Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 8.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 9.Ερμηνεία του Κανονισμού
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)
 11.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 12.Αναφορές
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ***I (συζήτηση)
 17.Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ***I (συζήτηση)
 18.Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (συζήτηση)
 19.Μη βιώσιμη αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (συζήτηση)
 20.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA) ***I (συζήτηση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 22.Προώθηση της ανάπτυξης μέσω εμπορικών συναλλαγών (σύντομη παρουσίαση)
 23.Εμπόριο και τις επενδύσεις, μοχλοί ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες (σύντομη παρουσίαση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (232 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (244 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (261 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου