Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0328(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0060/2013

Внесени текстове :

A7-0060/2013

Разисквания :

PV 15/04/2013 - 17
CRE 15/04/2013 - 17

Гласувания :

PV 16/04/2013 - 8.12
CRE 16/04/2013 - 8.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0113

Протокол
Понеделник, 15 април 2013 г. - Страсбург

17. Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламенти на Съвета за временна дерогация от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността [COM(2012)0697 - C7-0385/2012- 2012/0328(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Peter Liese (A7-0060/2013)

Peter Liese представи доклада.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Mathieu Grosch (докладчик по становището на комисията TRAN), Richard Seeber, от името на групата PPE, Matthias Groote, от името на групата S&D, Chris Davies, от името на групата ALDE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Chris Davies и Peter Liese, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Csaba Sógor, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer и Ismail Ertug.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michael Gahler, Sergio Gaetano Cofferati, Jaroslav Paška, Erik Bánki и Judith A. Merkies.

Изказаха се: Connie Hedegaard, Jacqueline Foster, за да зададе въпрос на Connie Hedegaard, на който тя отговори, и Peter Liese.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 16.4.2013.

Правна информация - Политика за поверителност