Index 
Proces-verbal
PDF 246kWORD 247k
Luni, 15 aprilie 2013 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Componenţa Parlamentului
 4.Verificarea prerogativelor
 5.Componenţa grupurilor politice
 6.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 7.Comunicarea Preşedintelui
 8.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 9.Interpretarea Regulamentului de procedură
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)
 11.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 12.Petiţii
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Depunere de documente
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Calendarul licitaţiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)
 17.Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)
 18.Tratamentul egal al bărbaţilor şi femeilor în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea acestora (dezbatere)
 19.Pescuitul nedurabil de macrou în zona de nord-est a Oceanului Atlantic (dezbatere)
 20.Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) ***I (dezbatere)
 21.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Promovarea dezvoltării prin intermediul comerţului (prezentare succintă)
 23.Comerţul şi investiţiile, motoare ale creşterii pentru ţările în curs de dezvoltare (prezentare succintă)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 25.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Andrea Zanoni a anunţat că a fost prezent la şedinţa din 11 martie 2013, dar că numele său nu figurează pe lista de prezenţă.


3. Componenţa Parlamentului

Louis Grech a fost numit în funcţia de ministru al afacerilor europene al Maltei, cu începere de la data de 13 martie 2013.

Edward Scicluna a fost numit în funcţia de ministru al finanţelor al Maltei cu începere de la data de 13 martie 2013.

Simon Busuttil a fost ales în Parlamentul naţional al Maltei cu începere de la data de 6 aprilie 2013.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a luat act de aceste numiri, a constatat că locurile lui Louis Grech şi Edward Scicluna au devenit vacante de la 13 martie 2013, iar locul lui Simon Busuttil a devenit vacant de la data de 6 aprilie 2013 şi a adus aceste informaţii la cunoştinţa autorităţii naţionale vizate.

Gabriele Albertini, Mario Mauro şi Gianluca Susta au fost aleşi în Senatul Italiei cu începere de la data de 15 martie 2013.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat că locurile lui Gabriele Albertini, Mario Mauro şi Gianluca Susta au devenit vacante de la această dată şi a informaţ în acest sens autoritatea naţională vizată.

Autoritățile italiene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a Isabellei De Martini în locul lui Mario Mauro, a lui Fabrizio Bertot în locul lui Gabriele Albertini şi a lui Franco Bonanini în locul lui Gianluca Susta, ca deputaţi în Parlament, cu începere de la 12 aprilie 2013.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Isabella De Martini, Fabrizio Bertot et Franco Bonanini se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


4. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Andreas Pitsillides, decizia urmând să producă efecte cu începere de la 4 martie 2013.


5. Componenţa grupurilor politice

Emilie Turunen a aderat la Grupul S&D cu începere de la 21 martie 2013.


6. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Președintele a primit din partea grupurilor S&D, PPE şi EFD următoarele cereri de numire:

- Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite: Karin Kadenbach, în locul lui Hannes Swoboda

- Delegaţia la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Cristina Gutiérrez-Cortines, în locul lui Salvador Garriga Polledo

- Comisia PETI: Jaroslav Paška, în locul lui Rolandas Paksas

- Comisia REGI: Francesca Barracciu, în locul lui Salvatore Caronna

- Comisia LIBE: Salvatore Caronna, în locul lui Francesca Barracciu

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


7. Comunicarea Preşedintelui

Preşedintele a reamintit că Nikiforos Diamandouros a anunţat că va demisiona din funcţia de Ombudsman European cu începere de la data de 1 octombrie 2013. El a adus la cunoştinţa deputaţilor că, la data de 4 aprilie a.c., a fost publicat un apel la candidaturi în Jurnalul Oficial, iar termenul până la care candidaturile pot fi transmise Preşedintelui a fost stabilit la 8 mai 2013.

Preşedintele a reamintit că, în conformitate cu articolul 204 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, fiecare candidatură trebuie să fie susţinută de un număr de cel puţin 40 de deputaţi, resortisanţi ai cel puţin două state membre şi că le este interzis deputaţilor să sprijine mai multe candidaturi în acelaşi timp. Dacă un deputat sprijină mai multe candidaturi, nu va fi luată în considerare niciuna dintre opţiunile exprimate. Atunci când o candidatură a fost transmisă Preşedintelui, şi anume după data de 8 mai, nu va mai fi posibil să se retragă sau să se adauge o semnătură de sprijin.

În conformitate cu articolul 204 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, candidaturile care îndeplinesc toate criteriile stabilite vor fi transmise Preşedintelui de către Comisia pentru petiţii. Aceasta va organiza, probabil la jumătatea lunii iunie, audieri cu candidaţii. Audierile sunt deschise tuturor deputaţilor.

Preşedintele a anunţat totodată că plenul va organiza alegerea în sesiunea din iulie, pentru a-i permite viitorului Ombudsman să-şi înceapă mandatul la 1 octombrie 2013.

Aceste informaţii vor fi transmise printr-o comunicare adresată tuturor deputaţilor în numele Preşedintelui, de la adresa de e-mail „Ombudsman Election 2013”, creată în acest sens, precum şi pentru a primi întrebări referitoare la acest subiect din partea deputaţilor.


8. Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Comisia ECON a transmis următoarele rectificări la texte adoptate de Parlamentul European :

- Rectificare (P7_TA-PROV(2013)0012(COR01)) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit (P7_TA-PROV(2013)0012) (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD));

- Rectificare (P7_TA-PROV(2013)0013(COR01)) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale, a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit (P7_TA-PROV(2013)0013) (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD));

- Rectificare (P7_TA-PROV(2013)0069(COR01)) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro (P7_TA-PROV(2013)0069) (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD));

- Rectificare (P7_TA-PROV(2013)0070(COR01)) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (P7_TA-PROV(2013)0070) (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)).

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci şi patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea lor la vot.

Rectificările sunt disponibile pe site-ul Séance en direct.


9. Interpretarea Regulamentului de procedură

Preşedintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 211 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 159 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituţionale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziţiei respective.

„Articolul 159 alineatul (3) trebuie interpretat în sensul că dacă se constată o egalitate de voturi în cadrul unui vot privind un proiect de recomandare, în temeiul articolului 128 alineatul (4), de a nu interveni în procedurile în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, această egalitate de voturi nu înseamnă adoptarea unei recomandări de a interveni în procedurile respective. Într-un astfel de caz, se consideră că comisia competentă nu a adoptat nicio recomandare.”

În cazul în care nu face obiectul unei opoziţii din partea unui grup politic sau a cel puţin 40 de deputaţi, în conformitate cu articolul 211 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, înainte de deschiderea şedinţei de mâine, marţi, 16 aprilie 2013, această interpretare este considerată adoptată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot în Parlament.


10. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul al Parlamentului European şi al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social (00074/2012/LEX - C7-0095/2013 - 2011/0418(COD));

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc (00073/2012/LEX - C7-0093/2013 - 2011/0417(COD));

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009 (00075/2012/LEX - C7-0092/2013 - 2011/0300(COD)).


11. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis o copie certificată conform a următorului document:

Acord între Uniunea Europeană și Canada privind cooperarea vamală sub aspectele referitoare la securitatea lanțului de aprovizionare


12. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

20 martie 2013

Marta Mariani (nr. 0112/2013); Popescu Alina (nr. 0113/2013); Sander Robin (nr. 0114/2013); Simone Trollo (nr. 0115/2013); Giuseppe Guidi (nr. 0116/2013); Corobana Cristinel (nr. 0117/2013); Giulia Gaspari (nr. 0118/2013); Oisin Jones-Dillon (nr. 0119/2013); Bruno Schillinger (Supporters and Friends of Bruno Schillinger (SAFOB)) (nr. 0120/2013); Krzysztof Harmata (Miasto Oświęcim) (nr. 0121/2013); Paul Bazus (Association ADSEJ) (nr. 0122/2013); Siobhan O'Carroll (nr. 0123/2013); Eliade Tataru (nr. 0124/2013); Susan Lowman (nr. 0125/2013); Martin Turi (nr. 0126/2013); Matthias Müller (nr. 0127/2013); Neven Ivan Letiniće (Association of Victims of the Second World War under the Italian and German Occupation 1941-1945) (nr. 0128/2013); Antonino Giovinazzo (nr. 0129/2013); Marian Dimitrov Nedyalkov (259 de semnături) (nr. 0130/2013); Günter Van Gee (nr. 0131/2013); Claudio Arena (nr. 0132/2013); Marina Pellegrino (nr. 0133/2013); Denisa Moșincat (nr. 0134/2013); Raimondo Leonetti (nr. 0135/2013); Ryszard Turbak (nr. 0136/2013); Timothy Ashton (nr. 0137/2013); Luigi Corò (nr. 0138/2013); Raffaello Tonon (Associazione Difesa Investimenti (ADI)) (nr. 0139/2013); Martin Johansson (Advokatifirman Vinge KB) (2 semnături) (nr. 0140/2013); Corinna Barwaldt (37 de semnături) (nr. 0141/2013); S Dornier (nr. 0142/2013); Manuel Enocq (nr. 0143/2013); Stefano Zanardi (nr. 0144/2013); Constantin Lupsa (nr. 0145/2013); Ieva Dumbrava (nr. 0146/2013); Claudio Pettenati (nr. 0147/2013); Sonja Schenk (nr. 0148/2013); Michel Beeckmans (nr. 0149/2013); Jörg Thieme (nr. 0150/2013); (nume confidenţial) (nr. 0151/2013); Sophocles Georgiou (nr. 0152/2013); (nume confidenţial) (nr. 0153/2013); (nume confidenţial) (nr. 0154/2013); Clive Bates (nr. 0155/2013); Lorenzo Fontana (nr. 0156/2013);

4 aprilie 2013

Juan-Luis de Javier i Mari (Asociación Ecologista Arca Ibérica) (nr. 0157/2013); Palmira Martins Branco da Costa (nr. 0158/2013); Maria Rosalina Antunes (nr. 0159/2013); Kenneth Albert Lucas (nr. 0160/2013); Esperanza Vicenta Gómez Gómez (nr. 0161/2013); Susan Lowman (nr. 0162/2013); (nume confidenţial) (nr. 0163/2013); (nume confidenţial) (nr. 0164/2013); Carlemany Planella Torrelles (nr. 0165/2013); Alberto José García David (nr. 0166/2013); F. Floarea Burlusanu (nr. 0167/2013); Adriano Álvarez Callejo (nr. 0168/2013); Agustín Valero Gómez (12 semnături) (nr. 0169/2013); Santiago del Valle García (nr. 0170/2013); Ana María Cedeira Zas (nr. 0171/2013); Eduard Rabal Vidal (nr. 0172/2013); Luz Helena Zapata Suárez (nr. 0173/2013); Jesús Cárdenas (nr. 0174/2013); (nume confidenţial) (nr. 0175/2013); (nume confidenţial) (nr. 0176/2013); Andrea Dimitri (nr. 0177/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr. 0178/2013); Manuel da Rocha (nr. 0179/2013); (nume confidenţial) (nr. 0180/2013); Vítor Hugo Sousa Costa (nr. 0181/2013); (nume confidenţial) (nr. 0182/2013); Víctor Ángel Matesanz Postigo (nr. 0183/2013); (nume confidenţial) (nr. 0184/2013); (nume confidenţial) (nr. 0185/2013); V. Guillermo García Salvador (nr. 0186/2013); Jose Manuel Martín Álvarez (nr. 0187/2013); Macarena Rodríguez García (nr. 0188/2013); (nume confidenţial) (nr. 0189/2013); (nume confidenţial) (nr. 0190/2013); Vagner Iohan (nr. 0191/2013); Monika Kunz (nr. 0192/2013);

12 aprilie 2013

Bjorn Biehler (nr. 0193/2013); (nume confidenţial) (nr. 0194/2013); Bianca Heiden (nr. 0195/2013); Rolf Becker (nr. 0196/2013); Benedikt Schoser (Friedrich-Baur Institut, Neurologische Klinik, Klinikum der Universitat Munchen) (nr. 0197/2013); Florence Berg (2 semnături) (nr. 0198/2013); Dieter Quade (2 semnături) (nr. 0199/2013); Norman Nagel (nr. 0200/2013); (nume confidenţial) (nr. 0201/2013); (nume confidenţial) (nr. 0202/2013); (nume confidenţial) (nr. 0203/2013); Julianna Geissler (nr. 0204/2013); Florian Bosse (nr. 0205/2013); (nume confidenţial) (nr. 0206/2013); Ludwig Bühlmeier (nr. 0207/2013); Franz Michael Letsch (nr. 0208/2013); Matthias Ferrari (nr. 0209/2013); (nume confidenţial) (nr. 0210/2013); Wolfgang Wysocki (nr. 0211/2013); (nume confidenţial) (nr. 0212/2013); Anna Widera (nr. 0213/2013); Ronald Schirmer (Schirmer & Partner GmbH & Co.KG) (2 semnături) (nr. 0214/2013); Melanie Hilkemeier (NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.) (nr. 0215/2013); Hinko Murovec (nr. 0216/2013); Aivars Ašmanis (nr. 0217/2013); Antonis Bolos (nr. 0218/2013); Paraskevas Tsavdaridis (nr. 0219/2013); (nume confidenţial) (nr. 0220/2013); Spyros Triantafyllidis (nr. 0221/2013); Theodoros Pitikaris (nr. 0222/2013); Henning Frøslev (nr. 0223/2013); Constantinos D. Pylarinos (Greek Association of Former Members of the Hellenic and the European Parliament) (nr. 0224/2013); Stanislava Merňáková (nr. 0225/2013); Arif Laurimaa (nr. 0226/2013); Anita Willemse (nr. 0227/2013); Fred de Klerk (nr. 0228/2013); (nume confidenţial) (nr. 0229/2013); Bryan Lecot (nr. 0230/2013); Jerzy Chachulski (nr. 0231/2013); Anna Kleszcz (nr. 0232/2013); Jan Waskiel (nr. 0233/2013); Štefan Štefanides (nr. 0234/2013); Christian Mörner (6 semnături) (nr. 0235/2013); Patrick Vanhoudt (nr. 0236/2013); (nume confidenţial) (nr. 0237/2013); Yiannis Maniatis (Citizens Initiative of Megalopoli) (nr. 0238/2013); Gaetano Cortese (nr. 0239/2013); Ioan Padurariu (nr. 0240/2013); Jürgen Weidemann (Weidemann Pigorsch Rechtsanwalte) (nr. 0241/2013); Paul Downes (nr. 0242/2013); (nume confidenţial) (nr. 0243/2013); Huseyin Gencoglu (nr. 0244/2013); (nume confidenţial) (nr. 0245/2013); (nume confidenţial) (nr. 0246/2013); (nume confidenţial) (nr. 0247/2013); Rodney Enderby (nr. 0248/2013); Antonio Martire (nr. 0249/2013); Jesús Martínez (nr. 0250/2013); Antoine Coppin (nr. 0251/2013); Alessandro Testa (nr. 0252/2013); (nume confidenţial) (nr. 0253/2013); Carlo Simoni (Comitato Popolare SOS C&C) (7 semnături) (nr. 0254/2013); John Pyrokkas (nr. 0255/2013); (nume confidenţial) (nr. 0256/2013); (nume confidenţial) (2 semnături) (nr. 0257/2013); (nume confidenţial) (nr. 0258/2013); Pascu Florian Cuc (nr. 0259/2013); David Malcolm (nr. 0260/2013); Giuseppina Spanò (nr. 0261/2013); (nume confidenţial) (nr. 0262/2013); Natasha Alekseeva (nr. 0263/2013); Bernadette Ellis (nr. 0264/2013); Jonathan Levy (nr. 0265/2013); Oisin Jones-Dillon (nr. 0266/2013); Giuseppe Messina (nr. 0267/2013); (nume confidenţial) (nr. 0268/2013); Michael Banse (nr. 0269/2013); Georg Moreth (nr. 0270/2013); (nume confidenţial) (nr. 0271/2013); (nume confidenţial) (nr. 0272/2013); Igor Jacak (51 de semnături) (nr. 0273/2013); Dieter Horns (nr. 0274/2013); Dietmar Schmidt (nr. 0275/2013); Asise Andrea Kelany-Maier (nr. 0276/2013); Jürgen Flug (nr. 0277/2013); Manfred Ehlert (nr. 0278/2013); (nume confidenţial) (nr. 0279/2013); Jan Lindner (nr. 0280/2013); Hermann Lang (nr. 0281/2013); Guido Muenster (nr. 0282/2013); Heinz Thiele (nr. 0283/2013); Robert Olaf de Clercq (nr. 0284/2013); Christoph Klein (nr. 0285/2013); Wilhelm Krpalek (nr. 0286/2013); (nume confidenţial) (nr. 0287/2013); Joachim Klein (nr. 0288/2013); (nume confidenţial) (nr. 0289/2013); (nume confidenţial) (nr. 0290/2013); Marjan Rupnik (nr. 0291/2013); Maja Volgemut (nr. 0292/2013); Ayse Donmezer (nr. 0293/2013); (nume confidenţial) (nr. 0294/2013); Sándor Asztalos (nr. 0295/2013); Zoltán Bíró (nr. 0296/2013); Zoltán Bíró (nr. 0297/2013); (nume confidenţial) (nr. 0298/2013); (nume confidenţial) (nr. 0299/2013); Piotr Kawa (nr. 0300/2013);


13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputaţii au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-000023/2013) adresată de Pat the Cope Gallagher şi Gabriel Mato Adrover, în numele Comisiei PECH, Comisiei: Punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1026/2012 privind pescuitul nedurabil de macrou în zona de nord-est a Oceanului Atlantic (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP));

- (O-000017/2013) adresată de Danuta Maria Hübner, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Ajutorul de stat regional (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP));

- (O-000035/2013) adresată de Pat the Cope Gallagher şi Gabriel Mato Adrover, în numele Comisiei PECH, Consiliului: Blocaj instituțional în ceea ce privește planurile multianuale de gestionare a pescuitului (B7-0116/2013) (2013/2588(RSP));

- (O-000039/2013) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Completarea tabloului de bord al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013) ( 2013/2582(RSP)).


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Proiect de decizie a Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a opta alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS))

retrimis

fond :

AFCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 450/2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat) în ceea ce privește data aplicării (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte:

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii (reformare) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD)) - IMCO - Raportoare: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) - IMCO - Raportor: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)) - PECH - Raportor: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

- Raport referitor la transpunerea și aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (2010/2043(INI)) - FEMM - Raportoare: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivelor 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE și 2001/114/CE în ceea ce privește competențele care urmează să fie conferite Comisiei (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD)) - ENVI - Raportor: Matthias Groote (A7-0045/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)) - ENVI - Raportor: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile demografice europene (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) - EMPL - Raportor: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite măsuri tehnice și de control în Skagerrak și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 și a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)) - PECH - Raportor: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Raport referitor la comerț și investiții, motoare ale creșterii pentru țările în curs de dezvoltare (2012/2225(INI)) - INTA - Raportoare: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Raport referitor la promovarea dezvoltării prin intermediul comerțului (2012/2224(INI)) - DEVE - Raportor: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale (2012/2132(INI)) - CULT - Raportor: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția europeană pentru securitatea rețelelor și a informațiilor (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD)) - ITRE - Raportor: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Raport referitor la impactul crizei economice și financiare asupra drepturilor omului (2012/2136(INI)) - AFET - Raportoare: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- *Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește tratamentul aplicat cupoanelor valorice (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - ECON - Raportoare: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- ***Recomandare referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - ENVI - Raportor: Peter Liese (A7-0060/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC)) - CONT - Raportoare: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea și al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - CONT - Raportor: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea I – Parlamentul European (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC)) - CONT - Raportoare: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[13]] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC)) - CONT - Raportoare: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Raport Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Raport Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

- Raport Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Raport referitor la aplicarea Directivei 2004/25/CE privind ofertele publice de cumpărare (2012/2262(INI)) - JURI - Raportor: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea IV – Curtea de Justiție (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- *Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a anexelor II și III la Decizia Consiliului din 9 iunie 2011 privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)) - JURI - Raportor: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea V – Curtea de Conturi (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC)) - CONT - Raportoare: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea VIII – Ombudsmanul European (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC)) - CONT - Raportoare: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (COM(2012)0436[[09]] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - CONT - Raportoare: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2011 (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) - CONT - Raportor: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Hans-Peter Martin (2012/2326(IMM)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Jürgen Creutzmann (2013/2016(IMM)) - JURI - Raportor: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- ***Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005 (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - DEVE - Raportor: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Italia) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) - BUDG - Raportor: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

- Raport referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2014 (2013/2018(BUD)) - BUDG - Raportoare: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2011 (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea III – Comisia și agențiile executive (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC)) - CONT - Raportor: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011: performanțe, gestiune financiară și control (2012/2214(DEC)) - CONT - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

- Raport privind cererea de ridicare a imunităţii lui Ewald Stadler (2012/2239(IMM)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- ***Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului și a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acord (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) - PECH - Raportor: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- ***Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)) - LIBE - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Raport intermediar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)) - ECON - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind principiul responsabilității de a proteja al Organizației Națiunilor Unite (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI)) - AFET - Raportoare: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - ENVI - Raportor: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/016 IT/Agile introdusă de Italia) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - BUDG - Raportoare: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/010 AT/Austria Tabak din Austria) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) - BUDG - Raportor: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Raport referitor la provocările și oportunitățile actuale pentru energia regenerabilă pe piața internă europeană a energiei (2012/2259(INI)) - ITRE - Raportor: Herbert Reul (A7-0135/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) - IMCO - Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD)) - Comisia INTA - Raportor: David Martin (A7-0123/2013)

3) de către deputaţi:

3.1) propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluţie referitoare la combaterea fundamentalismului și a violenței împotriva femeilor (B7-0159/2013)

retrimis

fond :

FEMM

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la realizarea rețelei de identificare standardizată a autorizațiilor pentru circulația persoanelor cu handicap în zonele cu trafic limitat (ZTL) (B7-0163/2013)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL

3.2) propuneri de recomandare (articolul 121 din Regulamentul de procedură)

- Laima Liucija Andrikienė, PPE. Propunere de recomandare adresată Consiliului referitoare la proiectul de orientări ale UE privind promovarea și protejarea libertății religioase sau a credinței (B7-0164/2013)

retrimis

fond :

AFET


15. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din aprilie 2013 (PE 507.910/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Luni şi marţi

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Cu acordul grupurilor politice, raportul lui Michael Cashman (A7-0110/2013) - A doua modificare a Acordului de la Cotonou din 23 iunie 2000 (punctul 113 din PDOJ) a fost retras de pe ordinea de zi.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


16. Calendarul licitaţiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote şi-a prezentat raportul.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Amalia Sartori (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE, Dan Jørgensen, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către João Ferreira, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Dan Jørgensen, Richard Seeber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, care a refuzat să răspundă la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Chris Davies şi Dan Jørgensen, Romana Jordan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Yannick Jadot, Kriton Arsenis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către João Ferreira şi Konrad Szymański, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič şi Tadeusz Cymański.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen şi Francisco Sosa Wagner.

Au intervenit: Connie Hedegaard, Matthias Groote şi Kriton Arsenis, care s-a referit la interpretarea în limba engleză a intervenţiei sale.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 16.4.2013.


17. Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității [COM(2012)0697 - C7-0385/2012- 2012/0328(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Peter Liese (A7-0060/2013)

Peter Liese şi-a prezentat raportul.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Mathieu Grosch (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Richard Seeber, în numele Grupului PPE, Matthias Groote, în numele Grupului S&D, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Chris Davies şi Peter Liese, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Andreas Mölzer, neafiliat, Csaba Sógor, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer şi Ismail Ertug.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michael Gahler, Sergio Gaetano Cofferati, Jaroslav Paška, Erik Bánki şi Judith A. Merkies.

Au intervenit: Connie Hedegaard, Jacqueline Foster, Connie Hedegaard şi Peter Liese.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 16.4.2013.


18. Tratamentul egal al bărbaţilor şi femeilor în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea acestora (dezbatere)

Raport referitor la transpunerea și aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii [2010/2043(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

Zita Gurmai şi-a prezentat raportul.

A intervenit Maria Damanaki (membră a Comisiei).

Au intervenit: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, în numele Grupului PPE, Edite Estrela, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai şi Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Andrea Češková, în numele Grupului ECR, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Edit Bauer, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Silvia Costa, Minodora Cliveti şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Krisztina Morvai, Sari Essayah şi Mojca Kleva Kekuš.

A intervenit Maria Damanaki.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

A intervenit Zita Gurmai.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.17 al PV din 16.4.2013.


19. Pescuitul nedurabil de macrou în zona de nord-est a Oceanului Atlantic (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000023/2013) adresată de Pat the Cope Gallagher şi Gabriel Mato Adrover, în numele Comisiei PECH, Comisiei: Punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1026/2012 privind pescuitul nedurabil de macrou în zona de nord-est a Oceanului Atlantic (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP))

Pat the Cope Gallagher a dezvoltat întrebarea.

Maria Damanaki (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Jarosław Leszek Wałęsa, în numele Grupului PPE, Isabelle Thomas, în numele Grupului S&D, Ian Hudghton, în numele Grupului Verts/ALE, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Antolín Sánchez Presedo şi Alain Cadec.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria do Céu Patrão Neves, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Catherine Stihler şi Chris Davies.

A intervenit Maria Damanaki.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția europeană pentru securitatea rețelelor și a informațiilor (ENISA) [COM(2010)0521 - C7-0302/2010- 2010/0275(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Giles Chichester (A7-0056/2013)

Giles Chichester şi-a prezentat raportul.

A intervenit Neelie Kroes (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Christian Ehler, în numele Grupului PPE, Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului S&D, Adina-Ioana Vălean, în numele Grupului ALDE, Amelia Andersdotter, în numele Grupului Verts/ALE, Charalampos Angourakis, în numele Grupului GUE/NGL, Ioannis A. Tsoukalas, Dimitrios Droutsas, Lambert van Nistelrooij şi Ivailo Kalfin.

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Sari Essayah, Ioan Enciu, Jaroslav Paška şi Ingeborg Gräßle.

Au intervenit: Neelie Kroes şi Giles Chichester.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 16.4.2013.


21. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Silvia-Adriana Ţicău, Graham Watson, Nikos Chrysogelos, Marek Henryk Migalski, Slavi Binev, Martina Anderson, Nicole Sinclaire, Petru Constantin Luhan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Oreste Rossi, Jacky Hénin, Corneliu Vadim Tudor, Romana Jordan, Ingeborg Gräßle, Joseph Cuschieri, Kristiina Ojuland, Sandrine Bélier, Marisa Matias, Maria do Céu Patrão Neves, Ioan Enciu, Elena Băsescu, Catherine Stihler şi Seán Kelly.


22. Promovarea dezvoltării prin intermediul comerţului (prezentare succintă)

Raport referitor la promovarea dezvoltării prin intermediul comerțului [COM(2012)0022 - 2012/2224(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Alf Svensson (A7-0054/2013)

Alf Svensson a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Rareş-Lucian Niculescu, João Ferreira, Krisztina Morvai, Miroslav Mikolášik şi Seán Kelly.

A intervenit Neelie Kroes (vicepreşedintă a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.18 al PV din 16.4.2013.


23. Comerţul şi investiţiile, motoare ale creşterii pentru ţările în curs de dezvoltare (prezentare succintă)

Raport referitor la comerț și investiții, motoare ale creșterii pentru țările în curs de dezvoltare [COM(2012)0022 - 2012/2225(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportoare: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

Tokia Saïfi (raportoare) a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Franziska Keller, João Ferreira şi Elena Băsescu.

A intervenit Neelie Kroes (vicepreşedintă a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.19 al PV din 16.4.2013.


24. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 507.910/OJMA).


25. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.50.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Secretar General

Vicepreşedintă


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat

Aviz juridic - Politica de confidențialitate