Zoznam 
Zápisnica
PDF 261kWORD 232k
Pondelok, 15. apríla 2013 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Zloženie politických skupín
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Oznámenie predsedníctva
 8.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 9.Výklad rokovacieho poriadku
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 11.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 12.Petície
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Program práce
 16.Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov ***I (rozprava)
 17.Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov ***I (rozprava)
 18.Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (rozprava)
 19.Neudržateľný rybolov makrel v severovýchodnom Atlantiku (rozprava)
 20.Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) ***I (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Podpora rozvoja prostredníctvom obchodu (stručná prezentácia)
 23.Obchod a investície – hnacie sily rastu rozvojových krajín (stručná prezentácia)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Andrea Zanoni informoval predsedníctvo, že sa zúčastnil rokovania dňa 11. marca 2013, ale jeho meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.


3. Zloženie Parlamentu

Louis Grech bol menovaný za ministra pre európske záležitosti Malty s účinnosťou od 13. marca 2013.

Edward Scicluna bol menovaný za ministra financií Malty s účinnosťou od 13. marca 2013.

Simon Busuttil bol zvolený do národného parlamentu Malty s účinnosťou od 6. apríla 2013.

V súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a v súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament vzal túto skutočnosť na vedomie a potvrdil uvoľnenie mandátu Louisa Grecha a Edwarda Sciclunu s účinnosťou od 13. marca 2013 a uvoľnenie mandátu Simona Busuttila s účinnosťou od 6. apríla 2013 a informoval o tom príslušné národné orgány.

Gabriele Albertini, Mario Mauro a Gianluca Susta boli zvolení do talianskeho Senátu s účinnosťou od 15. marca 2013.

V súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a v súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament vzal túto skutočnosť na vedomie na vedomie a potvrdil uvoľnenie mandátu Gabriele Albertiniho, Maria Maura a Gianlucu Sustu s účinnosťou od dnešného dňa a informoval o tom príslušné národné orgány.

Príslušné talianske úrady oznámili, že za poslancov Európskeho parlamentu boli s účinnosťou od 12. apríla 2013 zvolení Isabella De Martini, ktorá vo funkcii nahrádza Maria Maura, Fabrizio Bertot, ktorý vo funkcii nahrádza Gabriele Albertiniho a Franco Bonanini, ktorý vo funkcii nahrádza Gianlucu Sustu.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Isabella De Martini, Fabrizio Bertot a Franco Bonanini miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


4. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament rozhodol potvrdiť platnosť voľby poslanca Andreasa Pitsillidesa s účinnosťou od 4. marca 2013.


5. Zloženie politických skupín

Emilie Turunen vstúpila do skupiny S&D s účinnosťou od 21. marca 2013.


6. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín S&D, PPE a EFD tieto žiadosti o menovania:

- Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Karin Kadenbach, ktorou je nahradený Hannes Swoboda

- Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Cristina Gutiérrez-Cortines, ktorou je nahradený Salvador Garriga Polledo

- výbor PETI: Jaroslav Paška, ktorým je nahradený Rolandas Paksas

- výbor REGI: Francesca Barracciu, ktorou je nahradený Salvatore Caronna

- Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci: Salvatore Caronna, ktorým je nahradená Francesca Barracciu

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


7. Oznámenie predsedníctva

Predseda pripomenul, že pán Nikiforos Diamandouros oznámil, že opustí svoju funkciu európskeho ombudsmana s účinnosťou od 1. októbra 2013. Poslancov informoval, že v Úradnom vestníku Európskej únie bola 4. apríla t. r. zverejnená výva na predloženie nominácií a že lehota na predloženie nominácií predsedovi bola stanovená na 8. mája 2013.

Predseda pripomenul, že v súlade s článkom 204 odsekom 2 rokovacieho poriadku musí mať každý nominovaný kandidát podporu najmenej štyridsiatich poslancov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi najmenej dvoch členských štátov, a že každý poslanec môže podporiť iba jedného kandidáta. Ak jeden poslanec podporí viac kandidátov, jeho podpora nebude môcť byť zohľadnená. Po odovzdaní nominácie predsedovi, t. j. po 8. máji, už nebude možné ju podpísať alebo z nej svoj ​​podpis stiahnuť.

Nominácie, ktoré spĺňajú všetky stanovené kritériá, predseda v súlade s článkom 204 ods. 3 rokovacieho poriadku odovzdá Výboru pre petície. Ten pravdepodobne v polovici júna usporiada vypočutie kandidátov. Na týchto vypočutiach sa môžu zúčastniť všetci poslanci..

Predseda tiež oznámil, že plénum pristúpi k hlasovaniu na júlovom zasadnutí, s cieľom umožniť novému ombudsmanovi začať vykonávať jeho funkciu 1. októbra 2013.

Tieto informácie budú zaslané formou oznámenia v mene predsedu všetkým poslancom z elektronickej adresy „Ombudsman Election 2013“ vytvorenej na tento účel, na ktorú môžu poslanci tiež zasielať svoje otázky týkajúce sa voľby ombudsmana.


8. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor ECON predložil nasledujúce korigendá k textom prijatým Parlamentom:

- Korigendum (P7_TA-PROV(2013)0012(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 16. januára 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (P7_TA-PROV(2013)0012) (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD));

- Korigendum (P7_TA-PROV(2013)0013(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 16. januára 2013 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (P7_TA-PROV(2013)0013) (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD));

- Korigendum (P7_TA-PROV(2013)0069(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 12. marca 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (P7_TA-PROV(2013)0069) (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD));

- Korigendum (P7_TA-PROV(2013)0070(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 12. marca 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (P7_TA-PROV(2013)0070) (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)).

V súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Korigendá sú k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


9. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 211 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený posúdením výkladu článku 159 ods. 3 rokovacieho poriadku, predložil tento výklad:

„Článok 159 ods. 3 sa vykladá tak, že rovnosť hlasov pri hlasovaní o návrhu odporúčania podľa článku 128 ods. 4 nevystupovať v prebiehajúcom konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie neznamená prijatie odporúčania v tomto konaní vystupovať. V takomto prípade sa má za to, že gestorský výbor nevydal žiadne odporúčanie.“

Ak politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov nevznesie proti tomuto výkladu námietku v súlade s článkom 211 ods. 4 rokovacieho poriadku do otvorenia zajtrajšieho rokovania, utorka 16. apríla 2013, považuje sa za prijatý. V opačnom prípade sa výklad predloží na hlasovanie v Parlamente.


10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Radyzo o európskych fondoch sociálneho podnikania (00074/2012/LEX - C7-0095/2013 - 2011/0418(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu (00073/2012/LEX - C7-0093/2013 - 2011/0417(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (00075/2012/LEX - C7-0092/2013 - 2011/0300(COD)).


11. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overenú kópiu tohto dokumentu:

Dohoda medzi Európskou úniou a Kanadou o spolupráci v colnej oblasti v záležitostiach súvisiacich s bezpečnosťou dodávateľského reťazca.


12. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 20. marca 2013

Marta Mariani (č. 0112/2013); Popescu Alina (č. 0113/2013); Sander Robin (č. 0114/2013); Simone Trollo (č. 0115/2013); Giuseppe Guidi (č. 0116/2013); Corobana Cristinel (č. 0117/2013); Giulia Gaspari (č. 0118/2013); Oisin Jones-Dillon (č. 0119/2013); Bruno Schillinger (Supporters and Friends of Bruno Schillinger (SAFOB)) (č. 0120/2013); Krzysztof Harmata (Miasto Oświęcim) (č. 0121/2013); Paul Bazus (Association ADSEJ) (č. 0122/2013); Siobhan O'Carroll (č. 0123/2013); Eliade Tataru (č. 0124/2013); Susan Lowman (č. 0125/2013); Martin Turi (č. 0126/2013); Matthias Müller (č. 0127/2013); Neven Ivan Letinić (Association of the II World War Victims under the Italian and German Occupation 1941 1945) (č. 0128/2013); Antonino Giovinazzo (č. 0129/2013); Marian Dimitrov Nedyalkov (259 podpisov) (č. 0130/2013); Günter Van Gee (č. 0131/2013); Claudio Arena (č. 0132/2013); Marina Pellegrino (č. 0133/2013); Denisa Moșincat (č. 0134/2013); Raimondo Leonetti (č. 0135/2013); Ryszard Turbak (č. 0136/2013); Timothy Ashton (č. 0137/2013); Luigi Corò (č. 0138/2013); Raffaello Tonon (Associazione Difesa Investimenti (ADI)) (č. 0139/2013); Martin Johansson (Advokatifirman Vinge KB) (2 podpisy) (č. 0140/2013); Corinna Barwaldt (37 podpisov) (č. 0141/2013); S Dornier (č. 0142/2013); Manuel Enocq (č. 0143/2013); Stefano Zanardi (č. 0144/2013); Constantin Lupsa (č. 0145/2013); Ieva Dumbrava (č. 0146/2013); Claudio Pettenati (č. 0147/2013); Sonja Schenk (č. 0148/2013); Michel Beeckmans (č. 0149/2013); Jörg Thieme (č. 0150/2013); (meno je utajené) (č. 0151/2013); Sophocles Georgiou (č. 0152/2013); (meno je utajené) (č. 0153/2013); (meno je utajené) (č. 0154/2013); Clive Bates (č. 0155/2013); Lorenzo Fontana (č. 0156/2013).

Dňa 4. apríla 2013

Juan-Luis de Javier i Mari (Asociación Ecologista Arca Ibérica) (č. 0157/2013); Palmira Martins Branco da Costa (č. 0158/2013); Maria Rosalina Antunes (č. 0159/2013); Kenneth Albert Lucas (č. 0160/2013); Esperanza Vicenta Gómez Gómez (č. 0161/2013); Susan Lowman (č. 0162/2013); (meno je utajené) (č. 0163/2013); (meno je utajené) (č. 0164/2013); Carlemany Planella Torrelles (č. 0165/2013); Alberto José García David (č. 0166/2013); F. Floarea Burlusanu (č. 0167/2013); Adriano Álvarez Callejo (č. 0168/2013); Agustín Valero Gómez (12 podpisov) (č. 0169/2013); Santiago del Valle García (č. 0170/2013); Ana María Cedeira Zas (č. 0171/2013); Eduard Rabal Vidal (č. 0172/2013); Luz Helena Zapata Suárez (č. 0173/2013); Jesús Cárdenas (č. 0174/2013); (meno je utajené) (č. 0175/2013); (meno je utajené) (č. 0176/2013); Andrea Dimitri (č. 0177/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (č. 0178/2013); Manuel da Rocha (č. 0179/2013); (meno je utajené) (č. 0180/2013); Vítor Hugo Sousa Costa (č. 0181/2013); (meno je utajené) (č. 0182/2013); Víctor Ángel Matesanz Postigo (č. 0183/2013); (meno je utajené) (č. 0184/2013); (meno je utajené) (č. 0185/2013); V. Guillermo García Salvador (č. 0186/2013); Jose Manuel Martín Álvarez (č. 0187/2013); Macarena Rodríguez García (č. 0188/2013); (meno je utajené) (č. 0189/2013); (meno je utajené) (č. 0190/2013); Vagner Iohan (č. 0191/2013); Monika Kunz (č. 0192/2013).

Dňa 12. apríla 2013

Bjorn Biehler (č. 0193/2013); (meno je utajené) (č. 0194/2013); Bianca Heiden (č. 0195/2013); Rolf Becker (č. 0196/2013); Benedikt Schoser (Friedrich-Baur Institut, Neurologische Klinik, Klinikum der Universität München) (č. 0197/2013); Florence Berg (2 podpisy) (č. 0198/2013); Dieter Quade (2 podpisy) (č. 0199/2013); Norman Nagel (č. 0200/2013); (meno je utajené) (č. 0201/2013); (meno je utajené) (č. 0202/2013); (meno je utajené) (č. 0203/2013); Julianna Geissler (č. 0204/2013); Florian Bosse (č. 0205/2013); (meno je utajené) (č. 0206/2013); Ludwig Bühlmeier (č. 0207/2013); Franz Michael Letsch (č. 0208/2013); Matthias Ferrari (č. 0209/2013); (meno je utajené) (č. 0210/2013); Wolfgang Wysocki (č. 0211/2013); (meno je utajené) (č. 0212/2013); Anna Widera (č. 0213/2013); Ronald Schirmer (Schirmer & Partner GmbH & Co.KG) (2 podpisy) (č. 0214/2013); Melanie Hilkemeier (NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.) (č. 0215/2013); Hinko Murovec (č. 0216/2013); Aivars Ašmanis (č. 0217/2013); Antonis Bolos (č. 0218/2013); Paraskevas Tsavdaridis (č. 0219/2013); (meno je utajené) (č. 0220/2013); Spyros Triantafyllidis (č. 0221/2013); Theodoros Pitikaris (č. 0222/2013); Henning Frøslev (č. 0223/2013); Constantinos D. Pylarinos (Greek Association of Former Members of the Hellenic and the European Parliament) (č. 0224/2013); Stanislava Merňáková (č. 0225/2013); Arif Laurimaa (č. 0226/2013); Anita Willemse (č. 0227/2013); Fred de Klerk (č. 0228/2013); (meno je utajené) (č. 0229/2013); Bryan Lecot (č. 0230/2013); Jerzy Chachulski (č. 0231/2013); Anna Kleszcz (č. 0232/2013); Jan Waskiel (č. 0233/2013); Štefan Štefanides (č. 0234/2013); Christian Mörner (6 podpisov) (č. 0235/2013); Patrick Vanhoudt (č. 0236/2013); (meno je utajené) (č. 0237/2013); Yiannis Maniatis (Citizens Initiative of Megalopoli) (č. 0238/2013); Gaetano Cortese (č. 0239/2013); Ioan Padurariu (č. 0240/2013); Jürgen Weidemann (Weidemann Pigorsch Rechtsanwalte) (č. 0241/2013); Paul Downes (č. 0242/2013); (meno je utajené) (č. 0243/2013); Huseyin Gencoglu (č. 0244/2013); (meno je utajené) (č. 0245/2013); (meno je utajené) (č. 0246/2013); (meno je utajené) (č. 0247/2013); Rodney Enderby (č. 0248/2013); Antonio Martire (č. 0249/2013); Jesús Martínez (č. 0250/2013); Antoine Coppin (č. 0251/2013); Alessandro Testa (č. 0252/2013); (meno je utajené) (č. 0253/2013); Carlo Simoni (Comitato Popolare SOS C&C) (7 podpisov) (č. 0254/2013); John Pyrokkas (č. 0255/2013); (meno je utajené) (č. 0256/2013); (meno je utajené) (2 podpisy) (č. 0257/2013); (meno je utajené) (č. 0258/2013); Pascu Florian Cuc (č. 0259/2013); David Malcolm (č. 0260/2013); Giuseppina Spanò (č. 0261/2013); (meno je utajené) (č. 0262/2013); Natasha Alekseeva (č. 0263/2013); Bernadette Ellis (č. 0264/2013); Jonathan Levy (č. 0265/2013); Oisin Jones-Dillon (č. 0266/2013); Giuseppe Messina (č. 0267/2013); (meno je utajené) (č. 0268/2013); Michael Banse (č. 0269/2013); Georg Moreth (č. 0270/2013); (meno je utajené) (č. 0271/2013); (meno je utajené) (č. 0272/2013); Igor Jacak (51 podpisov) (č. 0273/2013); Dieter Horns (č. 0274/2013); Dietmar Schmidt (č. 0275/2013); Asise Andrea Kelany-Maier (č. 0276/2013); Jürgen Flug (č. 0277/2013); Manfred Ehlert (č. 0278/2013); (meno je utajené) (č. 0279/2013); Jan Lindner (č. 0280/2013); Hermann Lang (č. 0281/2013); Guido Muenster (č. 0282/2013); Heinz Thiele (č. 0283/2013); Robert Olaf de Clercq (č. 0284/2013); Christoph Klein (č. 0285/2013); Wilhelm Krpalek (č. 0286/2013); (meno je utajené) (č. 0287/2013); Joachim Klein (č. 0288/2013); (meno je utajené) (č. 0289/2013); (meno je utajené) (č. 0290/2013); Marjan Rupnik (č. 0291/2013); Maja Volgemut (č. 0292/2013); Ayse Donmezer (č. 0293/2013); (meno je utajené) (č. 0294/2013); Sándor Asztalos (č. 0295/2013); Zoltán Bíró (č. 0296/2013); Zoltán Bíró (č. 0297/2013); (meno je utajené) (č. 0298/2013); (meno je utajené) (č. 0299/2013); Piotr Kawa (č. 0300/2013).


13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 115 rokovacieho poriadku):

- (O-000023/2013), ktorú položili Pat the Cope Gallagher a Gabriel Mato Adrover, v mene výboru PECH, pre Komisiu: Vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1026/2012 so zreteľom na neudržateľný rybolov makrel v severovýchodnom Atlantiku (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP))

- (O-000017/2013), ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Regionálna štátna pomoc (B7-0115/2013) (2013/2550(RSP))

- (O-000035/2013), ktorú položili Pat the Cope Gallagher a Gabriel Mato Adrover, v mene výboru PECH, pre Radu: Inštitucionálna blokáda v súvislosti s viacročnými plánmi rybného hospodárstva (B7-0116/2013) (2013/2588(RSP))

- (O-000039/2013) , ktorú položila Sharon Bowles, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Dokončenie hodnotiacej tabuľky postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (2013/2582(RSP)) (B7-0117/2013) ( 2013/2582(RSP))


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny (COM(2013)0133 - C7-0065/2013 - 2013/0074(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, PETI, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre ôsme priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu (07279/2013 - C7-0068/2013 - 2013/0802(CNS))

pridelené

gestorský výbor :

AFCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 450/2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex), pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania (COM(2013)0193 - C7-0096/2013 - 2013/0104(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Constance Le Grip (A7-0006/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní (COM(2011)0896 - C7-0006/2012 - 2011/0438(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Marc Tarabella (A7-0007/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 88/98 (COM(2012)0447 - C7-0213/2012 - 2012/0216(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Raül Romeva i Rueda (A7-0042/2013)

- Správa o transpozícii a uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (2010/2043(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokiaľ ide o právomoci, ktoré sa majú udeliť Komisii (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Matthias Groote (A7-0045/2013)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom vyjasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót skleníkových plynov (COM(2012)0416 - C7-0203/2012 - 2012/0202(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Matthias Groote (A7-0046/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej demografickej štatistike (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Csaba Sógor (A7-0050/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých technických a kontrolných opatreniach v Skagerraku a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 850/98 a nariadenia (ES) č. 1342/2008 (COM(2012)0471 - C7-0234/2012 - 2012/0232(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Werner Kuhn (A7-0051/2013)

- Správa o obchode a investíciách – hnacie sily rastu rozvojových krajín (2012/2225(INI)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

- Správa o rastúcom rozvoji prostredníctvom obchodu- 2012/2224(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Alf Svensson (A7-0054/2013)

- Správa o vykonávaní smernice o audiovizuálnych mediálnych službách 2012/2132(INI)) - výbor CULT - Spravodajca: Piotr Borys (A7-0055/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Giles Chichester (A7-0056/2013)

- Správa o vplyve finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva (2012/2136(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Inese Vaidere (A7-0057/2013)

- * Správa k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi (COM(2012)0206 - C7-0127/2012 - 2012/0102(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0058/2013)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz (12282/2012 - C7-0200/2012 - 2012/0138(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A7-0059/2013)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Peter Liese (A7-0060/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2012)0436[[03]] - C7-0226/2012 - 2012/2169(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Andrea Češková (A7-0061/2013)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0435 - C7-0223/2012 - 2012/2166(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Søren Bo Søndergaard (A7-0062/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel I – Európsky parlament (COM(2012)0436[[02]] - C7-0225/2012 - 2012/2168(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Eva Ortiz Vilella (A7-0063/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[28]] - C7-0262/2012 - 2012/2199(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0064/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[30]] - C7-0264/2012 - 2012/2201(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0065/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[40]] - C7-0274/2012 - 2012/2211(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0066/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[13]] - C7-0246/2012 - 2012/2184(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0067/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[39]] - C7-0273/2012 - 2012/2210(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0068/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[18]] - C7-0251/2012 - 2012/2189(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0069/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[16]] - C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0070/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[15]] - C7-0248/2012 - 2012/2186(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0071/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[20]] - C7-0253/2012 - 2012/2191(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0072/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[12]] - C7-0245/2012 - 2012/2183(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0073/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[24]] - C7-0258/2012 - 2012/2196(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0074/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[23]] - C7-0256/2012 - 2012/2194(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0075/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2012)0436[[06]] - C7-0229/2012 - 2012/2172(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Andrea Češková (A7-0076/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[43]] - C7-0277/2012 - 2012/2215(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0077/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[22]] - C7-0255/2012 - 2012/2193(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0078/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[29]] - C7-0263/2012 - 2012/2200(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0079/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[21]] - C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0080/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[35]] - C7-0269/2012 - 2012/2206(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0081/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[25]] - C7-0257/2012 - 2012/2195(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0082/2013)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[34]] - C7-0268/2012 - 2012/2205(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0083/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[48]] - C7-0282/2012 - 2012/2220(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0084/2013)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[17]] - C7-0250/2012 - 2012/2188(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0085/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[45]] - C7-0279/2012 - 2012/2217(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0086/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[46]] - C7-0280/2012 - 2012/2218(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0087/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[47]] - C7-0281/2012 - 2012/2219(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0088/2013)

- Správa o uplatňovaní smernice 2004/25/ES o ponukách na prevzatie (2012/2262(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel IV – Súdny dvor (COM(2012)0436[[04]] - C7-0227/2012 - 2012/2170(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A7-0090/2013)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II a III k rozhodnutiu Rady z 9. júna 2011 o schválení Haagskeho dohovoru z 23. novembra 2007 o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny v mene Európskej únie (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A7-0091/2013)

- Správa Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel V – Dvor audítorov (COM(2012)0436[[05]] - C7-0228/2012 - 2012/2171(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A7-0092/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel VII – Výbor regiónov (COM(2012)0436[[07]] - C7-0230/2012 - 2012/2173(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Andrea Češková (A7-0093/2013)

- Správa Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel VIII – Európsky ombudsman (COM(2012)0436[[08]] - C7-0231/2012 - 2012/2174(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Andrea Češková (A7-0094/2013)

- Správa k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2012)0436[[09]] - C7-0232/2012 - 2012/2175(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Andrea Češková (A7-0095/2013)

- Správa Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2011 (COM(2012)0436[[50]] - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Jens Geier (A7-0096/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[32]] - C7-0266/2012 - 2012/2203(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0097/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[19]] - C7-0252/2012 - 2012/2190(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0098/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2012)0436[[10]] - C7-0235/2012 - 2012/2176(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A7-0099/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[26]] - C7-0259/2012 - 2012/2197(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0100/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[44]] - C7-0278/2012 - 2012/2216(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[14]] - C7-0247/2012 - 2012/2185(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0102/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[27]] - C7-0261/2012 - 2012/2198(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0103/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[33]] - C7-0267/2012 - 2012/2204(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0104/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[49]] - C7-0283/2012 - 2012/2221(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0105/2013)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Hansa-Petra Martina (2012/2326(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A7-0106/2013)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jürgena Creutzmanna (2013/2016(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2013)

- Správa Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[41]] - C7-0275/2012 - 2012/2212(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0108/2013)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[31]] - C7-0265/2012 - 2012/2202(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0109/2013)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody, ktorou sa po druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a po prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005 (16894/2011 - C7-0469/2011 - 2011/0207(NLE)) - výbor DEVE - Spravodajca: Michael Cashman (A7-0110/2013)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Taliansko) (COM(2013)0090 - C7-0046/2013 - 2013/2032(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Frédéric Daerden (A7-0111/2013)

- Správa o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2014 (2013/2018(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A7-0112/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[36]] - C7-0270/2012 - 2012/2207(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0113/2013)

- Správa Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[37]] - C7-0271/2012 - 2012/2208(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0114/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436[[38]] - C7-0272/2012 - 2012/2209(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0115/2013)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (COM(2012)0436[[01]] - C7-0224/2012 - 2012/2167(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Jens Geier (A7-0116/2013)

- Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2011: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (2012/2214(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0118/2013)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Ewalda Stadlera (2012/2239(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A7-0120/2013)

- ***Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve v sektore rybolovu a protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v dohode (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: Antolín Sánchez Presedo (A7-0127/2013)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o uľahčení udeľovania víz (12012/2012 - C7-0201/2012 - 2012/0140(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A7-0128/2013)

- Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza systém finančnej pomoci členským štátom, ktorých menou nie je euro (COM(2012)0336 - 2012/0164(APP)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0129/2013)

- Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o zásade zodpovednosti za ochranu stanovenej OSN (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Franziska Katharina Brantner (A7-0130/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o recyklácii lodí (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Carl Schlyter (A7-0132/2013)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/016 IT/Agile, Taliansko) (COM(2013)0120 - C7-0060/2013 - 2013/2049(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Angelika Werthmann (A7-0133/2013)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Rakúsko) (COM(2013)0119 - C7-0059/2013 - 2013/2048(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Frédéric Daerden (A7-0134/2013)

- Správa o súčasných výzvach a možnostiach týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov na európskom vnútornom trhu s energiou 2012/2259(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Herbert Reul (A7-0135/2013)

  • ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (prepracované znenie) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)
  • 2.2) odporúčania do druhého čítania
  • ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: David Martin (A7-0123/2013)

3) poslancov

3.1) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti fundamentalizmu a násiliu páchanému na ženách (B7-0159/2013)

pridelené

gestorský výbor :

FEMM

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o realizácii siete jednotnej identifikácie povolení na vstup do zón s obmedzenou dopravou pre osoby s postihnutím (B7-0163/2013)

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

3.2) návrhy odporúčaní (článok 121 rokovacieho poriadku)

- Laima Liucija Andrikienė, v mene skupiny PPE. Návrh odporúčania pre Radu o návrhu usmernení EÚ o presadzovaní a ochrane slobody náboženského vyznania a viery (B7-0164/2013)

pridelené

gestorský výbor :

AFET


15. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu schôdzí apríla 2013 (PE 507.910/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok a Utorok

Bez zmeny.

Streda

So súhlasom politických skupín bola správa, ktorú vypracoval Michael Cashman (A7-0110/2013) - Druhá zmena a doplnenie dohody z Cotonou z 23. júna 2000 (bod 113 konečného návrhu programu schôdze) z programu schôdze vypustená.

Štvrtok
Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


16. Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom vyjasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót skleníkových plynov [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Matthias Groote uviedol správu.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Amalia Sartori (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Eija-Riitta Korhola v mene skupiny PPE, Dan Jørgensen v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Chris Davies v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Konrad Szymański v mene skupiny ECR, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dan Jørgensen, Richard Seeber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Matthias Groote, Adam Gierek, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, Adam Bielan, Godfrey Bloom, ktorý odmietol odpovedať na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Chris Davies a Dan Jørgensen, Romana Jordan ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Yannick Jadot, Kriton Arsenis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Theodoros Skylakakis, Yannick Jadot, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili João Ferreira a Konrad Szymański, Niki Tzavela, Peter Liese, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabetta Gardini, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Carl Schlyter, Herbert Reul, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič a Tadeusz Cymański.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Christa Klaß, Edit Herczog, Jan Kozłowski, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Oana Antonescu, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Bendt Bendtsen a Francisco Sosa Wagner.

Vystúpili: Connie Hedegaard, Matthias Groote a Kriton Arsenis, ktorý vystúpil v súvislosti s tlmočením svojho vystúpenia do angličtiny.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 16.4.2013.


17. Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve [COM(2012)0697 - C7-0385/2012- 2012/0328(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Peter Liese (A7-0060/2013)

Peter Liese uviedol správu.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mathieu Grosch (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Richard Seeber v mene skupiny PPE, Matthias Groote v mene skupiny S&D, Chris Davies v mene skupiny ALDE, Satu Hassi v mene skupiny Verts/ALE, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Chris Davies a Peter Liese, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Csaba Sógor, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy, Tadeusz Cymański, Silvia-Adriana Ţicău, Holger Krahmer a Ismail Ertug.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michael Gahler, Sergio Gaetano Cofferati, Jaroslav Paška, Erik Bánki a Judith A. Merkies.

Vystúpili: Connie Hedegaard, Jacqueline Foster, aby položila otázku Connie Hedegaard, ktorá na ňu odpovedala, a Peter Liese.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 16.4.2013.


18. Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (rozprava)

Správa o transpozícii a uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu [2010/2043(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Zita Gurmai (A7-0044/2013)

Zita Gurmai uviedla správu.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Joanna Katarzyna Skrzydlewska v mene skupiny PPE, Edite Estrela v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Krisztina Morvai a Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Andrea Češková v mene skupiny ECR, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Edit Bauer, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Silvia Costa, Minodora Cliveti a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Krisztina Morvai, Sari Essayah a Mojca Kleva Kekuš.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Zita Gurmai.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 16. apríla 2013.


19. Neudržateľný rybolov makrel v severovýchodnom Atlantiku (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000023/2013), ktorú položili Pat the Cope Gallagher a Gabriel Mato Adrover, v mene výboru PECH, pre Komisiu: Vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1026/2012 so zreteľom na neudržateľný rybolov makrel v severovýchodnom Atlantiku (B7-0114/2013) (2013/2575(RSP))

Pat the Cope Gallagher rozvinul otázku.

Maria Damanaki (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Leszek Wałęsa v mene skupiny PPE, Isabelle Thomas v mene skupiny S&D, Ian Hudghton v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Antolín Sánchez Presedo a Alain Cadec.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria do Céu Patrão Neves, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Catherine Stihler a Chris Davies.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki.

Rozprava sa skončila.


20. Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) [COM(2010)0521 - C7-0302/2010- 2010/0275(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Giles Chichester (A7-0056/2013)

Giles Chichester uviedol správu.

V rozprave vystúpila Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christian Ehler v mene skupiny PPE, Silvia-Adriana Ţicău v mene skupiny S&D, Adina-Ioana Vălean v mene skupiny ALDE, Amelia Andersdotter v mene skupiny Verts/ALE, Charalampos Angourakis v mene skupiny GUE/NGL, Ioannis A. Tsoukalas, Dimitrios Droutsas, Lambert van Nistelrooij a Ivailo Kalfin.

PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Sari Essayah, Ioan Enciu, Jaroslav Paška a Ingeborg Gräßle.

Vystúpili: Neelie Kroes a Giles Chichester.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 16.4.2013.


21. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Silvia-Adriana Ţicău, Graham Watson, Nikos Chrysogelos, Marek Henryk Migalski, Slavi Binev, Martina Anderson, Nicole Sinclaire, Petru Constantin Luhan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Oreste Rossi, Jacky Hénin, Corneliu Vadim Tudor, Romana Jordan, Ingeborg Gräßle, Joseph Cuschieri, Kristiina Ojuland, Sandrine Bélier, Marisa Matias, Maria do Céu Patrão Neves, Ioan Enciu, Elena Băsescu, Catherine Stihler a Seán Kelly.


22. Podpora rozvoja prostredníctvom obchodu (stručná prezentácia)

Správa o podpore rozvoja prostredníctvom obchodu [COM(2012)0022 - 2012/2224(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Alf Svensson (A7-0054/2013)

Alf Svensson uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Rareş-Lucian Niculescu, João Ferreira, Krisztina Morvai, Miroslav Mikolášik a Seán Kelly.

V rozprave vystúpila Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.18 zápisnice zo dňa 16.4.2013.


23. Obchod a investície – hnacie sily rastu rozvojových krajín (stručná prezentácia)

Správa o obchode a investíciách – hnacích silách rastu rozvojových krajín [COM(2012)0022 - 2012/2225(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Tokia Saïfi (A7-0053/2013)

Tokia Saïfi (spravodajca) uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Franziska Keller, João Ferreira a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpila Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.19 zápisnice zo dňa 16.4.2013.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 507.910/OJMA).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.50 h.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia