Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2043(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0044/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0044/2013

Συζήτηση :

PV 15/04/2013 - 18
CRE 15/04/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2013 - 8.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0118

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο

18. Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών [2010/2043(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

Η Zita Gurmai παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Joanna Katarzyna Skrzydlewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα Krisztina Morvai και Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Andrea Češková, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Edit Bauer, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Silvia Costa, Minodora Cliveti και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Krisztina Morvai, Sari Essayah και Mojca Kleva Kekuš.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Zita Gurmai.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου