Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0202(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0046/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0046/2013

Συζήτηση :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 10/12/2013 - 7.25
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο

16. Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ διασαφηνίζοντας τις διατάξεις για τον χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Ο Matthias Groote παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Amalia Sartori (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα João Ferreira, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Dan Jørgensen, Richard Seeber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Matthias Groote, Adam Gierek, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα του Chris Davies και Dan Jørgensen, Romana Jordan ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Yannick Jadot, Κρίτων Αρσένης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Θεόδωρος Σκυλακάκης, Yannick Jadot, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα João Ferreira και Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič και Tadeusz Cymański.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen και Francisco Sosa Wagner.

Παρεμβαίνουν οι Connie Hedegaard, Matthias Groote και Κρίτων Αρσένης για ζήτημα που αφορά τη διερμηνεία στην αγγλική γλώσσα της παρέμβασής του.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου