Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0202(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0046/2013

Внесени текстове :

A7-0046/2013

Разисквания :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Гласувания :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Обяснение на вота
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Обяснение на вота
PV 10/12/2013 - 7.25
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Протокол
Понеделник, 15 април 2013 г. - Страсбург

16. График на търговете за квоти за емисии на парникови газове ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote представи доклада.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се: Amalia Sartori (докладчик по становището на комисията ITRE), Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE, Dan Jørgensen, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, Chris Davies, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Oreste Rossi, от името на групата EFD, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dan Jørgensen, Richard Seeber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, който отказа да отговори на два въпроса „синя карта“ от Chris Davies и Dan Jørgensen, Romana Jordan, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Yannick Jadot, Kriton Arsenis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от João Ferreira и Konrad Szymański, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič и Tadeusz Cymański.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen и Francisco Sosa Wagner.

Изказаха се: Connie Hedegaard, Matthias Groote и Kriton Arsenis, който коментира устния превод на английски език на неговото изказване.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 16.4.2013.

Правна информация - Политика за поверителност