Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 261kWORD 244k
Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 8.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 9.Ερμηνεία του Κανονισμού
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)
 11.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 12.Αναφορές
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ***I (συζήτηση)
 17.Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ***I (συζήτηση)
 18.Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (συζήτηση)
 19.Μη βιώσιμη αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (συζήτηση)
 20.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA) ***I (συζήτηση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 22.Προώθηση της ανάπτυξης μέσω εμπορικών συναλλαγών (σύντομη παρουσίαση)
 23.Εμπόριο και τις επενδύσεις, μοχλοί ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες (σύντομη παρουσίαση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Andrea Zanoni γνωστοποιεί ότι ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση της 11 Μαρτίου 2013 αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.


3. Σύνθεση του Σώματος

O Louis Grech εχρίσθη υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Μάλτας με ισχύ από 13ης Μαρτίου 2013.

O Edward Scicluna εχρίσθη υπουργός Οικονομικών της Μάλτας με ισχύ από 13ης Μαρτίου 2013.

O Simon Busuttil εξελέγη βουλευτής στο εθνικό κοινοβούλιο της Μάλτας με ισχύ από 6ης Απριλίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, της Πράξεως περί εκλογής των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4, του Κανονισμού, το Σώμα λαμβάνει γνώση των ανωτέρω και διαπιστώνει την χηρεία της έδρας των Louis Grech και Edward Scicluna με ισχύ από 13ης Μαρτίου 2013 και την χηρεία της έδρας του Simon Busuttil με ισχύ από 6ης Απριλίου 2013, και ενημερώνει σχετικά την οικεία εθνική αρχή.

Οι Gabriele Albertini, Mario Mauro και Gianluca Susta εξελέγησαν Γερουσιαστές στην Ιταλική Γερουσία με ισχύ από 15ης Μαρτίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, της Πράξεως περί εκλογής των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4, του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει την χηρεία της έδρας των Gabriele Albertini, Mario Mauro και Gianluca Susta με ισχύ από την ως άνω ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την οικεία εθνική αρχή.

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές κοινοποίησαν την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Isabella De Martini σε αντικατάσταση του Mario Mauro, του Fabrizio Bertot σε αντικατάσταση του Gabriele Albertini, και του Franco Bonanini σε αντικατάσταση του Gianluca Susta, ως βουλευτών στο Κοινοβούλιο με ισχύ από 12ης Απριλίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, Isabella De Martini, Fabrizio Bertot και Franco Bonanini καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


4. Έλεγχος των εντολών

Προτάσει της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή του Ανδρέα Πιτσιλλίδη με ισχύ από 4ης Μαρτίου 2013.


5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Emilie Turunen προσχώρησε στην ομάδα S&D με ισχύ από 21ης Μαρτίου 2013.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες S&D, PPE και EFD τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: η Karin Kadenbach αντί του Hannes Swoboda

- Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: η Cristina Gutiérrez-Cortines αντί του Salvador Garriga Polledo

- επιτροπή PETI: ο Jaroslav Paška αντί του Rolandas Paksas

- επιτροπή REGI: η Francesca Barracciu αντί του Salvatore Caronna

- Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: ο Salvatore Caronna αντί της Francesca Barracciu

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


7. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι ο κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος ανέφερε ότι παραιτείται από την εντολή του ως Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής με ισχύ από 1ης Οκτωβρίου 2013. Ενημερώνει τους βουλευτές ότι έχει δημοσιευθεί πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στην Επίσημη Εφημερίδα της 4ης Απριλίου και ότι η προθεσμία για τη διαβίβαση των υποψηφιοτήτων στον Πρόεδρο είναι στις 8 Μαΐου 2013.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 204, παράγραφος 2, του Κανονισμού, οι υποψηφιότητες πρέπει να υποστηριχθούν από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές, προερχόμενους από δύο τουλάχιστον κράτη μέλη, και ότι ο κάθε βουλευτής μπορεί να υποστηρίξει μία μόνο υποψηφιότητα. Εάν ένας βουλευτής υποστηρίξει περισσότερες από μία υποψηφιότητες, καμία δεν πρόκειται να ληφθεί υπόψη. Με τη λήξη της προθεσμίας για τη διαβίβαση μίας υποψηφιότητας στον Πρόεδρο, ήτοι μετά την 8η Μαΐου, δεν θα είναι πλέον δυνατό να αποσυρθεί ή να προστεθεί υπογραφή υποστήριξης.

Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 204, παράγραφος 3, του Κανονισμού, οι υποψηφιότητες που ανταποκρίνονται σε όλα τα καθορισθέντα κριτήρια διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο στην Επιτροπή Αναφορών η οποία θα διοργανώσει, κατά πάσα πιθανότητα στα μέσα Ιουνίου, τις ακροάσεις για να για να ακουστούν οι ενδιαφερόμενοι. Οι ακροάσεις θα είναι ανοικτές προς όλους τους βουλευτές.

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί επίσης ότι η εκλογή θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Ιουλίου ώστε να έχει τη δυνατότητα ο νέος Διαμεσολαβητής να αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Οκτωβρίου 2013.

Αυτές οι πληροφορίες θα διαβιβαστούν με ανακοίνωση που θα σταλεί εξ ονόματος του Προέδρου σε όλους τους βουλευτές μέσω της διεύθυνσης "Ombudsman Election 2013" στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η οποία έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό καθώς και για την παραλαβή των σχετικών με το θέμα ερωτήσεων των μελών.


8. Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Η επιτροπή ECON διαβίβασε τα ακόλουθα διορθωτικά επί των κειμένων που ενέκρινε το Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό (P7_TA-PROV(2013)0012(COR01)) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Ιανουαρίου 2013 ενόψει της εγκρίσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (P7_TA-PROV(2013)0012) (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD)

- Διορθωτικό (P7_TA-PROV(2013)0013(COR01)) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Ιανουαρίου 2013 ενόψει της εγκρίσεως της οδηγίας 2013/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (P7_TA-PROV(2013)0013) (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD)

- Διορθωτικό (P7_TA-PROV(2013)0069(COR01)) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2013 ενόψει της εγκρίσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ (P7_TA-PROV(2013)0069) (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)

- Διορθωτικό (P7_TA-PROV(2013)0070(COR01)) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2013 ενόψει της εγκρίσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ (P7_TA-PROV(2013)0070) (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 216, παράγραφος 4 του κανονισμού τα ως άνω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα, εκτός εάν, εντός το πολύ είκοσι τεσσάρων ωρών από την ανακοίνωσή τους, μια πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές υποβάλουν αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία.

Τα διορθωτικά αυτά διατίθεντα στην ιστοσελίδα “Séance en direct”.


9. Ερμηνεία του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 211, παράγραφος 3, του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 159, παράγραφος 3 του Κανονισμού, εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης:

«Στο άρθρο 159 παράγραφος 3 πρέπει να δοθεί η ερμηνεία ότι σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ψηφοφορία σχεδίου σύστασης του άρθρου 128 παράγραφος 4, για μη παρέμβαση σε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ισοψηφία αυτή δεν συνεπάγεται έγκριση σύστασης για παρέμβαση του Κοινοβουλίου στην εν λόγω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι η αρμόδια επιτροπή δεν έχει αποφανθεί.»

Αν μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτεθούν σε αυτή την ερμηνεία, σύμφων με το άρθρο 211, παράγραφος 4, του Κανονισμού, μέχρι την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης Τρίτη 16 Απριλίου 2013, η ερμηνεία λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.


10. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα υπογράψει την Τετάρτη τις ακόλουθες πράξεις, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (00074/2012/LEX - C7-0095/2013 - 2011/0418(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (00073/2012/LEX - C7-0093/2013 - 2011/0417(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 713/2009, (EΚ) αριθ. 714/2009 και (EΚ) αριθ. 715/2009 (00075/2012/LEX - C7-0092/2013 - 2011/0300(COD)).


11. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένo αντίγραφo τoυ εξής εγγράφου:

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού.


12. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 20 Μαρτίου 2013

Marta Mariani (αριθ. 0112/2013)· Popescu Alina (αριθ. 0113/2013)· Sander Robin (αριθ. 0114/2013)· Simone Trollo (αριθ. 0115/2013)· Giuseppe Guidi (αριθ. 0116/2013)· Corobana Cristinel (αριθ. 0117/2013)· Giulia Gaspari (αριθ. 0118/2013)· Oisin Jones-Dillon (αριθ. 0119/2013)· Bruno Schillinger (Supporters and Friends of Bruno Schillinger (SAFOB)) (αριθ. 0120/2013)· Krzysztof Harmata (Miasto Oswiecim) (αριθ. 0121/2013)· Paul Bazus (Association ADSEJ) (αριθ. 0122/2013)· Siobhan O'Carroll (αριθ. 0123/2013)· Eliade Tataru (αριθ. 0124/2013)· Susan Lowman (αριθ. 0125/2013)· Martin Turi (αριθ. 0126/2013)· Matthias Müller (αριθ. 0127/2013)· Neven Ivan Letinic (Association of the II World War Victims under the Italian and German Occupation 1941 1945) (αριθ. 0128/2013)· Antonino Giovinazzo (αριθ. 0129/2013)· Marian Dimitrov Nedyalkov (259 υπογραφές) (αριθ. 0130/2013)· Günter Van Gee (αριθ. 0131/2013)· Claudio Arena (αριθ. 0132/2013)· Marina Pellegrino (αριθ. 0133/2013)· Denisa Moșincat (αριθ. 0134/2013)· Raimondo Leonetti (αριθ. 0135/2013)· Ryszard Turbak (αριθ. 0136/2013)· Timothy Ashton (αριθ. 0137/2013)· Luigi Corò (αριθ. 0138/2013)· Raffaello Tonon (Associazione Difesa Investimenti (ADI)) (αριθ. 0139/2013)· Martin Johansson (Advokatifirman Vinge KB) (2 υπογραφές) (αριθ. 0140/2013)· Corinna Barwaldt (37 υπογραφές) (αριθ. 0141/2013)· S Dornier (αριθ. 0142/2013)· Manuel Enocq (αριθ. 0143/2013)· Stefano Zanardi (αριθ. 0144/2013)· Constantin Lupsa (αριθ. 0145/2013)· Ieva Dumbrava (αριθ. 0146/2013)· Claudio Pettenati (αριθ. 0147/2013)· Sonja Schenk (αριθ. 0148/2013)· Michel Beeckmans (αριθ. 0149/2013)· Jörg Thieme (αριθ. 0150/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0151/2013)· Sophocles Georgiou (αριθ. 0152/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0153/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0154/2013)· Clive Bates (αριθ. 0155/2013)· Lorenzo Fontana (αριθ. 0156/2013).

Στις 4 Απριλίου 2013

Juan-Luis De Javier i Mari (Asociación Ecologista Arca Iberica) (αριθ. 0157/2013)· Palmira Martins Branco da Costa (αριθ. 0158/2013)· Maria Rosalina Antunes (αριθ. 0159/2013)· Kenneth Albert Lucas (αριθ. 0160/2013)· Esperanza Vicenta Gómez Gómez (αριθ. 0161/2013)· Susan Lowman (αριθ. 0162/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0163/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0164/2013)· Carlemany Planella Torrelles (αριθ. 0165/2013)· Alberto José García David (αριθ. 0166/2013)· F. Floarea Burlusanu (αριθ. 0167/2013)· Adraino Alvarez Callejo (αριθ. 0168/2013)· Agustín Valero Gómez (12 υπογραφές) (αριθ. 0169/2013)· Santiago Del Valle Garcia (αριθ. 0170/2013)· Ana Maria Cedeira Zas (αριθ. 0171/2013)· Eduard Rabal Vidal (αριθ. 0172/2013)· Luz Helena Zapata Suarez (αριθ. 0173/2013)· Jesus Cardenas (αριθ. 0174/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0175/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0176/2013)· Andrea Dimitri (αριθ. 0177/2013)· Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (αριθ. 0178/2013)· Manuel Da Rocha (αριθ. 0179/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0180/2013)· Vítor Hugo Sousa Costa (αριθ. 0181/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0182/2013)· Victor Angel Matesanz Postigo (αριθ. 0183/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0184/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0185/2013)· V. Guillermo Garcia Salvador (αριθ. 0186/2013)· Jose Manuel Martin Alvarez (αριθ. 0187/2013)· Macarena Rodriguez Garcia (αριθ. 0188/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0189/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0190/2013)· Vagner Iohan (αριθ. 0191/2013)· Monika Kunz (αριθ. 0192/2013).

Στις 12 Απριλίου 2013

Bjorn Biehler (αριθ. 0193/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0194/2013)· Bianca Heiden (αριθ. 0195/2013)· Rolf Becker (αριθ. 0196/2013)· Benedikt Schoser (Friedrich-Baur Institut, Neurologische Klinik, Klinikum der Universitat Munchen) (αριθ. 0197/2013)· Florence Berg (2 υπογραφές) (αριθ. 0198/2013)· Dieter Quade (2 υπογραφές) (αριθ. 0199/2013)· Norman Nagel (αριθ. 0200/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0201/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0202/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0203/2013)· Julianna Geissler (αριθ. 0204/2013)· Florian Bosse (αριθ. 0205/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0206/2013)· Ludwig Bühlmeier (αριθ. 0207/2013)· Franz Michael Letsch (αριθ. 0208/2013)· Matthias Ferrari (αριθ. 0209/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0210/2013)· Wolfgang Wysocki (αριθ. 0211/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0212/2013)· Anna Widera (αριθ. 0213/2013)· Ronald Schirmer (Schirmer & Partner GmbH & Co.KG) (2 υπογραφές) (αριθ. 0214/2013)· Melanie Hilkemeier (NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.) (αριθ. 0215/2013)· Hinko Murovec (αριθ. 0216/2013)· Aivars Ašmanis (αριθ. 0217/2013)· Antonis Bolos (αριθ. 0218/2013)· Παρασκευάς Tsavdaridis (αριθ. 0219/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0220/2013)· Spyros Triantafyllidis (αριθ. 0221/2013)· Theodoros Pitikaris (αριθ. 0222/2013)· Henning Frøslev (αριθ. 0223/2013)· Constantinos D. Pylarinos (Greek Association of Former Members of the Hellenic and the European Parliament) (αριθ. 0224/2013)· Stanislava Merňáková (αριθ. 0225/2013)· Arif Laurimaa (αριθ. 0226/2013)· Anita Willemse (αριθ. 0227/2013)· Fred de Klerk (αριθ. 0228/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0229/2013)· Bryan Lecot (αριθ. 0230/2013)· Jewrzy Chachulski (αριθ. 0231/2013)· Anna Kleszcz (αριθ. 0232/2013)· Jan Waskiel (αριθ. 0233/2013)· Štefan Štefanides (αριθ. 0234/2013)· Christian Mörner (6 υπογραφές) (αριθ. 0235/2013)· Patrick Vanhoudt (αριθ. 0236/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0237/2013)· Yiannis Maniatis (Citizens Initiative of Megalopoli) (αριθ. 0238/2013)· Gaetano Cortese (αριθ. 0239/2013)· Ioan Padurariu (αριθ. 0240/2013)· Jürgen Weidemann (Weidemann Pigorsch Rechtsanwalte) (αριθ. 0241/2013)· Paul Downes (αριθ. 0242/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0243/2013)· Huseyin Gencoglu (αριθ. 0244/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0245/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0246/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0247/2013)· Rodney Enderby (αριθ. 0248/2013)· Antonio Martire (αριθ. 0249/2013)· Jesús Martínez (αριθ. 0250/2013)· Antoine Coppin (αριθ. 0251/2013)· Alessandro Testa (αριθ. 0252/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0253/2013)· Carlo Simoni (Comitato Popolare SOS C&C) (7 υπογραφές) (αριθ. 0254/2013)· John Pyrokkas (αριθ. 0255/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0256/2013)· (όνομα απόρρητο) (2 υπογραφές) (αριθ. 0257/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0258/2013)· Pascu Florian Cuc (αριθ. 0259/2013)· David Malcolm (αριθ. 0260/2013)· Giuseppina Spanò (αριθ. 0261/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0262/2013)· Natasha Alekseeva (αριθ. 0263/2013)· Bernadette Ellis (αριθ. 0264/2013)· Jonathan Levy (αριθ. 0265/2013)· Oisin Jones-Dillon (αριθ. 0266/2013)· Giuseppe Messina (αριθ. 0267/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0268/2013)· Michael Banse (αριθ. 0269/2013)· Georg Moreth (αριθ. 0270/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0271/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0272/2013)· Igor Jacak (51 υπογραφές) (αριθ. 0273/2013)· Dieter Horns (αριθ. 0274/2013)· Dietmar Schmidt (αριθ. 0275/2013)· Asise Andrea Kelany-Maier (αριθ. 0276/2013)· Jürgen Flug (αριθ. 0277/2013)· Manfred Ehlert (αριθ. 0278/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0279/2013)· Jan Lindner (αριθ. 0280/2013)· Hermann Lang (αριθ. 0281/2013)· Guido Muenster (αριθ. 0282/2013)· Heinz Thiele (αριθ. 0283/2013)· Robert Olaf de Clercq (αριθ. 0284/2013)· Christoph Klein (αριθ. 0285/2013)· Wilhelm Krpalek (αριθ. 0286/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0287/2013)· Joachim Klein (αριθ. 0288/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0289/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0290/2013)· Marjan Rupnik (αριθ. 0291/2013)· Maja Volgemut (αριθ. 0292/2013)· Ayse Donmezer (αριθ. 0293/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0294/2013)· Sándor Asztalos (αριθ. 0295/2013)· Zoltán Bíró (αριθ. 0296/2013)· Zoltán Bíró (αριθ. 0297/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0298/2013)· (όνομα απόρρητο) (αριθ. 0299/2013)· Piotr Kawa (αριθ. 0300/2013).


13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-000023/2013) που κατέθεσε ο Pat the Cope Gallagher και Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 1026/2012 σχετικά με τη μη βιώσιμη αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP)

- (O-000017/2013) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP)

- (O-000035/2013) που κατέθεσε ο Pat the Cope Gallagher και Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς το Συμβούλιο: Θεσμικό αδιέξοδο όσον αφορά τα πολυετή σχέδια διαχείρισης της αλιείας (B7-0116/2013) (2013/2588(RSP)

- (O-000039/2013) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Συμπλήρωση του πίνακα αποτελεσμάτων για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013) ( 2013/2582(RSP)).


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την ·Ένωση (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των όγδοων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας), όσον αφορά την ημερομηνία της εφαρμογής του (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δημόσιες συμβάσεις (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (2010/2043(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ και 2001/114/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0045/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ διασαφηνίζοντας τις διατάξεις για τον χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές στη δημογραφία (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένα τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στο Σκαγεράκη και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Έκθεση σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις, μοχλούς ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες (2012/2225(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Έκθεση σχετικά με την προώθηση της ανάπτυξης μέσω εμπορικών συναλλαγών (2012/2224(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (2012/2132(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα (2012/2136(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- *Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των κουπονιών (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Peter Liese (A7-0060/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[13]] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά τη εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (2012/2262(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα IV – Δικαστήριο (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- *Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Χάγης, της 23ης Νοεμβρίου 2007, για την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο, απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα V — Ελεγκτικό Συνέδριο (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων (COM(2012)0436[[09]] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Hans-Peter Martin (2012/2326(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jürgen Creutzmann (2013/2016(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση για δεύτερη φορά της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση ΕΤΠ/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA από την Ιταλία) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2014 (2013/2018(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2011 (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος (2012/2214(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Ewald Stadler (2012/2239(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- ***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης και πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και την οικονομική αντιπαροχή που προβλέπει η συμφωνία (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- ***Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Προσωρινη εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού παροχής οικονομικής στήριξης σε κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας» (R2P) των Ηνωμένων Εθνών (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ανακύκλωση των πλοίων (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2011/016 ΙT/Agile από την Ιταλία) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2011/010 AT/Austria Tabak από την Αυστρία) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Έκθεση σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας (2012/2259(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Herbert Reul (A7-0135/2013)

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα οργάνων μετρήσεων στην αγορά (αναδιατύπωση) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***IIΣύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του Παραρτήματος I του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: David Martin (A7-0123/2013)

3) από τους βουλευτές

3.1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση των θρησκευτικών φανατισμών και την βία εις βάρος των γυναικών (B7-0159/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία του ενοποιημένου δικτύου εντοπισμού των αδειών για αναπήρους στις ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας (ΖΠΚ) (B7-0163/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

EMPL

3.2) προτάσεις σύστασης (άρθρο 121 του κανονισμού)

- Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης ή πεποίθησης (B7-0164/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET


15. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Απριλίου 2013 (PE 507.910/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Δευτέρα και Τρίτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τετάρτη

Κατόπιν συμφωνίας των πολιτικών ομάδων, η έκθεση του Michael Cashman (A7-0110/2013) - Δεύτερη τροποποίηση της συμφωνίας του Κοτονού της 23ης Ιουνίου 2000 (σημείο 113 του PDOJ) διαγράφεται από την ημερήσια διάταξη.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


16. Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ διασαφηνίζοντας τις διατάξεις για τον χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Ο Matthias Groote παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Amalia Sartori (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα João Ferreira, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Dan Jørgensen, Richard Seeber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Matthias Groote, Adam Gierek, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα του Chris Davies και Dan Jørgensen, Romana Jordan ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Yannick Jadot, Κρίτων Αρσένης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Θεόδωρος Σκυλακάκης, Yannick Jadot, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα João Ferreira και Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič και Tadeusz Cymański.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen και Francisco Sosa Wagner.

Παρεμβαίνουν οι Connie Hedegaard, Matthias Groote και Κρίτων Αρσένης για ζήτημα που αφορά τη διερμηνεία στην αγγλική γλώσσα της παρέμβασής του.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2013.


17. Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας [COM(2012)0697 - C7-0385/2012- 2012/0328(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Peter Liese (A7-0060/2013)

Ο Peter Liese παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mathieu Grosch (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Richard Seeber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα Chris Davies και Peter Liese, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Csaba Sógor, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer και Ismail Ertug.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michael Gahler, Sergio Gaetano Cofferati, Jaroslav Paška, Erik Bánki και Judith A. Merkies.

Παρεμβαίνουν οι Connie Hedegaard, Jacqueline Foster, Connie Hedegaard και Peter Liese.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2013.


18. Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών [2010/2043(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

Η Zita Gurmai παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Joanna Katarzyna Skrzydlewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα Krisztina Morvai και Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Andrea Češková, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Edit Bauer, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Silvia Costa, Minodora Cliveti και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Krisztina Morvai, Sari Essayah και Mojca Kleva Kekuš.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Zita Gurmai.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2013.


19. Μη βιώσιμη αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000023/2013) που κατέθεσε Pat the Cope Gallagher και Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 1026/2012 σχετικά με τη μη βιώσιμη αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP))

Ο Pat the Cope Gallagher αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Leszek Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabelle Thomas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Antolín Sánchez Presedo και Alain Cadec.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria do Céu Patrão Neves, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Catherine Stihler και Chris Davies.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA)) [COM(2010)0521 - C7-0302/2010- 2010/0275(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Giles Chichester (A7-0056/2013)

Ο Giles Chichester παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christian Ehler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Amelia Andersdotter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Χαράλαμπος Αγγουράκης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Δημήτριος Δρούτσας, Lambert van Nistelrooij και Ivailo Kalfin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Sari Essayah, Ioan Enciu, Jaroslav Paška και Ingeborg Gräßle.

Παρεμβαίνουν οι Neelie Kroes και Giles Chichester.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2013.


21. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Silvia-Adriana Ţicău, Graham Watson, Νικος Χρυσόγελος, Marek Henryk Migalski, Slavi Binev, Martina Anderson, Nicole Sinclaire, Petru Constantin Luhan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Oreste Rossi, Jacky Hénin, Corneliu Vadim Tudor, Romana Jordan, Ingeborg Gräßle, Joseph Cuschieri, Kristiina Ojuland, Sandrine Bélier, Marisa Matias, Maria do Céu Patrão Neves, Ioan Enciu, Elena Băsescu, Catherine Stihler και Seán Kelly.


22. Προώθηση της ανάπτυξης μέσω εμπορικών συναλλαγών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την προώθηση της ανάπτυξης μέσω εμπορικών συναλλαγών [COM(2012)0022 - 2012/2224(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Alf Svensson (A7-0054/2013)

Ο Alf Svensson προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Rareş-Lucian Niculescu, João Ferreira, Krisztina Morvai, Miroslav Mikolášik και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2013.


23. Εμπόριο και τις επενδύσεις, μοχλοί ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις, μοχλούς ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες [COM(2012)0022 - 2012/2225(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

Η Tokia Saïfi (εισηγήτρια) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Franziska Keller, João Ferreira και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2013.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 507.910/OJMA).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.50.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

ALBRECHT, ALFONSI, ALLAM, ALVES, ANDERSDOTTER, ANDERSON, ANDREASEN, ANDRÉS BAREA, ANDRIKIENĖ, ANGELILLI, ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ANTINORO, ANTONESCU, ANTONIOZZI, ARIAS ECHEVERRÍA, ARLACCHI, ΑΡΣΕΝΗΣ, ASHWORTH, ATKINS, AUCONIE, AUDY, AUKEN, AYALA SENDER, AYLWARD, AYUSO, BACH, BADIA i CUTCHET, BAGÓ, BALČYTIS, BALZ, BALZANI, BÁNKI, BARRACCIU, BARTOLOZZI, BĂSESCU, BASTOS, BATTEN, BAUER, BEARDER, BECKER, BELDER, BELET, BÉLIER, BENARAB-ATTOU, BENDTSEN, BENNAHMIAS, BENNION, BERÈS, BERLATO, BERLINGUER, BERTOT, BICEP, BIELAN, BILBAO BARANDICA, BINEV, BISKY, BIZZOTTO, BLINKEVIČIŪTĖ, BLOOM, BODU, BÖGE, BOKROS, BONANINI, BONSIGNORE, BORGHEZIO, BORISSOV, BORSELLINO, BORYS, BOŞTINARU, BOULLAND, BOVÉ, BOWLES, BRADBOURN, BRATKOWSKI, BŘEZINA, BROK, BRONS, BRZOBOHATÁ, BUFTON, BULLMANN, BUŞOI, BUZEK, CABRNOCH, CADEC, van de CAMP, CAMPBELL BANNERMAN, CANCIAN, CAPOULAS SANTOS, CARONNA, CARVALHO, CASA, CASHMAN, CASINI, CASPARY, CASTEX, CERCAS, ČEŠKOVÁ, CHATZIMARKAKIS, CHICHESTER, CHILDERS, ΧΟΥΝΤΗΣ, CHRISTENSEN, ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, CLAEYS, CLARK, CLIVETI, COCHET, COELHO, COFFERATI, COLLIN-LANGEN, COLMAN, COMI, CORAZZA BILDT, CORNELISSEN, CORREA ZAMORA, CORREIA DE CAMPOS, COSTA, COSTELLO, COTTIGNY, COZZOLINO, CRAMER, CREŢU, CREUTZMANN, CRONBERG, CUSCHIERI, CUTAŞ, CYMAŃSKI, CZARNECKI, van DALEN, DĂNCILĂ, ΔΑΝΕΛΛΗΣ, DANJEAN, DANTIN, DATI, DAUL, DAVID, DAVIES, DE ANGELIS, DE BACKER, DE CASTRO, DEHAENE, DE KEYSER, DELLI, DE MARTINI, DEMESMAEKER, DE MITA, de SARNEZ, DÉSIR, DESS, DEUTSCH, DEVA, DE VEYRAC, DODDS, DOMENICI, DONSKIS, DORFMANN, ΔΡΟΥΤΣΑΣ, DUFF, DURANT, DUŠEK, EHLER, EHRENHAUSER, EICKHOUT, EL KHADRAOUI, ELLES, ENCIU, ENGEL, ENGSTRÖM, EPPINK, ERNST, ERTUG, ESSAYAH, ESTARÀS FERRAGUT, ESTRELA, EVANS, FAJMON, FAJON, FALBR, FÄRM, FEIO, FERBER, FERNANDES, FERREIRA Elisa, FERREIRA João, FIDANZA, FISAS AYXELA, FJELLNER, FLAUTRE, FLECKENSTEIN, FLORENZ, FONTANA, FOSTER, FOX, FRAGA ESTÉVEZ, FRANCO, GAHLER, GÁL, GALLAGHER, GALLO, GÁLL-PELCZ, GARCÉS RAMÓN, GARCÍA-HIERRO CARABALLO, GARCÍA PÉREZ, GARDIAZÁBAL RUBIAL, GARDINI, GAUZÈS, GEBHARDT, GEIER, GERBRANDY, GERINGER de OEDENBERG, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, GIEGOLD, GIEREK, GIRLING, GLANTE, GLATTFELDER, GODMANIS, GOEBBELS, GOERENS, GOLLNISCH, GOMES, GÖNCZ, GOULARD, de GRANDES PASCUAL, GRÄSSLE, GRÈZE, GRIESBECK, GRIFFIN, GRÓBARCZYK, GROOTE, GROSCH, GROSSETÊTE, GRZYB, GUALTIERI, GUERRERO SALOM, GUILLAUME, GURMAI, GUSTAFSSON, GUTIÉRREZ-CORTINES, GUTIÉRREZ PRIETO, GYÜRK, HALL, HÄNDEL, HANDZLIK, HANNAN, HARBOUR, HARTONG, HASSI, HAUG, HÄUSLING, HEDH, HELMER, HÉNIN, HERCZOG, HIBNER, HIGGINS, HIRSCH, HOANG NGOC, HOHLMEIER, HÖKMARK, HONEYBALL, HORTEFEUX, HÜBNER, HUDGHTON, HUGHES, HYUSMENOVA, IACOLINO, IBRISAGIC, IMBRASAS, in "t VELD, IOVINE, IRIGOYEN PÉREZ, ITURGAIZ ANGULO, IVAN, JAAKONSAARI, JÄÄTTEENMÄKI, JADOT, JAHR, JÁRÓKA, JĘDRZEJEWSKA, JEGGLE, JENSEN, JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO, JOHANSSON, JOLY, de JONG, JORDAN, JØRGENSEN, KACIN, KACZMAREK, KADENBACH, KALFIN, KALINOWSKI, KALNIETE, KAMALL, KAMIŃSKI, van der KAMMEN, KAMMEREVERT, KARAS, KARIM, KARIŅŠ, KASTLER, KAZAK, KELAM, KELLER, KELLY, KIIL-NIELSEN, KIRILOV, KIRKHOPE, KLASS, KLEVA KEKUŠ, KLINZ, KLUTE, KOCH, KOCH-MEHRIN, KOHLÍČEK, KOLARSKA-BOBIŃSKA, ΚΟΠΠΑ, KORHOLA, KÓSA, KÖSTINGER, ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ, KOVÁCS, KOVATCHEV, KOWAL, KOZLÍK, KOZŁOWSKI, KRAHMER, ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, KREHL, KUHN, KUKAN, KURSKI, LAMASSOURE, LAMBERT, LAMBERTS, LAMBSDORFF, LANGE, LANGEN, LA VIA, LE GRIP, LEGUTKO, LEHNE, LE HYARIC, LEICHTFRIED, LEINEN, LE PEN Jean-Marie, LIESE, LIOTARD, LISEK, LOCHBIHLER, LØKKEGAARD, LOPE FONTAGNÉ, LÓPEZ AGUILAR, LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE, LÖSING, LÖVIN, LUDFORD, LUDVIGSSON, LUHAN, ŁUKACIJEWSKA, LULLING, LUNACEK, LYON, McAVAN, McCARTHY, McCLARKIN, McGUINNESS, McINTYRE, McMILLAN-SCOTT, MACOVEI, MALINOV, MANDERS, MĂNESCU, MAŇKA, MANN, MARCINKIEWICZ, MARINESCU, MARTIN David, MARTIN Hans-Peter, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MASIP HIDALGO, MAŠTÁLKA, MASTELLA, MATERA, MATHIEU HOUILLON, MATIAS, MATULA, MAYER, MAYOR OREJA, MAZEJ KUKOVIČ, MAZZONI, MEISSNER, MÉLENCHON, MELO, MENÉNDEZ del VALLE, MERKIES, MÉSZÁROS, MICHEL, MIGALSKI, MIKOLÁŠIK, MILANA, MILLÁN MON, MIRANDA, MIRSKY, MITCHELL, MÖLZER, MORAES, MOREIRA, MORGANTI, MORIN-CHARTIER, MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ, MORVAI, MULDER, MUÑIZ DE URQUIZA, MURPHY, MUSCARDINI, MYNÁŘ, NATTRASS, NEUSER, NEVEĎALOVÁ, NEWTON DUNN, NEYNSKY, NICHOLSON, NICOLAI, NICULESCU, NIEBLER, NILSSON, van NISTELROOIJ, NITRAS, NUTTALL, OBERMAYR, OJULAND, OLEJNICZAK, OMARJEE, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ VILELLA, ŐRY, OUZKÝ, OVIIR, PACK, PADAR, PAKSAS, PALECKIS, ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ, PALLONE, PANAYOTOV, PANAYOTOVA, PANZERI, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, PARGNEAUX, PARVANOVA, PAŞCU, PAŠKA, PATRÃO NEVES, PATRICIELLO, PAULSEN, PERELLÓ RODRÍGUEZ, PETERLE, PIEPER, PIETIKÄINEN, PIOTROWSKI, PIRILLO, PIRKER, ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ, PITTELLA, POC, ΠΟΔΗΜΑΤΑ, PONGA, PORĘBA, POSSELT, PÖTTERING, ΠΟΥΠΑΚΗΣ, PREDA, PRENDERGAST, PROTASIEWICZ, PROVERA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RANGEL, RANSDORF, RAPKAY, ΡΑΠΤΗ, REGNER, REIMERS, REMEK, REPO, REUL, RIERA MADURELL, RIQUET, RIVASI, RIVELLINI, ROATTA, ROCHEFORT, RODUST, ROHDE, ROITHOVÁ, ROMERO LÓPEZ, ROMEVA i RUEDA, RONZULLI, ROSBACH, ROSSI, ROTH-BEHRENDT, ROUČEK, RÜBIG, RUBIKS, RÜHLE, ŠADURSKIS, SAÏFI, SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA, SALATTO, ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ, SÁNCHEZ PRESEDO, SANCHEZ-SCHMID, SÂRBU, SARGENTINI, SARTORI, SARVAMAA, SARYUSZ-WOLSKI, SAVISAAR-TOOMAST, SCHAAKE, SCHALDEMOSE, SCHLYTER, SCHMIDT, SCHNELLHARDT, SCHNIEBER-JASTRAM, SCHOLZ, SCHÖPFLIN, SCHROEDTER, SCHULZ Martin, SCHULZ Werner, SCHWAB, SCOTTÀ, SCURRIA, SEDÓ i ALABART, SEEBER, SEHNALOVÁ, SENYSZYN, SEVERIN, SIEKIERSKI, SILVESTRIS, SIMON, SIMPSON, SINCLAIRE, SIPPEL, SIWIEC, SKINNER, SKRZYDLEWSKA, ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, SMOLKOVÁ, SÓGOR, SOMMER, SØNDERGAARD, SONIK, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, SOSA WAGNER, SOUSA, SPERONI, STADLER, STAES, STASSEN, ŠŤASTNÝ, ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, STEINRUCK, STIHLER, van der STOEP, STOLOJAN, STOYANOV, STREJČEK, STRIFFLER, STURDY, SURJÁN, SVENSSON, SWOBODA, SZÁJER, SZEGEDI, SZYMAŃSKI, TABAJDI, TAKKULA, TĂNĂSESCU, TANNOCK, TARABELLA, TARAND, TATARELLA, TAVARES, TAYLOR Keith, TAYLOR Rebecca, TERHO, THEIN, ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ, THEURER, THOMAS, THOMSEN, THUN UND HOHENSTEIN, THYSSEN, ŢICĂU, TIROLIEN, TOIA, TŐKÉS, TOMAŠEVSKI, TORVALDS, TRAUTMANN, TREMATERRA, TREMOSA i BALCELLS, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, TRÜPEL, TRZASKOWSKI, ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, TURMES, TURUNEN, ΤΖΑΒΕΛΑ, UGGIAS, ULMER, ULVSKOG, UNGUREANU, URUTCHEV, VADIM TUDOR, VAIDERE, VAJGL, VĂLEAN, VAN BREMPT, VANHECKE, VAN ORDEN, VAUGHAN, VERGIAT, VERGNAUD, VERHEYEN, VIDAL-QUADRAS, de VILLIERS, VLASÁK, VLASTO, VOSS, WAŁĘSA, WATSON, WEBER Henri, WEBER Manfred, WEIDENHOLZER, WEILER, WERTHMANN, WESTLUND, WESTPHAL, WIELAND, WIKSTRÖM, WILLMOTT, WILS, WINKLER Hermann, WINKLER Iuliu, WŁOSOWICZ, WORTMANN-KOOL, YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA, YANNAKOUDAKIS, ZÁBORSKÁ, ZAHRADIL, ZALA, ZALBA BIDEGAIN, ZALEWSKI, ZAMFIRESCU, ZANICCHI, ZANONI, ZASADA, ŽDANOKA, ZELLER, ZEMKE, ZIJLSTRA, ZĪLE, ZIOBRO, ZUBER, ZVER, ZWIEFKA,

Παρατηρητές

BORZAN, BOŽINOVIĆ, GRUBIŠIĆ, JERKOVIĆ, MATUŠIĆ, RADOŠ, VRBAT

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου