Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r. - Strasburg

14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

przedm. właśc.:

IMCO

opinia :

ITRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

przedm. właśc.:

TRAN

opinia :

ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Projekt decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS))

odesłany

przedm. właśc:

AFCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

przedm. właśc:

IMCO

opinia :

BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny kodeks celny (przekształcenie) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD)) - Komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) - Komisja IMCO - Sprawozdawca: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)) - Komisja PECH - Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

- Sprawozdanie w sprawie transpozycji i stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (2010/2043(INI)) - Komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywy 1999/4/WE, 2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE oraz 2001/114/WE w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD)) - Komisja ENVI - Sprawozdawca: Matthias Groote (A7-0045/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)) - Komisja ENVI - Sprawozdawca: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie demografii (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) - Komisja EMPL - Sprawozdawca: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pewnych środków technicznych i kontrolnych w cieśninie Skagerrak oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 850/98 oraz rozporządzenie (WE) nr 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)) - Komisja PECH - Sprawozdawca: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Sprawozdanie w sprawie handlu i inwestycji, sił napędzających wzrost w krajach rozwijających się (2012/2225(INI)) - Komisja INTA - Sprawozdawczyni: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Sprawozdanie na temat dalszego rozwoju poprzez wymianę handlową (2012/2224(INI)) - Komisja DEVE - Sprawozdawca: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (2012/2132(INI)) - Komisja CULT - Sprawozdawca: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD)) - Komisja ITRE - Sprawozdawca: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wpływu kryzysu finansowego i gospodarczego na prawa człowieka (2012/2136(INI)) - Komisja AFET - Sprawozdawczyni: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- *Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - Komisja ECON - Sprawozdawczyni: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) - Komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - Komisja ENVI - Sprawozdawca: Peter Liese (A7-0060/2013)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawczyni: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego i dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja 1 – Parlament Europejski (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawczyni: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[13]] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawczyni: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia (2012/2262(INI)) - Komisja JURI - Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- *Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej załączniki II i III do decyzji Rady z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej Konwencji haskiej z dnia 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)) - Komisja JURI - Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja 7 – Komitet Regionów (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawczyni: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawczyni: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2012)0436[[09]] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawczyni: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2011 (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina (2012/2326(IMM)) - Komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jürgena Creutzmanna (2013/2016(IMM)) - Komisja JURI - Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - Komisja DEVE - Sprawozdawca: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA z Włoch) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) - Komisja BUDG - Sprawozdawca: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

- Sprawozdanie w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2014 (2013/2018(BUD)) - Komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2011 (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (2012/2214(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ewalda Stadlera (2012/2239(IMM)) - Komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie połowów oraz protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) - Komisja PECH - Sprawozdawca: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o ułatwieniach w wydawaniu wiz (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)) - Komisja LIBE - Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego instrument pomocy finansowej dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)) - Komisja ECON - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Sprawozdanie zawierającego projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie zasady ONZ dotyczącej obowiązku ochrony (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI)) - Komisja AFET - Sprawozdawczyni: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie recyklingu statków (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - Komisja ENVI - Sprawozdawca: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2011/016 IT/Agile Włochy) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - Komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/010 AT/Austria Tabak z Austrii) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) - Komisja BUDG - Sprawozdawca: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Sprawozdanie w sprawie bieżących wyzwań i szans związanych z energią odnawialną na europejskim wewnętrznym rynku energii (2012/2259(INI)) - Komisja ITRE - Sprawozdawca: Herbert Reul (A7-0135/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) - Komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

2.2) zalecenie do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD)) - Komisja INTA - Sprawozdawca: David Martin (A7-0123/2013)

3) przez posłów

3.1) projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie walki z fundamentalizmem i z przemocą wobec kobiet (B7-0159/2013)

odesłany

przedm. właśc.:

FEMM

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie opracowania ujednoliconej sieci identyfikacji zezwoleń dla osób niepełnosprawnych w strefach ograniczonego ruchu (SOR) (B7-0163/2013)

odesłany

przedm. właścs.:

TRAN

opinia :

EMPL

3.2) projekty zalecenia (art. 121 Regulaminu)

- Laima Liucija Andrikienė, w imieniu grupy PPE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie projektu wytycznych UE dotyczących propagowania i ochrony wolności religii lub wyznania (B7-0164/2013)

odesłany

przedm. właśc:

AFET

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności