Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 237kWORD 185k
Esmaspäev, 15. aprill 2013 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Volituste kontrollimine
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Presidentuuri teadaanne
 8.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 9.Kodukorra tõlgendamine
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)
 11.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 12.Petitsioonid
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Esitatud dokumendid
 15.Tööplaan
 16.Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine ***I (arutelu)
 17.Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ***I (arutelu)
 18.Meeste ja naiste võrdne kohtlemine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (arutelu)
 19.Mittesäästev makrellipüük Atlandi ookeani kirdeosas (arutelu)
 20.Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) ***I (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Arengu soodustamine kaubanduse abil (lühiettekanne)
 23.Kaubandusel ja investeeringutel põhinev kasv arengumaades (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Andrea Zanoni on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule 11. märtsi 2013. aasta istungil ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.


3. Parlamendi koosseis

Louis Grech on nimetatud Malta Euroopa asjade ministriks alates 13. märtsist 2013.

Edward Scicluna on nimetatud Malta rahandusministriks alates 13. märtsist 2013.

Simon Busuttil on valitud Malta rahvusparlamendi liikmeks alates 6. aprillist 2013.

Vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõikele 1 ning kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4 võttis parlament selle teadmiseks ja luges Louis Grechi ja Edward Scicluna ametikohad vabaks alates 13. märtsist 2013 ja Simon Busuttili ametikoha alates 6. aprillist 2013 ja teavitas sellest asjaomaseid riiklikke ametiasutusi.

Gabriele Albertini, Mario Mauro ja Gianluca Susta on valitud Itaalia senatisse alates 15. märtsist 2013.

Vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõikele 1 ning kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4 luges parlament Gabriele Albertini, Mario Mauro ja Gianluca Susta ametikohad vabaks alates nimetatud kuupäevast ja teavitas sellest asjaomast riiklikku ametiasutust.

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud, et Euroopa Parlamendi liikmeteks on valitud Mario Mauro asemel Isabella De Martini, Gabriele Albertini asemel Fabrizio Bertot ja Gianluca Susta asemel Franco Bonanini alates 12. aprillist 2013.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Isabella De Martini, Fabrizio Bertot ja Franco Bonanini vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


4. Volituste kontrollimine

JURI komisjoni ettepanekul otsustas parlament kinnitada Andreas Pitsillidese mandaadi algusega 4. märtsist 2013.


5. Fraktsioonide koosseis

Emilie Turunen liitus fraktsiooniga S&D alates 21. märtsist 2013.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonidelt S&D, PPE ja EFD taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

- Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Hannes Swoboda asemel Karin Kadenbach

- Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Salvador Garriga Polledo asemel Cristina Gutiérrez-Cortines

- PETI komisjon: Rolandas Paksase asemel Jaroslav Paška

- REGI komisjon: Salvatore Caronna asemel Francesca Barracciu

- Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon: Francesca Barracciu asemel Salvatore Caronna

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Presidentuuri teadaanne

President tuletas meelde, et Nikiforos Diamandouros on teatanud oma tagasiastumisest Euroopa Ombudsmani ametikohalt alates 1. oktoobrist 2013. President teavitas parlamendiliikmeid, et Euroopa Liidu Teatajas avaldati konkursikutse 4. aprillil ja presidendile kandidaatide esitamise tähtaeg on 8. mai 2013.

President tuletas meelde, et vastavalt kodukorra artikli 204 lõikele 2 peab iga kandidaat saama vähemalt 40 parlamendiliikme toetuse, need parlamendiliikmed peavad olema pärit vähemalt kahest liikmesriigist ning parlamendiliikmel on keelatud toetada mitut kandidaati. Kui parlamendiliige toetab mitut kandidaati, ei võeta arvesse ühtegi toetusavaldust. Pärast kandidaatide esitamist presidendile, s.t pärast 8. maid ei ole enam võimalik toetusallkirju tagasi võtta ega lisada.

Kodukorra artikli 204 lõike 3 kohaselt edastab president kõikidele kriteeriumidele vastavate kandidaatide nimekirja petitsioonikomisjonile. Petitsioonikomisjon korraldab ilmselt juuni keskel kandidaatide kuulamise. Kuulamised on avatud kõikidele parlamendiliikmetele.

President teatas ka seda, et täiskogu korraldab valimised juuli istungjärgu ajal, et uus ombudsman saaks ametisse astuda 1. oktoobril 2013.

Asjassepuutuv teave edastatakse presidendi nimel kõikidele parlamendiliikmetele selleks otstarbeks loodavalt e-posti aadressilt "Ombudsman Election 2013", kuhu tuleb saata ka parlamendiliikmete vastavasisulised küsimused.


8. Parandused (kodukorra artikkel 216)

ECON komisjon on edastanud parlamendis vastu võetud tekstide kohta järgmised parandused:

- Parandus (P7_TA-PROV(2013)0012(COR01)) 16. jaanuaril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (P7_TA-PROV(2013)0012) (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD));

- Parandus (P7_TA-PROV(2013)0013(COR01)) 16. jaanuaril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/…/EL, millega muudetakse direktiivi 2003/41/EÜ tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta, direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta ning direktiivi 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta seoses liigse tuginemisega krediidireitingutele (P7_TA-PROV(2013)0013) (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD));

- Parandus (P7_TA-PROV(2013)0069(COR01)) 12. märtsil 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet liikmesriikide üle, kellel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas (P7_TA-PROV(2013)0069) (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD));

- Parandus (P7_TA-PROV(2013)0070(COR01)) 12. märtsil 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, milles käsitletakse euroala liikmesriikide riigieelarvete eelnõude ülevaadete jälgimise ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise üldsätteid (P7_TA-PROV(2013)0070) (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)).

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandused heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul alates nende teatavakstegemisest ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panemiseks.

Parandused on kättesaadavad veebilehel Séance en direct.


9. Kodukorra tõlgendamine

Vastavalt kodukorra artikli 211 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra artikli 159 lõike 3 järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti.

„Artikli 159 lõiget 3 tõlgendatakse selliselt, et kui hääled jagunevad võrdselt hääletusel artikli 128 lõike 4 kohase soovituse eelnõu üle mitte sekkuda Euroopa Liidu Kohtu menetluses olevasse kohtuasja, siis häälte võrdne jagunemine ei tähenda soovituse, et parlament peaks sellesse menetlusse sekkuma, vastuvõtmist. Sellisel juhul loetakse, et vastutav komisjon ei ole soovitust esitanud.”

Kui enne järgmise päeva, teisipäeva, 16. aprilli 2013. aasta istungi avamist mõni fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget tõlgendust vastavalt kodukorra artikli 211 lõikele 4 ei vaidlusta, loetakse see kinnitatuks. Vastupidisel juhul pannakse see parlamendis hääletusele.


10. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)

President teatas, et ta kirjutab kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (00074/2012/LEX - C7-0095/2013 - 2011/0418(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa riskikapitalifondide kohta (00073/2012/LEX - C7-0093/2013 - 2011/0417(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 713/2009, (EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 (00075/2012/LEX - C7-0092/2013 - 2011/0300(COD)).


11. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmise dokumendi tõestatud koopia:

Euroopa Liidu ja Kanada vaheline tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava tollikoostöö leping.


12. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

20. märts 2013

Marta Mariani (nr 0112/2013); Popescu Alina (nr 0113/2013); Sander Robin (nr 0114/2013); Simone Trollo (nr 0115/2013); Giuseppe Guidi (nr 0116/2013); Corobana Cristinel (nr 0117/2013); Giulia Gaspari (nr 0118/2013); Oisin Jones-Dillon (nr 0119/2013); Bruno Schillinger (Supporters and Friends of Bruno Schillinger (SAFOB)) (nr 0120/2013); Krzysztof Harmata (Miasto Oświęcim) (nr 0121/2013); Paul Bazus (Association ADSEJ) (nr 0122/2013); Siobhan O'Carroll (nr 0123/2013); Eliade Tataru (nr 0124/2013); Susan Lowman (nr 0125/2013); Martin Turi (nr 0126/2013); Matthias Müller (nr 0127/2013); Neven Ivan Letinić (Association of Victims of the Second World War under the Italian and German Occupation 1941-1945) (nr 0128/2013); Antonino Giovinazzo (nr 0129/2013); Marian Dimitrov Nedyalkov (259 allkirja) (nr 0130/2013); Günter Van Gee (nr 0131/2013); Claudio Arena (nr 0132/2013); Marina Pellegrino (nr 0133/2013); Denisa Moșincat (nr 0134/2013); Raimondo Leonetti (nr 0135/2013); Ryszard Turbak (nr 0136/2013); Timothy Ashton (nr 0137/2013); Luigi Corò (nr 0138/2013); Raffaello Tonon (Associazione Difesa Investimenti (ADI)) (nr 0139/2013); Martin Johansson (Advokatifirman Vinge KB) (2 allkirja) (nr 0140/2013); Corinna Barwaldt (37 allkirja) (nr 0141/2013); S Dornier (nr 0142/2013); Manuel Enocq (nr 0143/2013); Stefano Zanardi (nr 0144/2013); Constantin Lupsa (nr 0145/2013); Ieva Dumbrava (nr 0146/2013); Claudio Pettenati (nr 0147/2013); Sonja Schenk (nr 0148/2013); Michel Beeckmans (nr 0149/2013); Jörg Thieme (nr 0150/2013); (nimi salastatud) (nr 0151/2013); Sophocles Georgiou (nr 0152/2013); (nimi salastatud) (nr 0153/2013); (nimi salastatud) (nr 0154/2013); Clive Bates (nr 0155/2013); Lorenzo Fontana (nr 0156/2013).

4. aprill 2013

Juan-Luis de Javier i Mari (Asociación Ecologista Arca Ibérica) (nr 0157/2013); Palmira Martins Branco da Costa (nr 0158/2013); Maria Rosalina Antunes (nr 0159/2013); Kenneth Albert Lucas (nr 0160/2013); Esperanza Vicenta Gómez Gómez (nr 0161/2013); Susan Lowman (nr 0162/2013); (nimi salastatud) (nr 0163/2013); (nimi salastatud) (nr 0164/2013); Carlemany Planella Torrelles (nr 0165/2013); Alberto José García David (nr 0166/2013); F. Floarea Burlusanu (nr 0167/2013); Adriano Álvarez Callejo (nr 0168/2013); Agustín Valero Gómez (12 allkirja) (nr 0169/2013); Santiago del Valle García (nr 0170/2013); Ana María Cedeira Zas (nr 0171/2013); Eduard Rabal Vidal (nr 0172/2013); Luz Helena Zapata Suárez (nr 0173/2013); Jesús Cárdenas (nr 0174/2013); (nimi salastatud) (nr 0175/2013); (nimi salastatud) (nr 0176/2013); Andrea Dimitri (nr 0177/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr 0178/2013); Manuel da Rocha (nr 0179/2013); (nimi salastatud) (nr 0180/2013); Vítor Hugo Sousa Costa (nr 0181/2013); (nimi salastatud) (nr 0182/2013); Víctor Ángel Matesanz Postigo (nr 0183/2013); (nimi salastatud) (nr 0184/2013); (nimi salastatud) (nr 0185/2013); V. Guillermo García Salvador (nr 0186/2013); Jose Manuel Martín Álvarez (nr 0187/2013); Macarena Rodríguez García (nr 0188/2013); (nimi salastatud) (nr 0189/2013); (nimi salastatud) (nr 0190/2013); Vagner Iohan (nr 0191/2013); Monika Kunz (nr 0192/2013).

12. aprill 2013

Bjorn Biehler (nr 0193/2013); (nimi salastatud) (nr 0194/2013); Bianca Heiden (nr 0195/2013); Rolf Becker (nr 0196/2013); Benedikt Schoser (Friedrich-Baur Institut, Neurologische Klinik, Klinikum der Universität München) (nr 0197/2013); Florence Berg (2 allkirja) (nr 0198/2013); Dieter Quade (2 allkirja) (nr 0199/2013); Norman Nagel (nr 0200/2013); (nimi salastatud) (nr 0201/2013); (nimi salastatud) (nr 0202/2013); (nimi salastatud) (nr 0203/2013); Julianna Geissler (nr 0204/2013); Florian Bosse (nr 0205/2013); (nimi salastatud) (nr 0206/2013); Ludwig Bühlmeier (nr 0207/2013); Franz Michael Letsch (nr 0208/2013); Matthias Ferrari (nr 0209/2013); (nimi salastatud) (nr 0210/2013); Wolfgang Wysocki (nr 0211/2013); (nimi salastatud) (nr 0212/2013); Anna Widera (nr 0213/2013); Ronald Schirmer (Schirmer & Partner GmbH & Co.KG) (2 allkirja) (nr 0214/2013); Melanie Hilkemeier (NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.) (nr 0215/2013); Hinko Murovec (nr 0216/2013); Aivars Ašmanis (nr 0217/2013); Antonis Bolos (nr 0218/2013); Paraskevas Tsavdaridis (nr 0219/2013); (nimi salastatud) (nr 0220/2013); Spyros Triantafyllidis (nr 0221/2013); Theodoros Pitikaris (nr 0222/2013); Henning Frøslev (nr 0223/2013); Constantinos D. Pylarinos (Greek Association of Former Members of the Hellenic and the European Parliament) (nr 0224/2013); Stanislava Merňáková (nr 0225/2013); Arif Laurimaa (nr 0226/2013); Anita Willemse (nr 0227/2013); Fred de Klerk (nr 0228/2013); (nimi salastatud) (nr 0229/2013); Bryan Lecot (nr 0230/2013); Jerzy Chachulski (nr 0231/2013); Anna Kleszcz (nr 0232/2013); Jan Waskiel (nr 0233/2013); Štefan Štefanides (nr 0234/2013); Christian Mörner (6 allkirja) (nr 0235/2013); Patrick Vanhoudt (nr 0236/2013); (nimi salastatud) (nr 0237/2013); Yiannis Maniatis (Citizens' Initiative of Megalopoli) (nr 0238/2013); Gaetano Cortese (nr 0239/2013); Ioan Padurariu (nr 0240/2013); Jürgen Weidemann (Weidemann Pigorsch Rechtsanwalte) (nr 0241/2013); Paul Downes (nr 0242/2013); (nimi salastatud) (nr 0243/2013); Huseyin Gencoglu (nr 0244/2013); (nimi salastatud) (nr 0245/2013); (nimi salastatud) (nr 0246/2013); (nimi salastatud) (nr 0247/2013); Rodney Enderby (nr 0248/2013); Antonio Martire (nr 0249/2013); Jesús Martínez (nr 0250/2013); Antoine Coppin (nr 0251/2013); Alessandro Testa (nr 0252/2013); (nimi salastatud) (nr 0253/2013); Carlo Simoni (Comitato Popolare SOS C&C) (7 allkirja) (nr 0254/2013); John Pyrokkas (nr 0255/2013); (nimi salastatud) (nr 0256/2013); (nimi salastatud) (2 allkirja) (nr 0257/2013); (nimi salastatud) (nr 0258/2013); Pascu Florian Cuc (nr 0259/2013); David Malcolm (nr 0260/2013); Giuseppina Spanò (nr 0261/2013); (nimi salastatud) (nr 0262/2013); Natasha Alekseeva (nr 0263/2013); Bernadette Ellis (nr 0264/2013); Jonathan Levy (nr 0265/2013); Oisin Jones-Dillon (nr 0266/2013); Giuseppe Messina (nr 0267/2013); (nimi salastatud) (nr 0268/2013); Michael Banse (nr 0269/2013); Georg Moreth (nr 0270/2013); (nimi salastatud) (nr 0271/2013); (nimi salastatud) (nr 0272/2013); Igor Jacak (51 allkirja) (nr 0273/2013); Dieter Horns (nr 0274/2013); Dietmar Schmidt (nr 0275/2013); Asise Andrea Kelany-Maier (nr 0276/2013); Jürgen Flug (nr 0277/2013); Manfred Ehlert (nr 0278/2013); (nimi salastatud) (nr 0279/2013); Jan Lindner (nr 0280/2013); Hermann Lang (nr 0281/2013); Guido Muenster (nr 0282/2013); Heinz Thiele (nr 0283/2013); Robert Olaf de Clercq (nr 0284/2013); Christoph Klein (nr 0285/2013); Wilhelm Krpalek (nr 0286/2013); (nimi salastatud) (nr 0287/2013); Joachim Klein (nr 0288/2013); (nimi salastatud) (nr 0289/2013); (nimi salastatud) (nr 0290/2013); Marjan Rupnik (nr 0291/2013); Maja Volgemut (nr 0292/2013); Ayse Donmezer (nr 0293/2013); (nimi salastatud) (nr 0294/2013); Sándor Asztalos (nr 0295/2013); Zoltán Bíró (nr 0296/2013); Zoltán Bíró (nr 0297/2013); (nimi salastatud) (nr 0298/2013); (nimi salastatud) (nr 0299/2013); Piotr Kawa (nr 0300/2013).


13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000023/2013), mille esitas(id) Pat the Cope Gallagher ja Gabriel Mato Adrover PECH komisjoni nimel komisjonile: Määruse (EL) nr 1026/2012 rakendamine seoses mittesäästva makrellipüügiga Kirde-Atlandil (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP));

- (O-000017/2013), mille esitas(id) Danuta Maria Hübner DEVE komisjoni nimel komisjonile: Piirkondlik riigiabi (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP));

- (O-000035/2013), mille esitas(id) Pat the Cope Gallagher ja Gabriel Mato Adrover PECH komisjoni nimel nõukogule: Institutsiooniline ummikseis seoses kalanduse mitmeaastaste majandamiskavadega (B7-0116/2013) (2013/2588(RSP));

- (O-000039/2013), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli täiendamine (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013) ( 2013/2582(RSP)).


14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Eelnõu: nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks tähtaeg esindajate kaheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik), selle kohaldamiskuupäeva osas (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- ***I Raport Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (uuesti sõnastatud) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 812/2004, millega sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku püügi kohta püügipiirkondades, ja muudetakse määrust (EÜ) nr 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

- Raport meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega käsitleva nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ ülevõtmise ja kohaldamise kohta (2010/2043(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiive 1999/4/EÜ, 2000/36/EÜ, 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ ja 2001/114/EÜ seoses komisjonile antavate volitustega (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Matthias Groote (A7-0045/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa rahvastikustatistika kohta (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Skagerraki suhtes kohaldatavate teatavate tehniliste ja kontrollimeetmete kohta, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 850/98 ja (EÜ) nr 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Raport kaubanduse ja investeeringute kui arenguriikide majanduskasvu edendajate kohta 2012/2225(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Raport arengu edendamise kohta kaubanduse kaudu 2012/2224(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Raport audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamise kohta (2012/2132(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) kohta (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Raport finants- ja majanduskriisi mõju kohta inimõigustele (2012/2136(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) vautšerite käsitlemise osas (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist viisade väljastamise lihtsustamise lepingut muutva Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise lepingu sõlmimise kohta (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ajutise erandi tegemise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Peter Liese (A7-0060/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Raport kaheksanda, üheksanda ja kümnenda Euroopa Arengufondi 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Raport Euroopa Politseikolledži 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[13]] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

- Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Raport Euroopa Keskkonnaameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Raport Eurojusti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

- Raport Euroopa Toiduohutusameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- Raport Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Raport Euroopa Koolitusfondi 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Raport Euroopa Politseiameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Raport Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Raport ühisettevõtte Clean Sky 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

- Raport ühisettevõtte ARTEMIS 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Raport innovatiivsete ravimite algatuse ühisettevõtte 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Raport ülevõtmispakkumiste direktiivi 2004/25/EÜ kohaldamise kohta (2012/2262(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 9. juuni 2011. aasta otsuse (laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise 23. novembri 2007. aasta Haagi konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta) II ja III lisa (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Euroopa Kontrollikoda (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (COM(2012)0436[[09]] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Raport kontrollikoja eriaruannete kohta komisjoni 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kontekstis (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Raport Euroopa Kemikaaliameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Raport Euroopa Ravimiameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

- Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Raport ühisettevõtte SESAR 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Raport Euratomi Tarneagentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Raport ühisettevõtte ENIAC 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Raport Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2012/2326(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Raport Jürgen Creutzmanni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2013/2016(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Raport Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida leping, millega muudetakse teist korda partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous ja mida on muudetud esimest korda 25. juunil 2005 Luxembourgis (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - DEVE komisjon - Raportöör: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Itaalia) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

- Raport Euroopa Parlamendi 2014. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (2013/2018(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

- Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Raport Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Raport Euroopa Liidu ametite 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (2012/2214(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

- Raport Ewald Stadleri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2012/2239(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu kalandusalase partnerluslepingu ja protokolli (millega määratakse kindlaks partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelist viisade väljastamise lihtsustamise lepingut muutva Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahelise lepingu sõlmimise kohta (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse süsteem rahalise abi andmiseks liikmesriikidele, kelle rahaühik ei ole euro (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)) - ECON komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ÜRO kaitsekohustuse põhimõtte kohta (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus laevade ringlussevõtu kohta (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/016 IT/Agile, Itaalia) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Austria) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Raport taastuvenergiaga seonduvate tänaste ülesannete ja võimaluste kohta Euroopa energia siseturul (2012/2259(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Herbert Reul (A7-0135/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

2.2) soovitused teisele lugemisele

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa seoses mitme riigi väljajätmisega läbirääkimised lõpule viinud piirkondade või riikide loetelust (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: David Martin (A7-0123/2013)

3) parlamendiliikmed

3.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek võitluse kohta fundamentalismi ja naistevastase vägivalla vastu (B7-0159/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek puuetega inimestele liikluspiirangutega alal liiklemiseks väljastatud lubade identifitseerimise ühtse võrgustiku loomise kohta (B7-0163/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL

3.2) soovituse ettepanekud (kodukorra artikkel 121)

- Laima Liucija Andrikienė, fraktsiooni PPE nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule seoses ELi suuniste kavandiga usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta (B7-0164/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET


15. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2013. aasta aprilli täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 507.910/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev ja teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Fraktsioonide nõusolekul jäetakse Michael Cashmani raport (A7-0110/2013) - 23. juuni 2000. aasta Cotonou lepingu teistkordne muutmine (lõpliku päevakorra projekti punkt 113) päevakorrast välja.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


16. Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote tutvustas raportit.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Amalia Sartori (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE nimel, Dan Jørgensen fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dan Jørgensen, Richard Seeber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, kes keeldus vastamast kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Chris Davies ja Dan Jørgensen, Romana Jordan kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Yannick Jadot, Kriton Arsenis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid João Ferreira ja Konrad Szymański, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič ja Tadeusz Cymański.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen ja Francisco Sosa Wagner.

Sõna võtsid Connie Hedegaard, Matthias Groote ja Kriton Arsenis, kes käsitles oma sõnavõtu tõlget inglise keelde.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2013protokoll punkt 8.11.


17. Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ajutise erandi tegemise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem [COM(2012)0697 - C7-0385/2012- 2012/0328(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Peter Liese (A7-0060/2013)

Peter Liese tutvustas raportit.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid Mathieu Grosch (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Richard Seeber fraktsiooni PPE nimel, Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Chris Davies ja Peter Liese, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Csaba Sógor, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer ja Ismail Ertug.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michael Gahler, Sergio Gaetano Cofferati, Jaroslav Paška, Erik Bánki ja Judith A. Merkies.

Sõna võtsid Connie Hedegaard, Jacqueline Foster, Connie Hedegaard ja Peter Liese.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2013protokoll punkt 8.12.


18. Meeste ja naiste võrdne kohtlemine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (arutelu)

Raport nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) ülevõtmise ja kohaldamise kohta [2010/2043(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

Zita Gurmai tutvustas raportit.

Sõna võttis Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võtsid Joanna Katarzyna Skrzydlewska fraktsiooni PPE nimel, Edite Estrela fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Krisztina Morvai ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Andrea Češková fraktsiooni ECR nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Edit Bauer, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Silvia Costa, Minodora Cliveti ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Krisztina Morvai, Sari Essayah ja Mojca Kleva Kekuš.

Sõna võttis Maria Damanaki.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võttis Zita Gurmai.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2013protokoll punkt 8.17.


19. Mittesäästev makrellipüük Atlandi ookeani kirdeosas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000023/2013), mille esitas(id) Pat the Cope Gallagher ja Gabriel Mato Adrover PECH komisjoni nimel komisjonile: Määruse (EL) nr 1026/2012 rakendamine seoses mittesäästva makrellipüügiga Kirde-Atlandil (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP))

Pat the Cope Gallagher esitas küsimuse.

Maria Damanaki (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Jarosław Leszek Wałęsa fraktsiooni PPE nimel, Isabelle Thomas fraktsiooni S&D nimel, Ian Hudghton fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Antolín Sánchez Presedo ja Alain Cadec.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria do Céu Patrão Neves, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Catherine Stihler ja Chris Davies.

Sõna võttis Maria Damanaki.

Arutelu lõpetati.


20. Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) kohta [COM(2010)0521 - C7-0302/2010- 2010/0275(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Giles Chichester (A7-0056/2013)

Giles Chichester tutvustas raportit.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Christian Ehler fraktsiooni PPE nimel, Silvia-Adriana Ţicău fraktsiooni S&D nimel, Adina-Ioana Vălean fraktsiooni ALDE nimel, Amelia Andersdotter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charalampos Angourakis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ioannis A. Tsoukalas, Dimitrios Droutsas, Lambert van Nistelrooij ja Ivailo Kalfin.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Sari Essayah, Ioan Enciu, Jaroslav Paška ja Ingeborg Gräßle.

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Giles Chichester.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2013protokoll punkt 8.1.


21. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Silvia-Adriana Ţicău, Graham Watson, Nikos Chrysogelos, Marek Henryk Migalski, Slavi Binev, Martina Anderson, Nicole Sinclaire, Petru Constantin Luhan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Oreste Rossi, Jacky Hénin, Corneliu Vadim Tudor, Romana Jordan, Ingeborg Gräßle, Joseph Cuschieri, Kristiina Ojuland, Sandrine Bélier, Marisa Matias, Maria do Céu Patrão Neves, Ioan Enciu, Elena Băsescu, Catherine Stihler ja Seán Kelly.


22. Arengu soodustamine kaubanduse abil (lühiettekanne)

Raport arengu soodustamise kohta kaubanduse abil [COM(2012)0022 - 2012/2224(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Alf Svensson (A7-0054/2013)

Alf Svensson tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Rareş-Lucian Niculescu, João Ferreira, Krisztina Morvai, Miroslav Mikolášik ja Seán Kelly.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2013protokoll punkt 8.18.


23. Kaubandusel ja investeeringutel põhinev kasv arengumaades (lühiettekanne)

Raport kaubandusel ja investeeringutel põhineva kasvu kohta arengumaades [COM(2012)0022 - 2012/2225(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

Tokia Saïfi (raportöör) tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Franziska Keller, João Ferreira ja Elena Băsescu.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2013protokoll punkt 8.19.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 507.910/OJMA).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.50.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat

Õigusteave - Privaatsuspoliitika