Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0275(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0056/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0056/2013

Συζήτηση :

PV 15/04/2013 - 20
CRE 15/04/2013 - 20

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2013 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0103

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο

20. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA)) [COM(2010)0521 - C7-0302/2010- 2010/0275(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Giles Chichester (A7-0056/2013)

Ο Giles Chichester παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christian Ehler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Amelia Andersdotter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Χαράλαμπος Αγγουράκης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Δημήτριος Δρούτσας, Lambert van Nistelrooij και Ivailo Kalfin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Sari Essayah, Ioan Enciu, Jaroslav Paška και Ingeborg Gräßle.

Παρεμβαίνουν οι Neelie Kroes και Giles Chichester.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου