Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2013 - Štrasburg

14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre ôsme priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS))

pridelené

gestorský výbor :

AFCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 450/2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex), pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

- Správa o transpozícii a uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (2010/2043(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokiaľ ide o právomoci, ktoré sa majú udeliť Komisii (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Matthias Groote (A7-0045/2013)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom vyjasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót skleníkových plynov (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej demografickej štatistike (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých technických a kontrolných opatreniach v Skagerraku a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 850/98 a nariadenia (ES) č. 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Správa o obchode a investíciách – hnacie sily rastu rozvojových krajín (2012/2225(INI)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Správa o rastúcom rozvoji prostredníctvom obchodu- 2012/2224(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Správa o vykonávaní smernice o audiovizuálnych mediálnych službách 2012/2132(INI)) - výbor CULT - Spravodajca: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Správa o vplyve finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva (2012/2136(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- * Správa k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Peter Liese (A7-0060/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel I – Európsky parlament (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[13]] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Správa o uplatňovaní smernice 2004/25/ES o ponukách na prevzatie (2012/2262(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel IV – Súdny dvor (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II a III k rozhodnutiu Rady z 9. júna 2011 o schválení Haagskeho dohovoru z 23. novembra 2007 o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny v mene Európskej únie (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Správa Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel V – Dvor audítorov (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel VII – Výbor regiónov (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Správa Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel VIII – Európsky ombudsman (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Správa k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2012)0436[[09]] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Správa Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2011 (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Hansa-Petra Martina (2012/2326(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jürgena Creutzmanna (2013/2016(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Správa Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody, ktorou sa po druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a po prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005 (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - výbor DEVE - Spravodajca: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Taliansko) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

- Správa o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2014 (2013/2018(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Správa Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2011: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (2012/2214(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Ewalda Stadlera (2012/2239(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- ***Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve v sektore rybolovu a protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v dohode (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o uľahčení udeľovania víz (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza systém finančnej pomoci členským štátom, ktorých menou nie je euro (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o zásade zodpovednosti za ochranu stanovenej OSN (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o recyklácii lodí (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/016 IT/Agile, Taliansko) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Rakúsko) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Správa o súčasných výzvach a možnostiach týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov na európskom vnútornom trhu s energiou 2012/2259(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Herbert Reul (A7-0135/2013)

  • ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (prepracované znenie) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)
  • 2.2) odporúčania do druhého čítania
  • ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: David Martin (A7-0123/2013)

3) poslancov

3.1) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti fundamentalizmu a násiliu páchanému na ženách (B7-0159/2013)

pridelené

gestorský výbor :

FEMM

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o realizácii siete jednotnej identifikácie povolení na vstup do zón s obmedzenou dopravou pre osoby s postihnutím (B7-0163/2013)

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

3.2) návrhy odporúčaní (článok 121 rokovacieho poriadku)

- Laima Liucija Andrikienė, v mene skupiny PPE. Návrh odporúčania pre Radu o návrhu usmernení EÚ o presadzovaní a ochrane slobody náboženského vyznania a viery (B7-0164/2013)

pridelené

gestorský výbor :

AFET

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia