Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 15 aprilie 2013 - Strasbourg

14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Proiect de decizie a Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a opta alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS))

retrimis

fond :

AFCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 450/2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat) în ceea ce privește data aplicării (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte:

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii (reformare) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD)) - IMCO - Raportoare: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) - IMCO - Raportor: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)) - PECH - Raportor: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

- Raport referitor la transpunerea și aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (2010/2043(INI)) - FEMM - Raportoare: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivelor 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE și 2001/114/CE în ceea ce privește competențele care urmează să fie conferite Comisiei (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD)) - ENVI - Raportor: Matthias Groote (A7-0045/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)) - ENVI - Raportor: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile demografice europene (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) - EMPL - Raportor: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite măsuri tehnice și de control în Skagerrak și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 și a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)) - PECH - Raportor: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Raport referitor la comerț și investiții, motoare ale creșterii pentru țările în curs de dezvoltare (2012/2225(INI)) - INTA - Raportoare: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Raport referitor la promovarea dezvoltării prin intermediul comerțului (2012/2224(INI)) - DEVE - Raportor: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale (2012/2132(INI)) - CULT - Raportor: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția europeană pentru securitatea rețelelor și a informațiilor (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD)) - ITRE - Raportor: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Raport referitor la impactul crizei economice și financiare asupra drepturilor omului (2012/2136(INI)) - AFET - Raportoare: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- *Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește tratamentul aplicat cupoanelor valorice (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - ECON - Raportoare: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- ***Recomandare referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - ENVI - Raportor: Peter Liese (A7-0060/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC)) - CONT - Raportoare: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea și al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - CONT - Raportor: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea I – Parlamentul European (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC)) - CONT - Raportoare: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[13]] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC)) - CONT - Raportoare: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Raport Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Raport Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

- Raport Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Raport referitor la aplicarea Directivei 2004/25/CE privind ofertele publice de cumpărare (2012/2262(INI)) - JURI - Raportor: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea IV – Curtea de Justiție (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- *Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a anexelor II și III la Decizia Consiliului din 9 iunie 2011 privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)) - JURI - Raportor: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea V – Curtea de Conturi (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC)) - CONT - Raportoare: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea VIII – Ombudsmanul European (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC)) - CONT - Raportoare: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (COM(2012)0436[[09]] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - CONT - Raportoare: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2011 (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) - CONT - Raportor: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Hans-Peter Martin (2012/2326(IMM)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Jürgen Creutzmann (2013/2016(IMM)) - JURI - Raportor: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- ***Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005 (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - DEVE - Raportor: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Italia) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) - BUDG - Raportor: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

- Raport referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2014 (2013/2018(BUD)) - BUDG - Raportoare: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea III – Comisia și agențiile executive (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC)) - CONT - Raportor: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011: performanțe, gestiune financiară și control (2012/2214(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

- Raport privind cererea de ridicare a imunităţii lui Ewald Stadler (2012/2239(IMM)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- ***Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului și a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acord (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) - PECH - Raportor: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- ***Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)) - LIBE - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Raport intermediar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)) - ECON - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind principiul responsabilității de a proteja al Organizației Națiunilor Unite (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI)) - AFET - Raportoare: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - ENVI - Raportor: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/016 IT/Agile introdusă de Italia) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - BUDG - Raportoare: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/010 AT/Austria Tabak din Austria) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) - BUDG - Raportor: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Raport referitor la provocările și oportunitățile actuale pentru energia regenerabilă pe piața internă europeană a energiei (2012/2259(INI)) - ITRE - Raportor: Herbert Reul (A7-0135/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) - IMCO - Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD)) - Comisia INTA - Raportor: David Martin (A7-0123/2013)

3) de către deputaţi:

3.1) propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea fundamentalismului și a violenței împotriva femeilor (B7-0159/2013)

retrimis

fond :

FEMM

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la realizarea rețelei de identificare standardizată a autorizațiilor pentru circulația persoanelor cu handicap în zonele cu trafic limitat (ZTL) (B7-0163/2013)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL

3.2) propuneri de recomandare (articolul 121 din Regulamentul de procedură)

- Laima Liucija Andrikienė, PPE. Propunere de recomandare adresată Consiliului referitoare la proiectul de orientări ale UE privind promovarea și protejarea libertății religioase sau a credinței (B7-0164/2013)

retrimis

fond :

AFET

Aviz juridic - Politica de confidențialitate