkingsstatistieken (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde technische maatregelen en controlemaatregelen voor het Skagerrak en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 en Verordening (EG) nr. 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Verslag over door handel en investeringen gestimuleerde groei voor ontwikkelingslanden (2012/2225(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Verslag over bevordering van ontwikkeling via handel (2012/2224(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Verslag over de toepassing van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (2012/2132(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Verslag over de gevolgen van de financiële en economische crisis voor de mensenrechten (2012/2136(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat de behandeling van vouchers betreft (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne inzake de versoepeling van de afgifte van visa (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot tijdelijke afwijking van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Peter Liese (A7-0060/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, Afdeling II – Raad (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, Afdeling I – Europees Parlement (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[13]] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de tenuitvoerlegging van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, Afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/25/EG betreffende het openbaar overnamebod (2012/2262(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling IV – Hof van Justitie (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van bijlagen II en III bij Besluit van de Raad van 9 juni 2011 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van het Verdrag van ’s Gravenhage van 23 november 2007 inzake de internationale inning van levensonderhoud ten behoeve van kinderen en andere familieleden (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)) - Commissie JURI - Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, Afdeling V – Rekenkamer (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, Afdeling VII – Comité van de Regio's (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling VIII – Europese Ombudsman (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (COM(2012)0436[[09]] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2011 (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Hans-Peter Martin (2012/2326(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jürgen Creutzmann (2013/2016(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- ***Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Italië) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

- Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2014 (2013/2018(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, Afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011: prestaties, financieel beheer en controle (2012/2214(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ewald Stadler (2012/2239(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij en van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin de overeenkomst voorziet (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië inzake de versoepeling van de afgifte van visa (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een faciliteit voor het toekennen van financiële bijstand aan lidstaten die de euro niet als munt hebben (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)) - Commissie ECON - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over het VN-beginsel van "verantwoordelijkheid tot bescherming" (Responsibility to Protect, R2P) (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecycling (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/016 IT/Agile, Italië) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Oostenrijk) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Verslag over uitdagingen en kansen voor hernieuwbare energie in de Europese interne energiemarkt (2012/2259(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Herbert Reul (A7-0135/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten (herschikking) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad, met betrekking tot het schrappen van sommige landen van de lijst van regio's of staten die onderhandelingen hebben afgesloten (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: David Martin (A7-0123/2013)

3) van de leden

3.1) ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bestrijding van fundamentalisme en van geweld tegen vrouwen (B7-0159/2013)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over de totstandbrenging van een netwerk voor automatische herkenning van vergunningen waarmee gehandicapten toegang hebben tot zones met beperkt verkeer (ZBV) (B7-0163/2013)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL

3.2) ontwerpaanbevelingen (artikel 121 van het Reglement)

- Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over de ontwerprichtsnoeren van de EU tot bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst en overtuiging (B7-0164/2013)

verwezen naar

ten principale :

AFET

Juridische mededeling - Privacybeleid