Index 
Jegyzőkönyv
PDF 254kWORD 229k
2013. április 15., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.A Parlament tagjai
 4.Mandátumvizsgálat
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Az elnök közleménye
 8.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 9.Az eljárási szabályzat értelmezése
 10.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)
 11.Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása
 12.Petíciók
 13.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Ügyrend
 16.Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezése ***I (vita)
 17.Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere ***I (vita)
 18.A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elve az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében (vita)
 19.Az Atlanti óceán északkeleti részén folytatott fenntarthatatlan makrélahalászat (vita)
 20.Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) ***I (vita)
 21.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 22.A fejlődés elősegítése a kereskedelem révén (rövid ismertetés)
 23.A fejlődő országok számára a növekedés motorját jelentő kereskedelem és beruházás (rövid ismertetés)
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Andrea Zanoni közli, hogy jelen volt a 2013. március 11-i ülésen, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.


3. A Parlament tagjai

Louis Grecht 2013. március 13-i hatállyal kinevezték Málta európai ügyekért felelős miniszterévé.

Edward Sciclunát 2013. március 13-i hatállyal kinevezték Málta pénzügyminiszterévé.

Simon Busuttilt 2013. április 6-i hatállyal máltai nemzeti parlamenti képviselővé választották.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése és az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (4) bekezdése értelmében a Parlament ezt tudomásul veszi és megállapítja, hogy Louis Grech és Edward Scicluna képviselői helye 2013. március 13-i, Simon Busuttil képviselői helye pedig 2013. április 6-i hatállyal megüresedik, és erről értesíti az érintett tagállamot.

Gabriele Albertinit, Mario Maurót és Gianluca Sustát 2013. március 15-i hatállyal az olasz szenátus tagjává választották.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése és az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (4) bekezdése értelmében a Parlament megállapítja, hogy Gabriele Albertini, Mario Mauro és Gianluca Susta képviselői helye 2013. március 15-i hatállyal megüresedik, és erről értesíti az érintett tagállamot.

Az illetékes olasz hatóságok bejelentették Isabella De Martini kinevezését Mario Mauro helyére, Fabrizio Bertot kinevezését Gabriele Albertini helyére, valamint Franco Bonanini kinevezését Gianluca Susta helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésük első napja: 2013. április 12.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Isabella De Martini, Fabrizio Bertot és Franco Bonanini elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


4. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2013. március 4-i hatállyal érvényesnek tekinti Andreas Pitsillides képviselői mandátumát


5. A képviselőcsoportok tagjai

Emilie Turunen csatlakozott az S&D képviselőcsoporthoz, tagságának kezdő napja: 2013. március 21.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az S&D, a PPE és az EFD képviselőcsoport:

– Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Hannes Swoboda helyére Karin Kadenbach

– Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Salvador Garriga Polledo helyére Cristina Gutiérrez-Cortines

– PETI bizottság: Rolandas Paksas helyére Jaroslav Paška

– REGI bizottság: Salvatore Caronna helyére Francesca Barracciu

– LIBE bizottság: Francesca Barracciu helyére Salvatore Caronna

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


7. Az elnök közleménye

Az elnök emlékeztet arra, hogy Nikiforos Diamandouros bejelentette, hogy 2013. október 1-jei hatállyal lemond európai ombudsmani tisztségéről. Az elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy április 4-én a Hivatalos Lapban felhívást tettek közzé jelölések benyújtására, melyeket az elnökhöz kell benyújtani 2013. május 8-ig.

Az elnök emlékeztet arra, hogy az eljárási szabályzat 204. cikke (2) bekezdése értelmében minden egyes pályázót támogatnia kell az Európai Parlament legalább negyven képviselőjének, akik legalább két tagállam állampolgárai közül kerülnek ki, és hogy egy képviselő egynél több pályázót nem támogathat. Amennyiben egy képviselő több pályázót is támogat, egyik támogatás sem vehető figyelembe. A jelölés elnöknek való benyújtását követően, tehát május 8. után, nem lehetséges további támogató aláírást csatolni hozzá, vagy a korábban adott támogató aláírást visszavonni.

Az eljárási szabályzat 204. cikke (3) bekezdésének értelmében a valamennyi követelménynek megfelelő jelöléseket az elnök továbbítja a Petíciós Bizottságnak, amely feltehetően június közepére meghallgatásra fogja hívni az érdekelteket. E meghallgatásokon minden képviselő részt vehet majd.

Az elnök közli továbbá, hogy a választásra a júliusi plenáris ülésen kerül majd sor, hogy az új európai ombudsman 2013. október 1-jén hivatalba léphessen.

Ezt a tájékoztatást elnöki közlemény formájában elküldik minden képviselőnek az e célból létrehozott „Ombudsman Election 2013” e-mail címről, amelyre a képviselők a tárgyhoz tartozó kérdéseiket is elküldhetik.


8. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)

Az ECON bizottság az alábbi helyesbítéseket továbbította az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

Helyesbítés (P7_TA-PROV(2013)0012(COR01)) az Európai Parlament által 2013. január 16-án a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz (P7_TA-PROV(2013)0012) (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD));

Helyesbítés (P7_TA-PROV(2013)0013(COR01)) az Európai Parlament által 2013. január 16-án a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK irányelvnek, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek és az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések túlzott figyelembevétele tekintetében történő módosításáról szóló 2013/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz (P7_TA-PROV(2013)0013) (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD));

Helyesbítés (P7_TA-PROV(2013)0069(COR01)) az Európai Parlament által 2013. március 12-én a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspontra (P7_TA-PROV(2013)0069) (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD));

Helyesbítés (P7_TA-PROV(2013)0070(COR01)) az Európai Parlament által 2013. március 12-én az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz (P7_TA-PROV(2013)0070) (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)).

Az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha huszonnégy órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.

A helyesbítések elérhetők a „Séance en direct” honlapon.


9. Az eljárási szabályzat értelmezése

Az elnök az eljárási szabályzat 211. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet, hogy az eljárási szabályzat 159. cikke (3) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi Bizottság a következőképpen értelmezte a szóban forgó rendelkezést:

„A 159. cikk (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben szavazategyenlőség áll fenn a 128. cikk (4) bekezdése szerinti, arra vonatkozó ajánlás tervezetéről való szavazás eredményeként, hogy a Parlament ne avatkozzon be valamely, az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban levő eljárásba, e szavazategyenlőség nem jelenti azt, hogy az illetékes bizottság a Parlament beavatkozására vonatkozó ajánlást fogadott volna el. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy az illetékes bizottság nem fogadott el ajánlást.”

Amennyiben ezen értelmezés ellen nem emel szót valamely képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő az eljárási szabályzat 211. cikkének (4) bekezdése értelmében a holnapi, 2013. április 16-i, keddi ülés kezdete előtt, úgy az elfogadottnak minősül. Ellenkező esetben az értelmezés szavazásra bocsátandó a plenáris ülésen.


10. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai szociális vállalkozási alapokról (00074/2012/LEX - C7-0095/2013 - 2011/0418(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai kockázatitőke-alapokról (00073/2012/LEX - C7-0093/2013 - 2011/0417(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanácsi rendelete a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról (00075/2012/LEX - C7-0092/2013 - 2011/0300(COD)).


11. Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentum hitelesített másolatát továbbította:

Megállapodás az Európai Unió és Kanada között a szállítási lánc biztonságával kapcsolatos kérdéseket érintő vámügyi együttműködésről


12. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2013. március 20.

Marta Mariani (n° 0112/2013); Popescu Alina (n° 0113/2013); Sander Robin (n° 0114/2013); Simone Trollo (n° 0115/2013); Giuseppe Guidi (n° 0116/2013); Corobana Cristinel (n° 0117/2013); Giulia Gaspari (n° 0118/2013); Oisin Jones-Dillon (n° 0119/2013); Bruno Schillinger (Supporters and Friends of Bruno Schillinger (SAFOB)) (n° 0120/2013); Krzysztof Harmata (Miasto Oświęcim) (n° 0121/2013); Paul Bazus (Association ADSEJ) (n° 0122/2013); Siobhan O'Carroll (n° 0123/2013); Eliade Tataru (n° 0124/2013); Susan Lowman (n° 0125/2013); Martin Turi (n° 0126/2013); Matthias Müller (n° 0127/2013); Neven Ivan Letinić (Association of Victims of the Second World War under the Italian and German Occupation 1941-1945) (n° 0128/2013); Antonino Giovinazzo (n° 0129/2013); Marian Dimitrov Nedyalkov (259 aláírás) (n° 0130/2013); Günter Van Gee (n° 0131/2013); Claudio Arena (n° 0132/2013); Marina Pellegrino (n° 0133/2013); Denisa Moșincat (n° 0134/2013); Raimondo Leonetti (n° 0135/2013); Ryszard Turbak (n° 0136/2013); Timothy Ashton (n° 0137/2013); Luigi Corò (n° 0138/2013); Raffaello Tonon (Associazione Difesa Investimenti (ADI)) (n° 0139/2013); Martin Johansson (Advokatifirman Vinge KB) (2 aláírás) (n° 0140/2013); Corinna Barwaldt (37 aláírás) (n° 0141/2013); S Dornier (n° 0142/2013); Manuel Enocq (n° 0143/2013); Stefano Zanardi (n° 0144/2013); Constantin Lupsa (n° 0145/2013); Ieva Dumbrava (n° 0146/2013); Claudio Pettenati (n° 0147/2013); Sonja Schenk (n° 0148/2013); Michel Beeckmans (n° 0149/2013); Jörg Thieme (n° 0150/2013); (bizalmas név) (n° 0151/2013); Sophocles Georgiou (n° 0152/2013); (bizalmas név) (n° 0153/2013); (bizalmas név) (n° 0154/2013); Clive Bates (n° 0155/2013); Lorenzo Fontana (n° 0156/2013).

2013. április 4.

Juan-Luis de Javier i Mari (Asociación Ecologista Arca Ibérica) (n° 0157/2013); Palmira Martins Branco da Costa (n° 0158/2013); Maria Rosalina Antunes (n° 0159/2013); Kenneth Albert Lucas (n° 0160/2013); Esperanza Vicenta Gómez Gómez (n° 0161/2013); Susan Lowman (n° 0162/2013); (bizalmas név) (n° 0163/2013); (bizalmas név) (n° 0164/2013); Carlemany Planella Torrelles (n° 0165/2013); Alberto José García David (n° 0166/2013); F. Floarea Burlusanu (n° 0167/2013); Adriano Álvarez Callejo (n° 0168/2013); Agustín Valero Gómez (12 aláírás) (n° 0169/2013); Santiago del Valle García (n° 0170/2013); Ana María Cedeira Zas (n° 0171/2013); Eduard Rabal Vidal (n° 0172/2013); Luz Helena Zapata Suárez (n° 0173/2013); Jesús Cárdenas (n° 0174/2013); (bizalmas név) (n° 0175/2013); (bizalmas név) (n° 0176/2013); Andrea Dimitri (n° 0177/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (n° 0178/2013); Manuel da Rocha (n° 0179/2013); (bizalmas név) (n° 0180/2013); Vítor Hugo Sousa Costa (n° 0181/2013); (bizalmas név) (n° 0182/2013); Víctor Ángel Matesanz Postigo (n° 0183/2013); (bizalmas név) (n° 0184/2013); (bizalmas név) (n° 0185/2013); V. Guillermo García Salvador (n° 0186/2013); Jose Manuel Martín Álvarez (n° 0187/2013); Macarena Rodríguez García (n° 0188/2013); (bizalmas név) (n° 0189/2013); (bizalmas név) (n° 0190/2013); Vagner Iohan (n° 0191/2013); Monika Kunz (n° 0192/2013).

2013. április 12.

Bjorn Biehler (n° 0193/2013); (bizalmas név) (n° 0194/2013); Bianca Heiden (n° 0195/2013); Rolf Becker (n° 0196/2013); Benedikt Schoser (Friedrich-Baur Institut, Neurologische Klinik, Klinikum der Universitat Munchen) (n° 0197/2013); Florence Berg (2 aláírás) (n° 0198/2013); Dieter Quade (2 aláírás) (n° 0199/2013); Norman Nagel (n° 0200/2013); (bizalmas név) (n° 0201/2013); (bizalmas név) (n° 0202/2013); (bizalmas név) (n° 0203/2013); Julianna Geissler (n° 0204/2013); Florian Bosse (n° 0205/2013); (bizalmas név) (n° 0206/2013); Ludwig Bühlmeier (n° 0207/2013); Franz Michael Letsch (n° 0208/2013); Matthias Ferrari (n° 0209/2013); (bizalmas név) (n° 0210/2013); Wolfgang Wysocki (n° 0211/2013); (bizalmas név) (n° 0212/2013); Anna Widera (n° 0213/2013); Ronald Schirmer (Schirmer & Partner GmbH & Co.KG) (2 aláírás) (n° 0214/2013); Melanie Hilkemeier (NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.) (n° 0215/2013); Hinko Murovec (n° 0216/2013); Aivars Ašmanis (n° 0217/2013); Antonis Bolos (n° 0218/2013); Paraskevas Tsavdaridis (n° 0219/2013); (bizalmas név) (n° 0220/2013); Spyros Triantafyllidis (n° 0221/2013); Theodoros Pitikaris (n° 0222/2013); Henning Frøslev (n° 0223/2013); Constantinos D. Pylarinos (Greek Association of Former Members of the Hellenic and the European Parliament) (n° 0224/2013); Stanislava Merňáková (n° 0225/2013); Arif Laurimaa (n° 0226/2013); Anita Willemse (n° 0227/2013); Fred de Klerk (n° 0228/2013); (bizalmas név) (n° 0229/2013); Bryan Lecot (n° 0230/2013); Jerzy Chachulski (n° 0231/2013); Anna Kleszcz (n° 0232/2013); Jan Waskiel (n° 0233/2013); Štefan Štefanides (n° 0234/2013); Christian Mörner (6 aláírás) (n° 0235/2013); Patrick Vanhoudt (n° 0236/2013); (bizalmas név) (n° 0237/2013); Yiannis Maniatis (Citizens Initiative of Megalopoli) (n° 0238/2013); Gaetano Cortese (n° 0239/2013); Ioan Padurariu (n° 0240/2013); Jürgen Weidemann (Weidemann Pigorsch Rechtsanwalte) (n° 0241/2013); Paul Downes (n° 0242/2013); (bizalmas név) (n° 0243/2013); Huseyin Gencoglu (n° 0244/2013); (bizalmas név) (n° 0245/2013); (bizalmas név) (n° 0246/2013); (bizalmas név) (n° 0247/2013); Rodney Enderby (n° 0248/2013); Antonio Martire (n° 0249/2013); Jesús Martínez (n° 0250/2013); Antoine Coppin (n° 0251/2013); Alessandro Testa (n° 0252/2013); (bizalmas név) (n° 0253/2013); Carlo Simoni (Comitato Popolare SOS C&C) (7 aláírás) (n° 0254/2013); John Pyrokkas (n° 0255/2013); (bizalmas név) (n° 0256/2013); (bizalmas név) (2 aláírás) (n° 0257/2013); (bizalmas név) (n° 0258/2013); Pascu Florian Cuc (n° 0259/2013); David Malcolm (n° 0260/2013); Giuseppina Spanò (n° 0261/2013); (bizalmas név) (n° 0262/2013); Natasha Alekseeva (n° 0263/2013); Bernadette Ellis (n° 0264/2013); Jonathan Levy (n° 0265/2013); Oisin Jones-Dillon (n° 0266/2013); Giuseppe Messina (n° 0267/2013); (bizalmas név) (n° 0268/2013); Michael Banse (n° 0269/2013); Georg Moreth (n° 0270/2013); (bizalmas név) (n° 0271/2013); (bizalmas név) (n° 0272/2013); Igor Jacak (51 aláírás) (n° 0273/2013); Dieter Horns (n° 0274/2013); Dietmar Schmidt (n° 0275/2013); Asise Andrea Kelany-Maier (n° 0276/2013); Jürgen Flug (n° 0277/2013); Manfred Ehlert (n° 0278/2013); (bizalmas név) (n° 0279/2013); Jan Lindner (n° 0280/2013); Hermann Lang (n° 0281/2013); Guido Muenster (n° 0282/2013); Heinz Thiele (n° 0283/2013); Robert Olaf de Clercq (n° 0284/2013); Christoph Klein (n° 0285/2013); Wilhelm Krpalek (n° 0286/2013); (bizalmas név) (n° 0287/2013); Joachim Klein (n° 0288/2013); (bizalmas név) (n° 0289/2013); (bizalmas név) (n° 0290/2013); Marjan Rupnik (n° 0291/2013); Maja Volgemut (n° 0292/2013); Ayse Donmezer (n° 0293/2013); (bizalmas név) (n° 0294/2013); Asztalos Sándor (n° 0295/2013); Bíró Zoltán (n° 0296/2013); Bíró Zoltán (n° 0297/2013); (bizalmas név) (n° 0298/2013); (bizalmas név) (n° 0299/2013); Piotr Kawa (n° 0300/2013).


13. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-000023/2013) felteszi: Pat the Cope Gallagher és Gabriel Mato Adrover, a PECH bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az 1026/2012/EU rendelet végrehajtása az Atlanti-óceán északkeleti részén folytatott nem fenntartható makrélahalászat tekintetében (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP));

- (O-000017/2013) felteszi: Danuta Maria Hübner, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Regionális állami támogatások (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP));

- (O-000035/2013) felteszi: Pat the Cope Gallagher és Gabriel Mato Adrover, a PECH bizottság nevében, a Tanácshoz: A többéves halászati gazdálkodási terveket érintő intézményi patthelyzet (B7-0116/2013) (2013/2588(RSP));

- (O-000039/2013) felteszi: Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz (MIP) kapcsolódó eredménytábla kiteljesítése (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013) ( 2013/2582(RSP)).


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

– Javaslat a hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjére vonatkozó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN

– Javaslat a tengeri területrendezés és az integrált partiövezet-gazdálkodás keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- A Tanács határozattervezete a közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározásáról (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS))

utalva

illetékes :

AFCO

- Javaslat a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 450/2008/EK rendeletnek (Modernizált Vámkódex) az alkalmazási időpont tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

– ***I Jelentés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)) – IMCO bizottság – Előadó: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

– ***I Jelentés a közbeszerzésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)) – IMCO bizottság – Előadó: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

– ***I Jelentés a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról és a 88/98/EK rendelet módosításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0447 – C7-0213/2012 – 2012/0216(COD)) – PECH bizottság – Előadó: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

– Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK tanácsi irányelv átültetéséről és alkalmazásáról (2010/2043(INI)) – FEMM bizottság – Előadó: Gurmai Zita (A7-0044/2013)

– ***I Jelentés az 1999/4/EK, a 2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelvnek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD)) – ENVI bizottság – Előadó: Matthias Groote (A7-0045/2013)

– ***I Jelentés a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésére vonatkozó rendelkezések pontosítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)) – ENVI bizottság – Előadó: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- ***I Jelentés az európai demográfiai statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Sógor Csaba (A7-0050/2013)

- ***I Jelentés a Skagerrak területén érvényes egyes technikai és ellenőrző intézkedésekről, valamint a 850/98/EK rendelet és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Jelentés a fejlődő országok számára a növekedés motorját jelentő kereskedelemről és beruházásról (2012/2225(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Jelentés a fejlődés kereskedelem révén történő elősegítéséről (2012/2224(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Jelentés az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtásáról (2012/2132(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- ***I Jelentés az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségre (ENISA) vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Jelentés a pénzügyi és gazdasági válság emberi jogokra gyakorolt hatásáról (2012/2136(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- * Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az utalványok kezelése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- ***I Jelentés az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvtől való ideiglenes eltérésről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Peter Liese (A7-0060/2013)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Jelentés a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[13]] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

- Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Jelentés a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Jelentés az Eurojust 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Jelentés az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

- Jelentés az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Jelentés az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Jelentés a Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

- Jelentés az ARTEMIS Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Jelentés az Innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Jelentés a nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelv alkalmazásáról (2012/2262(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- * Jelentés a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezménynek az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról szóló, 2011. június 9-i tanácsi határozat II. és III. mellékletének módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – európai ombudsman (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos (COM(2012)0436[[09]] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Jelentés a Bizottság 2011. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Jelentés az Európai Unió 2011. évi általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

- Jelentés az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Jelentés a SESAR Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítéséről (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Jelentés az ENIAC Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Jelentés a Hans-Peter Martin mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2012/2326(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Jelentés Jürgen Creutzmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2013/2016(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Jelentés a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- *** Ajánlás a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt és Luxembourgban 2005. június 25-én első alkalommal módosított partnerségi megállapodást második alkalommal módosító megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - DEVE bizottság - Előadó: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA” referenciaszámú kérelme) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

- Jelentés az Európai Parlament 2014-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól (2013/2018(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

- Jelentés az Európai Bankhatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Jelentés az Európai Unió ügynökségei 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés (2012/2214(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

- Jelentés az Ewald Stadler mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2012/2239(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- *** Ajánlás a halászati partnerségi megállapodás és a halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Időközi jelentés a nem euróövezeti tagállamok pénzügyi támogatását biztosító eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)) - ECON bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz intézett, az ENSZ védelmi felelősségre vonatkozó elvére (R2P) irányuló javaslatával (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

- ***I Jelentés a hajók újrafeldolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2011/016 IT/Agile” referenciaszámú kérelme) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Ausztria „EGF/2011/010 AT/Austria Tabak” referenciaszámú kérelme) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Jelentés a megújuló energia tekintetében az európai energiapiacon fennálló jelenlegi kihívásokról és esélyekről (2012/2259(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Herbert Reul (A7-0135/2013)

- ***I Jelentés a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács által első olvasatban kialakított álláspontról (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD)) - INTA bizottság - Előadó: David Martin (A7-0123/2013)

3) a képviselők

3.1) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fundamentalizmus és a nők elleni erőszak felszámolásáról (B7-0159/2013)

utalva

illetékes :

FEMM

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a korlátozott forgalmú övezetekre a fogyatékkal élők számára kibocsátott engedélyek egységes felismerési hálózatának létrehozásáról (B7-0163/2013)

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL

3.2) ajánlásra irányuló javaslatok (az eljárási szabályzat 121. cikke)

- Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat a vallás- és lelkiismereti szabadság előmozdításáról és védelméről szóló uniós iránymutatások tervezetéről (B7-0164/2013)

utalva

illetékes :

AFET


15. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2013. áprilisi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 507.910/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Hétfő és Kedd

Nincs javasolt változtatás.

Szerda
A képviselőcsoportok beleegyezésével Michael Cashman a 2000. június 23-i Cotonoui Megállapodás második módosításáról szóló jelentését (A7-0110/2013) (a végleges napirendtervezet 113. pontja) törlik a napirendből.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


16. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezése ***I (vita)

Jelentés a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésére vonatkozó rendelkezések pontosítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Connie Hedegaard (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Amalia Sartori (az ITRE bizottság véleményének előadója), Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dan Jørgensen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Oreste Rossi, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dan Jørgensen, Richard Seeber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, aki nem válaszol a következő két képviselő kékkártyás kérdésére: Chris Davies és Dan Jørgensen, Romana Jordan aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Yannick Jadot, Kriton Arsenis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: João Ferreira és Konrad Szymański, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič és Tadeusz Cymański.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Christa Klaß, Herczog Edit, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen és Francisco Sosa Wagner.

Felszólal: Connie Hedegaard, Matthias Groote és Kriton Arsenis, ez utóbbi felszólalásának angol nyelvű tolmácsolásával kapcsolatban.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.4.16-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .


17. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere ***I (vita)

Jelentés az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvtől való ideiglenes eltérésről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Peter Liese (A7-0060/2013)

Peter Liese előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Connie Hedegaard (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Felszólal: Mathieu Grosch (a TRAN bizottság véleményének előadója), Richard Seeber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Matthias Groote, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jacqueline Foster, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Chris Davies és Peter Liese, Oreste Rossi, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Sógor Csaba, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer és Ismail Ertug.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michael Gahler, Sergio Gaetano Cofferati, Jaroslav Paška, Bánki Erik és Judith A. Merkies.

Felszólal: Connie Hedegaard, Jacqueline Foster, Connie Hedegaard és Peter Liese.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.4.16-i jegyzőkönyv, 8.12. pont .


18. A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elve az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében (vita)

Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK tanácsi irányelv átültetéséről és alkalmazásáról [2010/2043(INI)] – Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Gurmai Zita (A7-0044/2013)

Gurmai Zita előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Edite Estrela, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Krisztina Morvai és Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Andrea Češková, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bauer Edit, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Silvia Costa, Minodora Cliveti és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Morvai Krisztina, Sari Essayah és Mojca Kleva Kekuš.

Felszólal: Maria Damanaki.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Gurmai Zita.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.4.16-i jegyzőkönyv, 8.17. pont .


19. Az Atlanti óceán északkeleti részén folytatott fenntarthatatlan makrélahalászat (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000023/2013) felteszi: Pat the Cope Gallagher és Gabriel Mato Adrover, a PECH bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az 1026/2012/EU rendelet végrehajtása az Atlanti-óceán északkeleti részén folytatott nem fenntartható makrélahalászat tekintetében (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP))

Pat the Cope Gallagher kifejti a kérdést.

Maria Damanaki (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Jarosław Leszek Wałęsa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabelle Thomas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ian Hudghton, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Antolín Sánchez Presedo és Alain Cadec.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria do Céu Patrão Neves, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Catherine Stihler és Chris Davies.

Felszólal: Maria Damanaki.

A vitát berekesztik.


20. Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) ***I (vita)

Jelentés az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Giles Chichester (A7-0056/2013)

Giles Chichester előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Christian Ehler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Silvia-Adriana Ţicău, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Adina-Ioana Vălean, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Amelia Andersdotter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charalampos Angourakis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ioannis A. Tsoukalas, Dimitrios Droutsas, Lambert van Nistelrooij és Ivailo Kalfin.

ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Sari Essayah, Ioan Enciu, Jaroslav Paška és Ingeborg Gräßle.

Felszólal: Neelie Kroes és Giles Chichester.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.4.16-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .


21. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Silvia-Adriana Ţicău, Graham Watson, Nikos Chrysogelos, Marek Henryk Migalski, Slavi Binev, Martina Anderson, Nicole Sinclaire, Petru Constantin Luhan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Oreste Rossi, Jacky Hénin, Corneliu Vadim Tudor, Romana Jordan, Ingeborg Gräßle, Joseph Cuschieri, Kristiina Ojuland, Sandrine Bélier, Marisa Matias, Maria do Céu Patrão Neves, Ioan Enciu, Elena Băsescu, Catherine Stihler és Seán Kelly.


22. A fejlődés elősegítése a kereskedelem révén (rövid ismertetés)

Jelentés a fejlődés kereskedelem révén történő elősegítéséről [COM(2012)00222012/2224(INI)] – Fejlesztési Bizottság. Előadó: Alf Svensson (A7-0054/2013)

Alf Svensson rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Rareş-Lucian Niculescu, João Ferreira, Morvai Krisztina, Miroslav Mikolášik és Seán Kelly.

Felszólal: Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.4.16-i jegyzőkönyv, 8.18. pont .


23. A fejlődő országok számára a növekedés motorját jelentő kereskedelem és beruházás (rövid ismertetés)

Jelentés a fejlődő országok számára a növekedés motorját jelentő kereskedelemről és beruházásról [COM(2012)00222012/2225(INI)] – Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

Tokia Saïfi (előadó) rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Franziska Keller, João Ferreira és Elena Băsescu.

Felszólal: Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013.4.16-i jegyzőkönyv, 8.19. pont .


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 507.910/OJMA).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat